MIT: TKI netwerkactiviteiten aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT: TKI Netwerkactiviteiten

20-04-2021

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Vraag dan subsidie aan voor netwerkactiviteiten.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen. Subsidie voor netwerkactiviteiten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

Voor de MIT-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars is een gecombineerd budget beschikbaar: € 2,2 miljoen.

Voorwaarden

  • Alleen de kosten voor diensten die aan derden zijn uitbesteed (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc.) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit.
  • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.
  • De netwerkactiviteiten en de resultaten die hieruit voortkomen, zijn voor iedere mkb-er zonder onderscheid toegankelijk.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk van 20 april 2021 tot en met 1 juli 2021.

Op de sluitingsdatum moet uw aanvraag uiterlijk 17:00 uur ingediend zijn. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Vraag tijdig eHerkenning aan wanneer u deze nog niet heeft.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Heeft u (in 2019 of 2020) subsidie voor MIT-netwerkactiviteiten aangevraagd en is deze subsidie aan u toegewezen? Dan ontvangt u:  

  • een voorschot van 100% als uw subsidie € 25.000 of minder bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in één keer;
  • een voorschot van 90% als uw subsidie meer dan € 25.000 bedraagt. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat.

Tijdens het project hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wel kunnen wij tijdens de looptijd van het project (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door.
Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingen doorgeven

Vaststelling subsidie aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u soms een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Of dat nodig is, hangt af van het totale subsidiebedrag dat aan u als TKI is toegekend. Er zijn 3 mogelijkheden:

De toegekende subsidie bedraagt € 25.000 of minder

In dit geval nemen wij aan het einde van het project telefonisch contact met u op om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Zo ja, dan stellen wij de subsidie binnen 13 weken na de einddatum van uw project ambtshalve vast. U hoeft dus geen subsidievaststelling aan te vragen.

De subsidie bedraagt € 25.000 tot € 125.000

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort online.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

De subsidie bedraagt € 125.000 of meer

In dit geval moet u direct na afronding van het project een subsidievaststelling aanvragen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project, inclusief een controleverklaring die is afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort online.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Vaststelling aanvragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.