MIA\Vamil melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIA\Vamil melden

19-01-2021

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO.

Dat moet u doen binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Om uw MIA\Vamil-melding te doen heeft u eHerkenning nodig. Let op: dit kan nog tot 1 juli 2021 met eHerkenning-niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Zorg ook dat u in uw organisatie de juiste machtiging heeft om voor de MIA/Vamil een melding te doen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.  

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan bij een leverancier van uw keuze. En regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en een juiste machtiging. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en de juiste machtiging aan te schaffen. Leveranciers kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen. Het kan enkele dagen duren voordat u het eHerkenningsmiddel ontvangt.

Heeft u spoed? Vraag dan de leverancier of deze een spoedprocedure heeft.

Investering melden

U meldt uw milieu-investering op mijn.rvo.nl. U logt daar met eHerkenning in bij het eLoket. Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u meldt.

Vervolgens komt u in uw eigen eLoket-omgeving. Zoek het juiste formulier op en vul het in. Heeft u al eerder een melding gedaan? Dan kunt u de gegevens van deze melding importeren in uw nieuwe aanvraag.

Uw melding direct regelen

Let op

Heeft u eerder subsidie ontvangen voor hetzelfde bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld subsidie Jonge landbouwers)? Dan moet u dit subsidiebedrag aftrekken van de investeringskosten die u meldt.

Meldingstermijnen

U kunt voor de MIA\Vamil 2 soorten kosten melden: de aanschaffingskosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschaffingskosten

De aanschaffingskosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Dit is bijvoorbeeld de datum waarop u de koopovereenkomst getekend heeft.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de definitie van aanschaffings- en voortbrengingskosten op de website van de Belastingdienst.

Na uw melding

Binnen enkele uren na de verzending van uw melding ontvangt u per e-mail een referentienummer. Ook wordt dit referentienummer vermeld als u later via mijn.rvo.nl inlogt in het eLoket (onder 'Mijn overzicht'). Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw melding.

Belastingaangifte

U ontvangt geen beschikking van RVO over uw melding. Nadat u de melding heeft gedaan, kunt u de MIA\Vamil meteen toepassen in uw belastingaangifte. Daarvoor hoeft u niet te wachten op de beoordeling, die wij steekproefsgewijs uitvoeren. Blijkt uit die beoordeling dat de investering niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een verbeterde aangifte indienen.  Uw belastinginspecteur beslist uiteindelijk of uw melding voldoet aan de wettelijke vereisten voor de MIA en Vamil.

Beoordeling van uw melding

Wij beoordelen steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil. Als uw melding buiten de steekproef valt, krijgt u binnen enkele weken bericht. Valt uw melding in de steekproef, dan streven we ernaar om deze binnen 3 maanden te controleren.

Als uw melding in de steekproef valt, ontvangt u een verzoek om nadere informatie over:

  • de techniek;
  • de gemaakte kosten;
  • de data van de verplichtingen.

Een format voor een kostenspecificatie vindt u bij de formulieren op de pagina Publicaties. Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden enkele bijzonderheden bij de controle van de melding. Ook kan een van onze medewerkers het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen.

Het resultaat van de beoordeling leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur. U ontvangt hiervan een kopie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beoordeling van uw melding? Dan kunt u na de vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw belastinginspecteur.

Bent u het eens met de beoordeling? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een verbeterde aangifte in.

Melding intrekken of wijzigen

Wilt u uw ingediende melding wijzigen of intrekken, dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar RVO. Dat kan per post of per e-mail naar miavamil@rvo.nl. Vermeld daarbij het referentienummer van uw melding. U moet dit verzoek als belastingplichtige zelf ondertekenen of laten ondertekenen door uw gemachtigde.

U kunt het bedrag van een ingediende melding niet laten verhogen. U kunt wel een aanvullende melding doen of de melding intrekken en een nieuwe melding indienen. Houd daarbij rekening met de meldingstermijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.