Service menu right

MIT: Haalbaarheidsprojecten

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Lees meer over de definities bij een haalbaarheidsproject.

Budget

Beschikbaar budget MIT-Haalbaarheidsprojecten ruimschoots overtekend

Op de eerste dag van de MIT-regeling kwamen er al zoveel aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden.
De totaal aangevraagde subsidie van de eerste dag bedraagt ruim € 9,4 miljoen (op een beschikbaar budget van € 3.045.000).

Voor de 2 subthema’s binnen topsector ‘Agri & Food’ (‘duurzame visserij en aquacultuur’ en ‘duurzame dierlijke producten’) is nog wel budget beschikbaar. De totale budgetten voor beide subthema's zijn:

 • € 400.000 voor duurzame visserij en aquacultuur. Bij duurzame visserij en aquacultuur was op 10 juli 2020 nog minimaal ca. € 60.000 aan budget beschikbaar.
 • € 350.000 voor duurzame dierlijke producten. Bij duurzame dierlijke producten was op 10 juli 2020 nog minimaal ca. € 55.000 aan budget beschikbaar.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's.

Voorwaarden

 • Het haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
 • U start binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Duurzame Visserij en Aquacultuur

In het programma Duurzame visserij en aquacultuur is de opgave om de visserij verder te verduurzamen met behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Bij verduurzaming gaat het om gezonde visbestanden en het verlagen van de impact op het ecosysteem door verspilling, om ongewenste bijvangst en om het zo veel mogelijk terugdringen van bodemberoering. Duurzame visserij vereist dat natuur en economie met elkaar in balans komen en blijven. Verduurzamen van de visserij is het vertrekpunt voor de inzet van de innovatiemiddelen via de topsector Agri&Food. De scope is de primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten bijdragen aan:

 • methoden of vistuigen om selectiever te vissen;
 • vismethoden of -tuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige boomkorvisserij;
 • minder impact op klimaat of milieu door visserijactiviteiten;
 • alternatieve duurzame vangst- of kweekmethoden van primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek.

Wilt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject onder dit thema? Kies dan in de Loketwijzer de optie: subthema 'duurzame visserij en aquacultuur' binnen Agri&Food.

Let op: indien uw project niet aansluit bij de hierboven genoemde scope, zal het worden afgewezen. Dient u dus alleen in als uw project op een of meer van de volgende zaken betrekking heeft:

 • De primaire visserij;
 • De mossel- en/of oestervisserij en -kweek;
 • Alternatieve vistechnieken;
 • Aquacultuur in windparken.

Duurzame Dierlijke Producten

In het programma Duurzame Dierlijke Producten is de opgave om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwde marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten. Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit.

Projecten komen alleen in aanmerking als deze geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit. Ook moeten de projecten bijdragen aan:

 • het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product;
 • het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.

Wilt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject of R&D-samenwerkingsproject onder dit thema? Kies dan in de Loketwijzer de optie: subthema 'duurzame dierlijke producten' binnen Agri&Food.

Let op:
1. Indien uw project niet aansluit bij de definitie van duurzamere dierlijke producten hierboven, zal het worden afgewezen. Dient u dus alleen in als uw project aansluit bij deze definitie. Beschrijft u ook duidelijk in uw aanvraag hoe uw project hierbij aansluit. Alleen aansluiting op de algemene doelstellingen van Topsector Agrifood is niet voldoende;
2. Haalbaarheidsprojecten zijn, zoals hierboven aangegeven, bedoeld om de haalbaarheid in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject, of algemener gesteld van voorgenomen onderzoek en/of ontwikkeling. Indien er geen voorgenomen onderzoek en/of ontwikkeling is, dan zal uw project worden afgewezen. Dient u dus niet in als na uitvoering van uw haalbaarheidsproject alleen een commercialisatie- of implementatieproject zou kunnen volgen: het moet aannemelijk zijn dat de haalbaarheid van voorgenomen onderzoek en/of ontwikkeling bepaald wordt in uw project.

Lees ook het nieuwsbericht op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Aanvragen

U kunt subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject aanvragen van 7 april, 9:00 uur tot 10 september 2020, 17:00 uur. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag. Moet u de subsidie bij RVO aanvragen, dan doet u dat op mijn.rvo.nl.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houdt u rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Met uw aanvraag stuurt u een projectplan mee. Het format hiervoor vindt u op mijn.rvo.nl.

Uw aanvraag direct regelen

Wees op tijd

Zorg dat u de subsidie op tijd aanvraagt. Wij handelen de aanvragen namelijk af op volgorde van binnenkomst. Komen er op een dag zo veel aanvragen binnen dat de totale subsidievraag het beschikbare budget overstijgt? Dan bepaalt een loting de afhandelvolgorde van alle (volledige) aanvragen die op deze dag zijn ontvangen. De ervaring leert dat dit meestal al op de eerste dag (dus op 7 april 2020) het geval is.

Let op: bij een loting speelt het tijdstip van ontvangst geen rol. Alle (volledige) aanvragen van de dag waarop het budget wordt overschreden loten mee. Het maakt dus niet uit of wij de aanvraag om 9:01 uur hebben ontvangen of om 23:59 uur.

Na uw aanvraag

Heeft u (in 2019 of 2020) subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u een voorschot van 100% van de subsidie.

Is het project afgerond, dan nemen wij telefonisch contact met u op om na te gaan of het volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

Wij controleren steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door via mijn.rvo.nl.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingen doorgeven

Afhandeling MIT Haalbaarheidsprojecten 2019

Op 28 mei 2019 is de afhandeling van de MIT Haalbaarheidsprojecten 2019 (first come, first serve) afgerond. Met een budget van € 3.510.000 zijn 176 aanvragen gehonoreerd. In onderstaande pdf leest u de afhandelvolgorde van de MIT-haalbaarheidsprojecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *