Service menu right

Wijzigingen in de Milieulijst MIA\Vamil 2020

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2019 zijn er 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen op de Millieulijst 2020. 23 bedrijfsmiddelen zijn van de Milieulijst verdwenen.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure/Milieulijst 2020.

De Milieulijst 2020 is op 27 december 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieronder staan enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van de Milieuljst 2019. Meer toelichting op deze wijzigingen staat in de Brochure/Milieulijst 2020. 

Circulaire economie

De Milieulijst 2020 biedt veel nieuwe mogelijkheden voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in circulair ondernemen (industrie, landbouw en duurzame bouw). Hierbij valt te denken aan mogelijkheden voor investeringen in circulair produceren en het hergebruik van materialen. Ook nieuw op de Milieulijst zijn verschillende circulaire producten, circulaire bouwmaterialen en het maken van producten uit zwerfvuil. Bovendien zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen versoepeld.

De meeste bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie staan in hoofdstuk 1, Grondstoffen- en watergebruik. Maar ook in hoofdstuk 2 (voedselvoorziening en landbouwproductie), hoofdstuk 4 (klimaat en lucht) en hoofdstuk 6 (gebouwde omgeving) staan diverse bedrijfsmiddelen. Ze zijn herkenbaar aan een blauw icoon 'circulaire economie'.  

Meer informatie over circulaire economie en MIA\Vamil.

Bedrijfsmiddelen voor de circulaire economie

U kunt in 2020 MIA\Vamil-voordeel krijgen voor onder andere de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen:

 • apparatuur voor duurzamer produceren, zoals productiemiddelen voor het maken van producten waarvan de afzonderlijke materialen na de gebruiksfase gemakkelijker te scheiden, recyclen of hergebruiken zijn (F 1205)
 • voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling (F 1417)
 • diverse bedrijfsmiddelen die samengesteld zijn uit hergebruikte, gerecyclede, al dan niet biobased materialen zoals kantoormeubilair, matrassen of keukens (bijv. B 1812, A 1813, F 1814, F 1820, G 6315, A 6318, A 6319 en C 6410)
 • circulaire PV-panelen met terugnamegarantie (C 6410)
 • verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval (F 1416)
 • productieapparatuur voor het toepassen van lignine bij de productie van asfalt (F 1115)
Ook kunt u MIA\Vamil gebruiken voor apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering (B 1201). Hiermee wordt de voormalige code F 1200 verdeeld in 2 codes:
 • Code F 1200 biedt mogelijkheden voor de toepassing van een nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe met als doel: het verwaarden van reststromen en het sluiten van kringlopen.
 • Code B 1201 is bedoeld voor apparatuur die met een verbeterd bestaand werkingsprincipe efficiënter kan produceren met minder grondstoffen.

Bedrijfsmiddelen voor kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw en circulaire economie worden steeds belangrijker in de agrarische sector. Daarom is in de Milieulijst 2020 een aantal bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift ook opengesteld voor de landbouw (A 0001, F 1100, A 1400 en F 1406). Daarnaast zijn voor de landbouwsector de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen ten behoeve van een circulaire economie:

 • versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (B 1611)
 • voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) (F 2146)
 • apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof (F 2150)
 • meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie) (F 2317)

Bedrijfsmiddelen voor duurzame bouw

Voor bedrijven die willen investeren in de bouw zijn in de Milieulijst 2020 de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen ten behoeve van een circulaire economie:

 • circulaire woning (G 6102)
 • circulaire gevel voor een utiliteitsgebouw (G 6105)
 • bio-asfalt (G 6315) en het gebruik van bio-asfalt (met min. 45% lignine) voor wegverharding

Land- en tuinbouw

De Milieulijst 2020 biedt extra mogelijkheden voor het stimuleren van investeringen in kringlooplandbouw, het optimaal benutten van reststromen en het verminderen van emissies naar de omgeving. Daarnaast zien we per 2020 de volgende veranderingen:

 • In de Maatlat Duurzame Veehouderij komt er een aanscherping van de toegestane emissie van ammoniak. Ook wordt de Maatlat Duurzame Veehouderij uitgebreid met technieken die de emissie van methaan reduceren.
 • Er is een extra techniek opgenomen voor het terugwinnen van stikstof uit dierlijke mest (F 2650).
 • De Maatlat Schoon Erf is nu ook beschikbaar voor de boom-, bloembollen- en fruitteeltsector. Ook is de maatlat uitgebreid met extra voorzieningen die erfemissies reduceren (B 2341).
 • Voor de Groen Label Kas geldt de maatlat GLK14.
 • De eisen voor het schema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten is aangescherpt.

Het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en precisielandbouw, maar ook het versterken van biodiversiteit, de eiwittransitie en het voorkomen van voedselverspilling blijven belangrijke onderwerpen op de Milieulijst. De voor het eerst opengestelde generieke bedrijfsmiddelen voor de land- en tuinbouw zijn de codes A 0001, F 1100, A 1400 en F 1406.

Meer informatie over land- en tuinbouw en MIA\Vamil.

Nieuwe bedrijfsmiddelen voor land- en tuinbouw

Op de Milieulijst 2020 staan de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen voor de land- en tuinbouw:

 • uitbreiding van code A 2130 met het op mechanische wijze bestrijden van motten en vlinders met behulp van micro-drones
 • voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie), voor het volledig sluiten van de waterkringloop in de kas (F 2146)
 • apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof (F 2150)
 • getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee (B 2217)
 • productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt) (A 2312)
 • klimaatcel voor gewasteelt, waarin vraag en aanbod van het geproduceerde voedsel goed op elkaar afgestemd kunnen worden en voedselverspilling en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden voorkomen (F 2314)
 • meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie) (F 2317)
 • insectengaas voor fruitteelt (B 2338)
 • apparatuur voor het aanbrengen van mulch (A 2375)

Mobiliteit

De Milieulijst 2020 blijft mogelijkheden bieden voor elektrisch vervoer in diverse voertuigklassen. Wel is de hoogte van het voordeel voor de elektrische personenauto verlaagd, uit budgettaire overwegingen en omdat het marktaandeel van deze voertuigen groeit. Om de taxisector te vergroenen zijn er aparte codes gekomen voor elektrisch aangedreven taxi’s (D 3105 en G 3106) en waterstoftaxi’s (F 3112).

Daarnaast is er een aparte code voor ‘zonne-auto’s’: elektrisch aangedreven auto’s die zijn voorzien van zonnepanelen (D 3111). Dit type elektrische auto is een nieuwe stap in de elektrificatie van het wagenpark en wordt daarom extra gestimuleerd. Ook zijn er wijzigingen en nieuwe codes voor scheepsvaart, luchtvaart en mobiele werktuigen opgenomen. Voertuigen voor transport over bedrijfsterreinen zijn uitgesloten in de codes voor mobiele werktuigen; deze kunnen worden gemeld voor bedrijfsmiddelcode E 3110 voor elektrische voertuigen.

Meer informatie over elektrisch rijden en MIA\Vamil en over mobiele werktuigen en MIA\Vamil.

Nieuwe bedrijfsmiddelen voor mobiliteit

Op de Milieulijst 2020 staan de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen voor mobiliteit:

 • elektrische of waterstofbestelauto (G 3101, G 3102, G 3103, G 3104)
 • elektrische of waterstoftaxi (D 3105, G 3106 en F 3112)
 • elektrisch aangedreven voertuig met zonnepanelen (G 3111)
 • plug-in-hybride bestelauto, bakwagenchassis, trekker of bus (A 3113)
 • transporttrailer met gecombineerd cryogeen en gesloten koelsysteem (A 3195)
 • NOₓ-reductiesysteem voor een bestaand mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie), voor stikstofreductie in het bouwverkeer (A 3261)
 • elektrische scheepsaandrijving (F 3322)
 • walstroominstallatie op de kade (G 3391)
 • elektrische verreiker (F 3417)
 • elektrisch lesvliegtuig en oplaadpunt (B 3610, F 3722)

Klimaat en lucht (stikstof en fijn stof)

Het hoofdstuk ‘klimaat en lucht’ richt zich voornamelijk op de industrie. De wijzigingen in de Milieulijst 2020 beogen verdere verduurzaming van de industrie en beperking van broeikasgas-, stikstof- en andere emissies. Nieuw zijn onder andere de bedrijfsmiddelcodes F 4305 en A 4487. Deze zijn bedoeld voor investeringen die leiden tot een lagere emissie van stikstof (NOx) of (fijn)stof en die verder gaan dan wat wettelijk of via vergunningen verplicht is.

Meer informatie over industrie en MIA\Vamil.

Nieuwe bedrijfsmiddelen voor klimaat en lucht

Op de Milieulijst 2020 staan de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen voor klimaat en lucht:

 • productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO₂ (F 4100)
 • reformer voor waterstofproductie uit een hernieuwbare bron (F 4109)
 • vacuüm middenspanningsschakelsysteem (aanpassing bestaande situatie) (F 4209)
 • NOₓ-emissiereducerende techniek (F 4305 en F 4306)
 • filtrerende stofafscheider voor stofbron met emissiegrenswaarde ≥ 10 mg/Nm³ (A 4487)
 • ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging (E 4681)

Duurzame gebouwen

In hoofdstuk 6 van de Milieulijst 2020 is wederom meer nadruk gelegd op circulair bouwen. Dat uit zich in nieuwe en aangepaste bedrijfsmiddelcodes op materiaal-, component- en gebouwniveau.

Voor duurzame gebouwen volgens BREEAM, GPR en LEED zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen, maar is er een aanvullende eis gekomen voor de dakbedekking van industriegebouwdelen. Gebouwdelen met een industriefunctie moeten voorzien zijn van een groen dak met daarbovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Hiermee wordt ook het beleid voor klimaatadaptatie en biodiversiteit ondersteund.

Meer informatie over duurzaam bouwen en MIA\Vamil.

Nieuwe bedrijfsmiddelen voor duurzame bouw

Op de Milieulijst 2020 staan de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen voor duurzame bouw:

 • circulaire woning (G 6102)
 • circulaire utiliteitsgebouwgevel (G 6105)
 • bio-asfalt (G 6315)
 • circulaire keuken met terugnamegarantie (A 6318)
 • modulair herbruikbaar wandsysteem (A 6319)
 • circulaire PV-panelen met terugnamegarantie (C 6410)
 • inpandig muurbegroeiingsysteem ten behoeve van het binnenklimaat (F 6423)
 • paardrijbak of sportveld met regenwateropvang en -infiltratie (F 6441)

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.