MIA\Vamil aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIA\Vamil aanvragen

19-01-2021

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Volg hiervoor het stappenplan.

Uw melding moet bij ons zijn binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte. Uw belastinginspecteur beslist uiteindelijk of uw melding voldoet aan de wettelijke vereisten voor de MIA en Vamil.

Uw aanvraag direct regelen

Stappenplan

Doorloop het stappenplan (stroomschema) voor een MIA\Vamil-aanvraag voor uw investering.

eHerkenning

Om uw MIA\Vamil-melding te doen heeft u eHerkenning nodig.

Let op: dit kan nog tot 1 juli 2021 met eHerkenning-niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig (eH2+). Zorg er tevens voor dat uw eH2+ de juiste machtiging heeft om bij RVO een aanvraag te doen. Wij adviseren dan ook meteen dit niveau met de juiste machtiging aan te schaffen. Hou rekening met aan aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Heeft u spoed? Vraag dan de eH-leverancier of deze een spoedprocedure heeft. 

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u een aanvraag doet.

Aanvraagtermijnen

U kunt in uw aanvraag voor de MIA\Vamil 2 soorten kosten melden: de aanschaffingskosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Let op

Heeft u eerder subsidie ontvangen of aangevraagd voor hetzelfde bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)? Dan moet u dit subsidiebedrag aftrekken van de investeringskosten die u meldt. En wanneer u nog andere staatssteun voor uw investering ontvangt, kan dat ertoe leiden dat u geen of minder MIA\Vamil mag toepassen.

Aanschaffingskosten

De aanschaffingskosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Dit is bijvoorbeeld de datum waarop u de koopovereenkomst getekend heeft.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de definitie van aanschaffings- en voortbrengingskosten op de website van de Belastingdienst.

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren na de verzending van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw aanvraag.

In eLoket onder Mijn aanvragen kunt u de aanvraag ook terugvinden en onze correspondentie hierover.

Belastingaangifte

U ontvangt geen beschikking van RVO over uw aanvraag. Nadat u de melding met het aanvraagformulier in eLoket heeft gedaan, kunt u de MIA\Vamil meteen toepassen in uw belastingaangifte. Daarvoor hoeft u niet te wachten op de beoordeling, die wij steekproefsgewijs uitvoeren. Blijkt uit die beoordeling dat de investering niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een verbeterde aangifte indienen.

Beoordeling van uw melding

Wij beoordelen steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil. U krijgt binnen 10 werkdagen bericht of uw melding binnen de steekproef valt. Valt uw melding in de steekproef, dan streven we ernaar om deze binnen 3 maanden te gaan controleren.

Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden enkele bijzonderheden bij de controle van de melding. Ook kan een van onze medewerkers het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen.

Het resultaat van de beoordeling leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur. U ontvangt hiervan een kopie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beoordeling van uw melding? Dan kunt u na de vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw belastinginspecteur.

Bent u het eens met de beoordeling? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een verbeterde aangifte in.

Aanvraag intrekken of wijzigen

Wilt u uw ingediende aanvraag wijzigen of intrekken, dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar RVO. Dat kan per post of per e-mail naar miavamil@rvo.nl. Vermeld daarbij het referentienummer van uw aanvraag. U moet dit verzoek als belastingplichtige zelf ondertekenen of laten ondertekenen door uw gemachtigde.

U kunt de gemelde kosten in een ingediende aanvraag niet laten verhogen. U kunt wel een aanvullende aanvraag doen of de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen. Houd daarbij rekening met de indientermijnen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.