Service menu right

MOOI: Windenergie op zee

Tijdelijk gesloten

Doet u onderzoek naar of ontwikkelt u innovaties voor windparken op zee? Dragen die bij aan de doelen van het Klimaatakkoord? Dan komt u misschien in aanmerking voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Windenergie op zee.

De verplichte vooraanmelding is gesloten. De regeling opent op 4 augustus 2020 voor de defintieve aanvraag.

MOOI ondersteunt innovatieprojecten voor aangewezen en toekomstige windparken in de Nederlandse Noordzee. De regeling ondersteunt ook projectactiviteiten die bijdragen aan de doelstelling van een MOOI-project.

Doelstelling

De projecten moeten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten zoveel mogelijk complete integrale windparkoplossingen ontwikkelen. Deze innovaties moeten een eerste toepassing hebben in 2030 of in de periode kort daarna.

Subthema's

De oplossingen moeten bijdragen aan één of meer (een combinatie) van de volgende (sub)thema's:

Kostenreductie en optimalisatie

Binnen dit thema onderscheiden we 3 subthema’s:

  • Zero breakdown & robotisation: onderzoek en ontwikkeling van systemen en methodes om de bedrijfszekerheid van windparken te vergroten door uitval van productie door storing, reparaties en onderhoud te beperken.
  • Optimal Wind Farm Design: onderzoek en ontwikkeling gericht op het vergroten van de productie van windparken.
  • Balance of plant optimisation: methoden gericht op verbetering van alle onderdelen van een windpark, met uitzondering van de windturbines zelf.

Integratie in het energiesysteem

De inpassingsproblematiek van zeer grote hoeveelheden duurzame elektriciteit van zee en mogelijke oplossingen hiervoor zoals transport, opslag, conversie en ketenafstemming. Aan deze oplossingen voor flexibilisering zijn kosten verbonden die ook omlaag moeten.

Integratie in de omgeving

De ontwikkeling van methoden om de windparken zo te bouwen dat de negatieve effecten van dit beslag op de ruimte zoveel mogelijk worden beperkt/afgezwakt. De negatieve effecten mogen zo min mogelijk invloed hebben op medegebruikers van de Noordzee zoals visserij, natuur en milieu, scheepvaart, alternatieve vormen van energiewinning en voedselproductie op zee. Daarnaast is het de bedoeling positieve effecten zo veel mogelijk te bevorderen in een streven naar een netto-positieve bijdrage.

Budget

Het budget voor het thema Wind op zee is € 10,1 miljoen.

Aanvragen

De verplichte vooraanmelding is op 18 mei gesloten. De definitieve subsidieaanvraag dient u in via mijn.rvo.nl tussen 4 augustus 09:00 uur en 6 oktober 2020, 17:00 uur.

Vooraanmelding

Na de verplichte vooraanmelding krijgt u advies van de Adviescommissie MOOI over het plan en de voorgestelde samenwerking en of die aansluiten op de regeling. Dit advies verwerkt u in uw definitieve aanvraag.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) helpen u bij uw contacten met gelijksoortige projecten.

 

Achtergrond

In het Klimaatakkoord is Windenergie op zee een belangrijke pijler voor de realisatie van de Klimaatdoelen in 2030 en 2050.