Service menu right

Veelgestelde vragen MKB Idee

Veelgestelde vragen

Is de prijs van het project van invloed op de selectie?

Nee, de kosten van het project zijn geen zelfstandig beoordelingscriterium. De commissie beoordeelt het project aan de hand van de rangschikkingscriteria en afwijsgronden. Projectkosten kunnen relevant zijn in de zin van de verhouding tussen de resultaten die een project oplevert en de kosten voor het bereiken daarvan. Maak dus een reële planning en een kosteninschatting.

Heeft een project meer kans op subsidie als het een onderdeel is van een groter project of als het commerciële doelstellingen heeft?

De commissie beoordeelt alle projecten op dezelfde wijze en toetst in hoeverre de projecten voldoen aan de doelstelling van de regeling. De commissie doet dit aan de hand van de rangschikkingscriteria en afwijsgronden.
Het doel is het oplossen van knelpunten voor mkb'ers. Als de resultaten bij het grootbedrijf terechtkomen en het mkb hier minder profijt van heeft, dan heeft dat een lagere ranking tot gevolg.
Als een project bijdraagt aan de regeling én een duurzaam verdienmodel bevat, dan kan de commissie dat positief wegen.

Mag de penvoerder van het project aan de deelnemende ondernemers een eigen bijdrage vragen?

Het leveren van een eigen financiële bijdrage door de deelnemers aan een project is niet verplicht. De regeling biedt de mogelijkheid om de met het project samenhangende kosten voor 100% te subsidiëren. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat de deelnemers het project zelf uitvoeren.

Mag 1 aanvrager 2 verschillende aanvragen indienen die onderling aan elkaar gerelateerd zijn?

Een aanvrager mag meerdere aanvragen indienen. Van belang is dat de aanvrager over voldoende capaciteit en know-how beschikt om meerdere projecten uit te voeren. De projecten moeten per traject leiden tot een eindresultaat. Ook mag de aanvrager de de-minimissteun grens niet overschrijden. De kans op honorering zal kleiner zijn als er overlap of onderlinge afhankelijkheid van de aanvragen is.

Mag een bedrijf of stichting in oprichting ook aanvragen?

Ja, dat mag. Ten tijde van de eventuele subsidieverlening moet de aanvrager/opdrachtnemer wél ingeschreven staan in het beroepsregister of in het handelsregister.

Kan een stichting of vereniging ook mkb’er zijn?

Ja, dat kan. Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb'er worden aangemerkt. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welke entiteit (type organisatie) de aanvraag indient. Als een vereniging zijn aanvraag als mkb'er wil indienen, moet dit in de aanvraag expliciet worden aangegeven. Als een stichting of vereniging als 'andere organisatie' (dus niet als ondernemer) wil deelnemen aan een samenwerkingsverband, kan deze niet ook als mkb'er worden beschouwd. Dit is belangrijk omdat ten minste 65% van het totaal aantal deelnemers mkb'er moet zijn.

In hoeverre moet de opschaalbaarheid van de projectresultaten al duidelijk zijn?

Opschaalbaarheid is een rangschikkingscriterium, dus hoe duidelijker deze is hoe beter. We zijn op zoek naar projecten waarin concrete toepassing van de projectresultaten na de projectperiode eenvoudig kan plaatsvinden bij mkb'ers.

Wat houdt de algemene de-minimis verordening in? Is een getekende de-minimisverklaring nodig bij indiening van mijn aanvraag?

Voor de meeste ondernemingen geldt het volgende: Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Als dit plafond is bereikt, mogen overheden aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer verlenen.

Bij het aanvragen van de subsidie moet u verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden van de de-minimis verordening. Het is niet nodig dat u bij het indienen van uw aanvraag een al getekende de-minimisverklaring heeft. Na de rangschikking vragen wij alle geselecteerde deelnemers aan het project de-minimis verklaringen aan te leveren. De getekende verklaring is nodig om de subsidie te mogen ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stuurt u tijdig bericht hierover.

RVO heeft een webformulier dat u door het proces heen begeleidt. Meer informatie vindt u op het formulier Verklaring De-minimissteun op de pagina Standaardformulieren.

Als een project niet het gewenst resultaat heeft (‘mislukt’), krijg ik de subsidie dan wel uitgekeerd?

Ja, een project mag mislukken. Wel moet blijken dat er 100% inspanning is geleverd om het te laten slagen. Treed altijd in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij substantiële wijzigingen. Mogelijk kan RVO.nl bijsturen of kunt u een andere oplossingsrichting kiezen.

Wat verstaat de regeling onder gedragswetenschappelijke inzichten?

Dit is de combinatie van inzichten uit de psychologie, cognitieve wetenschappen en de sociale en economische wetenschappen, onderbouwd door empirisch bewijs, in de wijze waarop mensen keuzes maken.