Agrarisch en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Agrarisch en MIA\Vamil

16-04-2021

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden steun voor ondernemers die bijdragen aan een duurzame agrarische sector. U kunt gebruikmaken van deze fiscale regelingen als u investeert in een techniek of machine die op de Milieulijst staat.

In 2021 is er fiscaal voordeel mogelijk voor investeringen in Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stallen en staltechnieken, Groen Label Kassen en glastuinbouwtechnieken, precisielandbouw, eiwittransitie, kringlooplandbouw, emissiearme erven en milieuvriendelijke mobiele machines.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Belangrijke onderwerpen Milieulijst 2021

Op de Milieulijst 2021 blijven de technieken belangrijk die de emissies van ammoniak en methaan tegengaan door onder andere bronmaatregelen toe te passen. Voor terugwinning van stikstof uit dierlijke mest is een extra techniek opgenomen.

Daarnaast biedt de Milieulijst 2021 meer mogelijkheden voor investeringen die de eiwittransitie bevorderen. Deze voorzieningen zijn samengevoegd in een nieuwe paragraaf 2.7. Nieuw zijn de mogelijkheden voor winning van blad-eiwit uit agrarische (rest)stromen en verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren.

De mogelijkheden voor investeringen voor het spaarzaam omgaan met en gebruik van zoetwaterbronnen zijn uitgebreid. Ook is er een uitbreiding op de Milieulijst voor het bestrijden van onkruid zonder chemische middelen.

Voor stallen geldt dat er een verplichting in de Maatlat Duurzame Veehouderij is opgenomen voor compensatie indien een milieuvriendelijke techniek gebruikt wordt die bijvoorbeeld een hoge energiebehoefte heeft. Voor een aantal diercategorieën wordt de minimale leefruimte per dier vergroot.

Daarnaast zijn er in de Milieulijst 2021 voor het eerst mogelijkheden opgenomen voor veehouderij- en akkerbouwbedrijven die bomen en struiken in de bedrijfsvoering opnemen. Dit is een vorm van 'agroforestry' met biodiversiteitsversterking tot doel.

Kringlooplandbouw (circulaire economie)

Door kringlopen te sluiten houden we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen vast in het voedselsysteem. Het zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen en het minder verspillen van biomassa leiden ertoe dat minder voedingsstoffen van elders hoeven te worden aangevoerd in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest en geïmporteerd veevoer.

Op de Milieulijst staan codeomschrijvingen die bijdragen aan de kringlooplandbouw en het optimaal benutten van reststromen. De landbouwsector kan daarnaast in 2021 gebruikmaken van een aantal generieke codes met kringloopsluiting tot doel.

Het gaat daarbij om de codes:

  • F 1100: Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa
  • F 1400: Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur
  • A 1401: Recyclingapparatuur
  • F 1406: Terugwinningsinstallatie voor fosfaten of witte fosfor
  • F 4101: Apparatuur voor het afscheiden van CO₂ voor nuttige toepassing

Certificering emissiearm erf

Investeert u als ondernemer in het tegengaan van erfemissies? Dan kunt u gebruikmaken van MIA\Vamil, mits u beschikt over een certificaat voor de Maatlat Schoon Erf.
 
Om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil moet u de investering melden binnen 3 maanden na de datum waarop u de investeringsverplichting bent aangegaan. Doorgaans is dit de datum van de opdrachtbevestiging.

Groepsvrijstellingsverordeningen en maximale staatssteun

Voor investeringen in de agrarische sector gelden een aantal aanvullende voorwaarden voor de maximaal te verlenen staatssteun. Dit om te voorkomen dat u te veel staatssteun ontvangt als gevolg van de toepassing van de MIA\Vamil.

LVV

Voor investeringen in de landbouw (hoofdstuk 2 van de Milieulijst) geldt het kader van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Voor investeringen in de primaire productie van landbouwproducten mag een onderneming maximaal € 500.000 staatssteun per investeringsproject ontvangen. Daarom geldt voor een aantal van deze investeringen een maximaal in aanmerking komend investeringsbedrag van € 4.000.000. Voor de verwerking van landbouwproducten bedraagt de maximaal toegestane staatssteun € 7.500.000.

VGVV

Voor investeringen in visserij en aquacultuur geldt de Visserijgroepsvrijstellingsverordening (VGVV). Voor investeringen in deze sector geldt volgens de VGVV een maximum van € 1.000.000 aan staatssteun en daarom een maximaal in aanmerking komend investeringsbedrag van € 2.000.000 voor een aantal van deze investeringen.

Hiernaast geldt dat de totale staatssteun voor een investering in de landbouw hoogstens 40% van de investeringskosten mag bedragen. Voor een investering in de visserij is dat 50%. Dit betekent dat er geen MIA\Vamil mogelijk is wanneer andere subsidies al optellen tot 40% of respectievelijk 50% van het investeringsbedrag of meer. Ook kan het om deze reden zijn dat niet het volledige investeringsbedrag voor de MIA\Vamil in aanmerking komt.

Daarnaast mag alleen staatssteun verleend worden aan investeringen in deze sectoren door kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Voor een definitie en uitleg hiervan kunt u de Nederlandstalige gebruikershandleiding voor KMO’s raadplegen.

Op het meldingsformulier voor de MIA\Vamil moet u verklaren dat de totaal ontvangen staatssteun onder de aanmeldingsdrempel en maximale steunintensiteit van de betreffende groepsvrijstellingsverordening blijft.

Duurzame glastuinbouw

Investeert u in een duurzame en milieuvriendelijke kas of teelt? Dan kunt u alleen in aanmerking komen voor MIA en Vamil als u investeert in bepaalde typen kassen/teelt.

Lees meer op de pagina Duurzame glastuinbouw en MIA\Vamil.

Duurzame veehouderij

MIA en Vamil bieden mogelijkheden voor duurzame stallen. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden voor de duurzame veehouderij.

Lees meer over Duurzame veehouderij en MIA\Vamil.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.