MIT haalbaarheidsproject aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT: Haalbaarheidsprojecten

Tijdelijk gesloten
09-09-2021

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. 

Vanaf 2021 kunt u bij ons uitsluitend subsidie aanvragen voor een MIT haalbaarheidsproject waarvan de activiteiten passen binnen het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur.

Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Heeft u een concreet plan voor een haalbaarheidsproject? Controleer of uw plan voldoet aan de definities bij een haalbaarheidsproject.

Budget

Landelijk budget

Voor MIT haalbaarheidsprojecten is in 2021 een budget van € 400.000 beschikbaar. 

Voor MIT haalbaarheidsprojecten op het gebied van Duurzame Visserij en Aquacultuur is per augustus € 200.000 extra budget beschikbaar gekomen.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's.

Voorwaarden

 • Het haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
 • U start binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Duurzame Visserij en Aquacultuur

In het programma Duurzame visserij en aquacultuur is de opgave om de visserij verder te verduurzamen met behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Bij verduurzaming gaat het om gezonde visbestanden en het verlagen van de impact op het ecosysteem door verspilling, om ongewenste bijvangst en om het zo veel mogelijk terugdringen van bodemberoering. Duurzame visserij vereist dat natuur en economie met elkaar in balans komen en blijven. Verduurzamen van de visserij is het vertrekpunt voor de inzet van de innovatiemiddelen via de topsector Agri&Food. De scope is de primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek. Ook alternatieve vistechnieken en aquacultuur in windparken vallen binnen de scope.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projecten bijdragen aan:
 • methoden of vistuigen om selectiever te vissen;
 • vismethoden of -tuigen die minder bodemberoering tot gevolg hebben dan de huidige boomkorvisserij;
 • minder impact op klimaat of milieu door visserijactiviteiten;
 • alternatieve duurzame vangst- of kweekmethoden van primaire visserij, inclusief de mossel- en oestervisserij/-kweek.
Wilt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsproject onder dit thema? Kies dan in de Loketwijzer de deelmissie: LNV Duurzame visserij en aquacultuur onder KIA 3.
Let op: indien uw project niet aansluit bij de hierboven genoemde scope, zal het worden afgewezen. Dien dus alleen in als uw project op een of meer van de volgende zaken betrekking heeft:
 • De primaire visserij;
 • De mossel- en/of oestervisserij en -kweek;
 • Alternatieve vistechnieken;
 • Aquacultuur in windparken.

Na uw aanvraag

Heeft u (in 2019 of 2020) subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u een voorschot van 100% van de subsidie.

Is het project afgerond, dan nemen wij telefonisch contact met u op om na te gaan of het volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

Wij controleren steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingen doorgeven

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.