Industrie en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Industrie en MIA\Vamil

21-12-2020

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleren de industrie bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en verduurzaming. Denk hierbij aan investeringen die een circulaire economie bevorderen, het gebruik van (fossiele) grondstoffen verminderen of emissies beperken.

U komt in aanmerking voor de MIA en Vamil als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. De Milieulijst 2021 biedt vele mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld de circulaire economie, de beperking van broeikasemissies en de biobased economy.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Circulaire economie en grondstoffen

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen, gebruiken we onze spullen langer, hergebruiken we (delen van) producten en levert ons afval de grondstof voor nieuwe producten. MIA\Vamil stimuleert daar waar mogelijk bedrijfsmiddelen die aan deze doelen bijdragen. MIA\Vamil is niet bedoeld voor bedrijfsmiddelen die zich uitsluitend richten op energieterugwinning uit materialen of andere energietoepassingen.

Daarnaast kunt u MIA\Vamil gebruiken voor investeringen die het mogelijk maken om schoner te produceren door schadelijke stoffen te vervangen. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging of verwijdering van nanodeeltjes, microplastics of Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Meer informatie over circulaire economie en MIA\Vamil.

Biobased Economy

In een biobased economie (BBE) worden fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Daarmee is BBE onderdeel van de circulaire economie.

MIA\Vamil stimuleert BBE met onder andere code F 1100, die bedoeld is voor productieapparatuur voor producten of grondstoffen op basis van biomassa. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om raffinage van biomassastromen (zoals bermgras), biochemie of de toepassing van natuurlijke vezels, mits dit geen gangbare toepassing is. Voor productieapparatuur voor (producten van) bioplastics kunt u code F 1101 gebruiken. Ook biotechnologie kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor MIA\Vamil.

Meer informatie over Biobased Economie en MIA\Vamil.

CO₂ als grondstof (CCU)

Op de Milieulijst vindt u ook bedrijfsmiddelen die bijdragen aan Carbon Capture and Utilisation (CCU) en het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie. De codes F 4101, F 4102 en F 4103 ondersteunen investeringen in het afscheiden, transporteren en nuttig toepassen van CO2 uit industriële afgassen.

Elektrificatie

U kunt code F 4111 gebruiken als u investeert in voorzieningen voor de elektrificatie van processen in de chemische industrie. Door elektrochemische conversie kunnen fossiele grondstoffen vervangen worden door hernieuwbare grondstoffen met behulp van duurzame(re) energie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productie van waterstof door elektrolyse, waaraan vervolgens koolstofcomponenten zoals CO2 worden gebonden voor de productie van basischemicaliën. Deze basischemicaliën worden daarna weer ingezet in vele toepassingen binnen de chemische industrie.

Gebruikt u elektrificatie voor energieopslag en -besparing (energiebalancering)? Dan kunt u gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) .

Beperken van stikstof- en overige emissies

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) van Rijk, gemeenten en provincies heeft als doel in 2030 gemiddeld ruim vier maanden gezondheidswinst per persoon te realiseren. Hiermee worden jaarlijks 4.000 tot 5.000 sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling voorkomen.

Dat betekent dat de emissies in alle sectoren omlaag moeten, dus ook van de industrie. Technieken met betrekking tot reductie van stikstofoxides (NOx) en fijnstof staan genoemd in de paragrafen 4.3 en 4.4 van de Milieulijst.

Ook milieuvriendelijke maatregelen voor reductie van VOS, zwavelverbindingen, geur en pathogenen komen voor MIA\Vamil in aanmerking. Deze technieken staan genoemd in paragrafen 4.5 en 4.6 van den Milieulijst.

Beperken van broeikasgasemissies

MIA\Vamil stimuleert het reduceren van de emissie van CO2, CH4, N2O of gefluoreerde broeikasgassen, zoals HFK’s en PFK’s in een industrieel proces. Ook stimuleert MIA\Vamil het verwijderen van SF6 in schakelsystemen of gasgeïsoleerde leidingen.

U vindt de codes hiervoor in paragrafen 4.1 en 4.2 van de Milieulijst. In hoofdstuk 3 vindt u diverse codes voor milieuvriendelijke transportkoelingen (codes F 3190 tot en met A 3195).

Opslag en transport van gevaarlijke stoffen

MIA\Vamil stimuleert enkele technieken die specifiek bedoeld zijn voor het veilig opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen (zoals waterstof). De technieken staan in paragraaf 5.4 van de Milieulijst.

Beleid

Verduurzaming van de (chemische) industrie is een van de speerpunten van het overheidsbeleid en daarmee ook van de MIA\Vamil. In de Kamerbrief van 14 september 2016 presenteerde de Rijksoverheid het rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050'. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21e eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen.

Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023, zoals gepubliceerd in februari 2019, moet uitvoering geven aan de voornemens uit de transitieagenda’s voor de circulaire economie. De transitieagenda’s kwamen tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven en beslaan 5 belangrijke ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Voor elke keten wil de overheid bedrijven inspireren, financiële belemmeringen wegnemen en bijdragen aan financierbare circulaire business cases.

De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 de doelstelling te verwezenlijken van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Daarnaast wil het kabinet dat de CO2-emissie in 2030 met 49% is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Daarmee wil het kabinet mede invulling geven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. De MIA\Vamil vormt met de Milieulijst 2020 een belangrijk instrument om deze doelstellingen te halen.

Uw product op de Milieulijst

Heeft u ideeën om de Milieulijst aan te vullen met nieuwe milieuvriendelijke technieken die bijdragen aan milieu-innovatie in de industriële sector? Dan nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen of direct een voorstel in te dienen voor de Milieulijst van volgend jaar.

Uw product op de Milieulijst

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.