Duurzame glastuinbouw en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzame glastuinbouw en MIA\Vamil

14-01-2021

De Milieulijst biedt verschillende mogelijkheden voor investeringen in duurzame glastuinbouw. Technieken voor glastuinbouw vindt u in paragraaf 2.1 van de Milieulijst.

Als u investeert in een duurzame en milieuvriendelijke kas of teelt, kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarvoor moet u voldoen aan de geldende eisen.

De volgende soorten kassen of teelten komen in aanmerking voor de MIA en Vamil:

 • een Groen Label-kas
 • een kas waarin biologisch geteeld wordt en waarvoor een SKAL-certificaat is afgegeven
 • het telen van een gewas in een klimaatcel

Voor Groen Label-kassen geldt dat er voorafgaand aan de melding een voorlopig GLK14-certificaat moet zijn afgegeven. Kassen of gebouwen waarin geteeld wordt volgens de eisen van ‘On the way to PlanetProof’ (voorheen Milieukeur) komen niet meer in aanmerking.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Forfaitaire bedragen Groen Label-kassen

Voor investeringen in Groen Label-kassen gelden maximale bedragen per gecertificeerde vierkante meter teeltoppervlak.

U mag investeringen in een kas niet verdelen over meldingen voor verschillende codes. Alle investeringen in dezelfde kas, inclusief investeringen in bijvoorbeeld Low NOx-branders, moet u dus onder één van de codes 2111 tot en met 2113 melden.

Glastuinbouw en staatssteun

Staatssteun via MIA\Vamil voor investeringsprojecten in de glastuinbouw moet voldoen aan de Europese voorwaarden die zijn vastgelegd in de Landbouw VrijstellingsVerordening (LVV). Daarin staat onder andere dat een ondernemer per investeringsproject niet meer dan € 500.000 mag ontvangen.

Als u MIA\Vamil aanvraagt voor een investering van meer dan € 4 miljoen, loopt u het risico dat u het Europese steunplafond overschrijdt. Daarom is het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor MIA\Vamil vastgesteld op € 4 miljoen per kas. Als u meerdere kassen laat bouwen of als u naast MIA\Vamil ook andere staatssteun krijgt (Groenfinanciering bijvoorbeeld), kunt u ondanks het maximumbedrag van € 4 miljoen per kas boven het steunplafond (€ 500.000 per investeringsproject) uitkomen.

Als meerdere kassen technisch, functioneel en in de tijd een samenhangend geheel vormen, beschouwen wij deze als één investeringsproject. De wijze waarop het project in de vergunningsaanvraag is omschreven telt hierin zwaar mee. Verder kijken wij onder meer of de projectdelen:

 • gelijktijdig zijn aangeschaft;
 • dezelfde locatie betreffen;
 • op hetzelfde perceel staan;
 • bepaalde voorzieningen of installaties delen;
 • bij dezelfde leverancier zijn aangeschaft.

Voorbeelden

 • Is er voor de bouw van meerdere kassen op één locatie gelijktijdig een vergunningsaanvraag gedaan? En is er voor deze kassen op (nagenoeg) hetzelfde moment een investeringsverplichting aangegaan, maar worden de kassen niet gelijktijdig gebouwd? Dan gaan wij ervan uit dat hier sprake is van één project.
   
 • Wordt er op één locatie na de realisatie van een aantal kassen (fase 1) een nieuwe vergunningsaanvraag gedaan voor een fase 2? En vindt de investeringsverplichting voor nieuwe, in fase 2 te bouwen kassen op een later moment plaats? Dan achten wij het aannemelijk dat hier sprake is van 2 projecten (project fase 1 en project fase 2).

Bovenstaande beoordeling is van belang, omdat de Europese Commissie er in de LVV expliciet op wijst dat de staatssteundrempels niet door kunstmatige opsplitsing van de steunregelingen of steunprojecten mogen worden omzeild.

Let op

Onder het bedrijfsmiddel 'kas' verstaan we de glasopstand met toebehoren, zoals beschreven op het voor MIA\Vamil benodigde certificaat (Groen Label, Milieukeur, of SKAL). Een kas kan bepaalde voorzieningen delen met een andere kas. Maar als de kassen een open verbinding met elkaar hebben, dan beschouwen we dit als één enkele kas.

Meer opties glastuinbouw

Paragraaf 2.1 van de Milieulijst 2021 biedt ook mogelijkheden voor voorzieningen in en rond de kas. In de lijst beschreven technieken passen bij de ambitie emissieloos te telen en dragen bij aan een circulaire economie. Enkele voorbeelden:

 • luisdicht insectengaas in combinatie met bevochtiging en ontvochtiging in de kas
 • mechanisch of biologisch bestrijden van ziekten en plagen
 • waterberging
 • voorzieningen voor nullozing
 • het opwerken van plantenresten tot een grondstof

Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 2.1 van de Milieulijst.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.