Service menu right

MKB-Deals

Hoe krijgen we een sterker mkb in de breedte? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Dat kan tot en met 20 november 2019.

Met de MKB-Deals komt meer geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het ‘brede’ mkb sterker maken in deze tijden van snelle transities. Denk daarbij aan digitalisering, aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de internationalisering en aan de trend van verduurzaming. De rijksoverheid, provincies en gemeenten doen al heel veel om het mkb meer ruimte te bieden en een concrete steun in de rug te geven. Het MKB-actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 heeft gelanceerd, laat dat goed zien. Het accent van het actieplan ligt op het gewone, brede mkb. Dat geldt ook voor de MKB-Deals.

Wat is een MKB-Deal?

Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het ministerie van EZK draagt aan de MKB-Deals bij met onder andere kennis en netwerken. Daarnaast kan het ministerie ook financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-Deals. Deze bijdrage kan een omvang hebben tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele btw. Bij het bepalen van de omvang hanteert het ministerie als leidraad een maximum van 50% van de uitvoeringskosten. Het ministerie stelt deze bijdrage beschikbaar via het provincie- of gemeentefonds.

Voorwaarden

 • De MKB-Deal betreft een nieuw regionaal initiatief dat zich richt op één of meerdere thema’s uit het MKB-actieplan.
 • De MKB-Deal voorziet in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het mkb.
 • Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale mkb zijn essentieel.
 • De programma’s getuigen van publiek-private samenwerking.
 • Het initiatief voor het mkb-programma komt uit de regio. Daar liggen ook de regie en het commitment voor het project. Het commitment komt onder meer naar voren in de wijze van financiering.
 • Er is sprake van een duidelijke mate en robuustheid van governance en uitvoeringskracht: de samenwerking is niet vrijblijvend, maar er is sprake van een impuls met langdurige effecten.
 • Het is een pre als de MKB-Deal een groter ondernemersbereik heeft.

Aanmelden voorstel MKB-Deal

Van 1 oktober tot en met 20 november 2019 kunnen gemeenten en provincies voorstellen voor MKB-Deals aanmelden. Gebruik daarvoor de aanvraagbutton op deze pagina. U meldt uw voorstel aan in de vorm van een projectbeschrijving van maximaal 5 pagina's met een eerste uitwerking van de regionale mkb-opgave of een plan van aanpak daarvoor. Uit deze aanvragen selecteert een commissie van het ministerie van EZK een aantal voorstellen. In samenspraak met de indieners wordt besproken hoe de voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een MKB-Deal (convenant).

Criteria voor de selectie zijn:

 • aansluiting bij het MKB-actieplan
 • vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma of het plan van aanpak
 • mate van betrokkenheid van het brede mkb in de betreffende regio
 • mate van vraagsturing en de te verwachten impact van het programma of het plan van aanpak.
Uiterlijk 6 december 2019 wordt bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor een MKB-Deal. De planning is om medio maart 2020 te starten met de uitvoering van de MKB-Deals.

Achtergrond

Om het mkb te ondersteunen kan het ministerie van EZK kennis inzetten, overzicht bieden van rijksbrede beleidsprogramma’s, en verbindingen leggen met netwerken in andere regio’s. Ook wil het ministerie de uitwisseling bevorderen van kennis en informatie over inspirerende best practices. Daarom start Platform31 met de organisaties G40/VNG, IPO, KVK en MKB Nederland in het najaar met het opbouwen van een kennis- en informatienetwerk voor het stimuleren van het brede mkb.