Service menu right

Veelgestelde vragen mijnbouwschade

Veelgestelde vragen

Waar vindt mijnbouw in Nederland plaats?

TNO houdt voor het ministerie van EZK een website bij over olie- en gaswinning. Op deze kaart vindt u veel informatie. U kunt zelf selecties maken. U ziet zo bijvoorbeeld:

  • welke gasvelden er zijn onder land,
  • welke vergunningen zijn afgegeven,
  • waar gas- en oliewinning plaatsvindt.

Ook is er informatie over de winning van steenzout en aardwarmte. Meer over aardwarmte vindt u op deze website.

Waar kan ik mijn schade melden?

Wie mijnbouwschade veroorzaakt moet die ook vergoeden. Daarom stelt u als eerste stap bij schade het mijnbouwbedrijf aansprakelijk.

De belangrijkste mijnbouwbedrijven
in Nederland 
Schadeloket
Akzo Nobel Salt B.V. -
zoutwinning
www.akzonobel.com/nl
Frisia Zout B.V. -
zoutwinning
www.frisiazout.nl
NedMag B.V. -
zoutwinning
www.nedmag.nl
NAM B.V. -
gaswinning

Provincie Groningen:
aardbevingsschade: www.schadedoormijnbouw.nl
overige vragen: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/contact

Rest van Nederland: www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade

TAQA Energy B.V. -
gaswinning en gasopslag

www.taqainnederland.nl

Vermilion Energy Netherlands B.V. -
gaswinning
www.vermilionenergy.nl


Voor na-ijleffecten van de vroegere steenkoolwinning in Zuid-Limburg heeft de provincie Limburg een informatiepunt ingericht. Voor ernstige mijnwaterschade in Zuid-Limburg bestaat een calamiteitenfonds.

Weet u niet welk mijnbouwbedrijf in uw geval de schade kan hebben veroorzaakt? Vraag dan onze casemanager u te helpen bij uw onderzoek.

Welke andere partijen hebben een rol?

Opsporing, winning en opslaan van stoffen valt onder de Mijnbouwwet. De wet geeft aan de volgende partijen in het bijzonder een taak:

  • De minister van EZK is de vergunningverlener en verbindt daar voorwaarden aan. Alle vergunningen zijn te vinden op deze website.
  • De Mijnraad adviseert de minister van EZK bij opsporings- en winningsvergunningverlening.
  • De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) adviseert de minister van EZK gevraagd en ongevraagd over de gevolgen van mijnbouw door beweging van de aardbodem. U kunt de Tcbb ook om een onafhankelijk advies vragen over uw schade als u er met de mijnbouwondernemer niet uitkomt.
  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert de mijnbouwondernemingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor eerder een vergunning is verleend en adviseert de minister ook gevraagd en ongevraagd over vergunningen.
In Friesland en Groningen zijn commissies actief die onafhankelijk advies geven over schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning. Deze commissies werken aan generieke maatregelen in reactie op bodemdaling, maar kunnen ook een rol spelen bij individuele schadegevallen.

Welke andere oorzaken van schade kunnen er zijn?

Misschien komt uw schade niet door mijnbouw. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Hieronder leest u 2 voorbeelden.

Waterpeilbeheer

Waterschappen beheren het grondwaterpeil. Zij reageren daarbij op bodemdaling. Ze zorgen dat landbouwgrond niet onder water komt te staan. Ook funderingen van gebouwen moeten veilig blijven. Hoewel door wijzigingen in het waterpeil schade kan ontstaan, is deze taak van de waterschappen belangrijk voor Nederland als geheel. Daarom is de algemene regel dat u hiervoor geen schadevergoeding ontvangt. Hierop zijn soms uitzonderingen. Die verschillen per waterschap. Op deze webpagina vindt u het waterschap in uw postcodegebied.

In de kuststreken speelt soms ook verzilting. Dit kan landbouwschade opleveren. Op deze website vindt u een kaart van verziltingsgebieden in Nederland.

Funderingsproblematiek

In Nederland loopt een groot aantal woningen risico op funderingsschade. Dit gaat vooral over woningen met houten funderingen of ondiepe funderingen ('op staal'). Een verlaagd grondwaterpeil kan leiden tot een verminderd draagvermogen van dit soort funderingen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is het loket voor vragen over funderingsproblemen. De mensen die dit treft hebben zich verenigd in de Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland (BFN).