Service menu right

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

Tijdelijk gesloten

Werkt u met andere mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

 • R&D-samenwerking (klein en groot in totaal): € 8,105 miljoen*
 • R&D-samenwerking (groot): Maximaal € 4,0525 miljoen

*- waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten
  - waarvan ten hoogste € 4.052.500 (50% van het totale budget van 8,105 miljoen) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Voorwaarden

De voorwaarden voor R&D-samenwerking klein en groot verschillen. Hieronder leest u hoe.

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Duurzame Dierlijke Producten

In het programma Duurzame Dierlijke Producten is de opgave om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwde marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten. Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Bovendien komen alleen projecten in aanmerking als deze geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit.
Projecten moeten bijdragen aan:

 • Het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product;
 • Het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.

Kies als u een R&D samenwerkingsproject wilt indienen onder dit thema in de Loketwijzer de optie 'agri&food – duurzame dierlijk producten'.

Lees ook het nieuwsbericht op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als én als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.
 
Voor de regionale budgetten verwijzen wij naar de websites van de regio’s. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Aanvragen

Vanaf 11 juni tot uiterlijk 10 september 2020 kunt u aanvragen via mijn.rvo.nl. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Afronden

De werkwijze voor afronding van een project is, net als bij de voortgang, afhankelijk van het toegekende subsidiebedrag per deelnemer en de projectduur. De werkwijze kan per deelnemer verschillen, afhankelijk van het toegezegde subsidiebedrag:

 1. Een deelnemer ontvangt tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie.
 2. Een deelnemer ontvangt € 125.000 of meer.
In situatie 1 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek en een eindrapportage in over het gehele project.
 

In situatie 2 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek en een eindrapportage in over het gehele project inclusief een controleverklaring afgegeven door een accountant.

NB: De verantwoording over de door u geleverde prestatie moet in alle situaties beschikbaar zijn om in te zien. RVO zal dit steekproefsgewijs controleren.

Uitslagen en rangschikking tenders 2019

Op 10 september 2019 sloot de MIT tender voor R&D samenwerkingsprojecten. In december 2019 is de uitslag bekendgemaakt.
Raadpleeg de uitslagen en rangschikking tenders 2019.