Service menu right

Marktintroductie energie-innovaties 2016

Gesloten

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stimuleert innovatie in de glastuinbouw, onder andere om de uitstoot van CO2 te verminderen. De overheid en het bedrijfsleven hebben daarvoor het programma Kas als energiebron opgezet. Daaronder vallen verschillende subsidies, waaronder de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI).

Budget

Voor deze subsidie is € 5 miljoen beschikbaar. U krijgt maximaal 30% of 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het minimumsubsidiebedrag per deelnemer in het samenwerkingsverband is € 125.000 en de subsidie is maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag.

Mkb-ondernemingen of grote ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed:

  • als het project een investering in hernieuwbare energie* is én
  • als de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld** óf de bijkomende investeringskosten ten opzichte van een gangbare situatie kunnen worden berekend***
  • voor de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken
  • voor de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent
  • voor ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten die hierboven staan

Btw komt niet in aanmerking voor subsidie.

* Energie uit hernieuwbare energiebronnen: energie geproduceerd met installaties, waarbij uitsluitend van hernieuwbare energiebronnen gebruik wordtgemaakt. Hernieuwbare energiebronnen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

** de kosten van de investeringen kunnen binnen de totale investeringskosten als een afzonderlijke investering worden vastgesteld (bijvoorbeeld. omdat het een gemakkelijk te onderscheiden uitbreiding van een al bestaande faciliteit is).

***Bijkomende investeringskosten zijn de kosten van investeringen in de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen verminderd met de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun zou zijn verricht.

In alle andere gevallen is het subsidiepercentage 30%.

Voorwaarden

Als u subsidie had aangevraagd voor Marktintroductie energie-innovaties, dan golden er voorwaarden tijdens het project.

Voor deze subsidie gelden ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kon van 22 augustus tot en met 15 september 2016 subsidie aanvragen.

Voorschotten

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en u bent gestart met het project. U ontvangt dan automatisch voorschotten. Deze worden vanaf de start van het project of vanaf 2 weken na de toewijsbrief per 3 maanden uitbetaald in januari, april, juli en oktober. De hoogte van het voorschotten is in totaal 90% van het toegekende subsidiebedrag. Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de uitvoeringsperiode. In de toewijsbrief die u ontvangt staat welk bedrag u wanneer ontvangt.

Vaststelling aanvragen

Nadat u uw project heeft afgerond, heeft u 13 weken de tijd om de vaststelling van uw subsidie aan te vragen. U kunt bij de vaststellingsaanvraag geen grote wijzigingen doorgeven.