Service menu right

MIT: Haalbaarheidsprojecten

Tijdelijk gesloten

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Lees meer over de definities bij een haalbaarheidsproject.
 
Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

Budget

Het budget voor de haalbaarheidsprojecten is € 3,91 miljoen, inclusief € 400.000 voor visserij.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's.

Voorwaarden

 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
 • U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Aanvragen

Aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten kon van 9 april tot 10 september 2019 indienen via mijn rvo.nl. Wijzigingen doorgeven of vaststelling aanvragen doet u ook via deze pagina.
Volgens verwachting is met de binnengekomen aanvragen op de eerste dag (9 april) het budget ruimschoots overschreven. De afhandelvolgorde van alle ontvangen aanvragen (per dag) bepalen we met een loting.

Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Budget vrijwel uitgeput voor Topsector Agri & Food thema Duurzame Visserij en Aquacultuur

Voor de Topsector Agri & Food thema Duurzame Visserij en Aquacultuur kunt u nog wel een aanvraag indienen. Echter, inmiddels is de totale subsidievraag hoger dan het nog beschikbare budget (peildatum 28 augustus 2019). Op dit moment is nog een aantal aanvragen in beoordeling. Door eventuele afwijzingen van aanvragen kan budget vrijkomen waardoor uw aanvraag mogelijk alsnog in aanmerking komt voor subsidie.

Duurzame visserij en aquacultuur: met als opgave verdere verduurzaming van de visserij met behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Bij verduurzaming gaat het om gezonde visbestanden en het verlagen van de impact op het ecosysteem door verspilling, ongewenste bijvangst en bodemberoering zoveel mogelijk terug te dringen. Duurzame visserij vereist dat natuur en economie met elkaar in balans komen en blijven. Verduurzamen van de visserij is het vertrekpunt voor de inzet van de innovatiemiddelen via de topsector Agri&Food. De scope is de primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope. Projecten moeten bijdragen aan:

 • Methoden of vistuigen om selectiever te vissen;
 • Vismethoden of -tuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige boomkorvisserij;
 • Minder impact op klimaat of milieu door visserijactiviteiten;
 • Alternatieve duurzame vangst- of kweekmethoden van primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek.

Kies als u een haalbaarheidsproject wilt indienen onder dit thema in de Loketwijzer de optie 'agri&food – visserij'.

Afhandeling MIT Haalbaarheidsprojecten 2019

Op 28 mei 2019 is de afhandeling van de MIT Haalbaarheidsprojecten 2019 (first come, first serve) afgerond. Met een budget van € 3.510.000 zijn 176 aanvragen gehonoreerd. In onderstaande pdf leest u de afhandelvolgorde van de MIT-haalbaarheidsprojecten.

De laatste regels in de tabel betreffen de aanvragen binnen het thema 'visserij' uit de topsector Agri&Food. Hiervoor is een apart budget beschikbaar van € 400.000 (dit budget is op dit moment - halverwege juni 2019 - nog niet uitgeput).