Service menu right

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt Research & Development (R&D)-aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat RVO alle volledige aanvragen die op tijd zijn ontvangen, beoordeelt en rangschikt.

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

 • R&D-samenwerking (klein en groot in totaal): € 8,105 miljoen*
 • R&D-samenwerking (groot): maximaal € 4,0525 miljoen

*- waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten
  - waarvan ten hoogste € 4.052.500 (50% van het totale budget van 8,105 miljoen) voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Voorwaarden

De voorwaarden voor R&D-samenwerking klein en groot verschillen. Hieronder leest u hoe.

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Duurzame Dierlijke Producten

In het programma Duurzame Dierlijke Producten is de opgave om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwde marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten. Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Bovendien komen alleen projecten in aanmerking die geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit.

Projecten moeten bijdragen aan:

 • het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product;
 • het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.

Wilt u een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject onder dit thema? Kies dan in de Loketwijzer de optie 'agri&food – duurzame dierlijk producten'.

Lees ook het nieuwsbericht op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.
 
Voor de regionale budgetten verwijzen wij naar de websites van de regio’s. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt van 11 juni, 9:00 uur tot uiterlijk 10 september 2020, 17:00 uur subsidie aanvragen voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Gebruik de Loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten gekregen? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat. Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

 • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
 • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen. Dat doet u op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door via mijn.rvo.nl. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Direct regelen

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen op mijn.rvo.nl. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl.

Bedraagt uw subsidie € 125.000 of meer? Dan moet u naast een eindrapportage ook een controleverklaring bijvoegen die is afgegeven door een accountant. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen. Dit doet u ook op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen of einddatum wijzigen

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Uitslagen en rangschikking tenders 2019

Op 10 september 2019 sloot de MIT-tender voor R&D-samenwerkingsprojecten. In december 2019 is de uitslag bekendgemaakt.

Raadpleeg de uitslagen en rangschikking tenders 2019.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.