Service menu right

MIT: TKI Netwerkactiviteiten

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Vraag dan subsidie aan voor netwerkactiviteiten.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen. Subsidie voor netwerkactiviteiten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Voorwaarden

  • Alleen de kosten voor diensten die aan derden zijn uitbesteed (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc.) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit.
  • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.
  • De netwerkactiviteiten en de resultaten die hieruit voortkomen, zijn voor iedere mkb-er zonder onderscheid toegankelijk.

Budget

Voor de MIT-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars is een gecombineerd budget beschikbaar:

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

Aanvragen

U vraagt subsidie voor MIT-netwerkactiviteiten aan op mijn.rvo.nl. Dat kan van 7 april, 9:00 uur tot 2 juli 2020, 17:00 uur. Daarvoor heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft dat nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houdt u rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Heeft u (in 2019 of 2020) subsidie voor MIT-netwerkactiviteiten aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u:  

  • een voorschot van 100% als uw subsidie € 25.000 of minder bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in één keer;
  • een voorschot van 90% als uw subsidie meer dan € 25.000 bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wel kunnen wij tijdens de looptijd van het project (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door via mijn.rvo.nl.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingen doorgeven

Vaststelling subsidie aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u soms een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Of dat nodig is, hangt af van het totale subsidiebedrag dat aan u als TKI is toegekend. Er zijn 3 mogelijkheden:

De toegekende subsidie bedraagt € 25.000 of minder

In dit geval nemen wij aan het einde van het project telefonisch contact met u op om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

De subsidie bedraagt € 25.000 tot € 125.000

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

De subsidie bedraagt € 125.000 of meer

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project, inclusief een controleverklaring die is afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Vaststelling aanvragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.