Service menu right

Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels

Wilt u als collectief van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) dat er meer weide- en akkervogels blijven in het gebied? Help dan mee om de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren en deze beter in te richten. Voor de kosten van deze maatregelen kunt u subsidie aanvragen.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor deze subsidie is € 3,2 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling. U kunt alle kosten vergoed krijgen voor de maatregelen die u neemt voor deze subsidie. De kosten zijn minimaal € 75.000 en minder dan 1 miljoen. U maakt deze om de kwaliteit van een leefgebied te verbeteren en beter in te richten.

Voorwaarden

Om een betaling te krijgen, houdt u zich aan deze voorwaarden:

 • U vraagt de subsidie aan als collectief van het ANLb of als samenwerkingsverband daarvan.
 • U heeft een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer.
 • De investering voert u uit op of naast landbouwgronden. Deze heeft de provincie in haar natuurbeheerplan genoemd als leefgebied van het ANLb.
 • De investeringen zijn niet-productief. Dit betekent dat u geen winst maakt met uw bedrijf of een ander bedrijf.

Aanvragen

U kunt vanaf 1 mei 2020 subsidie aanvragen op mijn.rvo.nl. Uw aanvraag moet op 3 juni 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn. Hierbij stuurt u een aantal bijlagen mee.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan eerst aan. Om uw aanvraag te versturen heeft u TAN-codes nodig. Lees meer hierover op mijn.rvo.nl op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw aanvraag direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Stuur de volgende documenten mee als bijlage bij uw aanvraag. U vindt deze bijlagen op mijn.rvo.nl op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels 2020. Deze bijlagen stuurt u in ieder geval mee:

 • Format Projectplan POP3
  Voor het projectplan gebruikt u de Handleiding Projectplan POP3.
 • Projectbegroting
  Voor de begroting is een Projectbegroting POP3 beschikbaar.
 • Gebiedskaart
  Stuur een gebiedskaart mee bij uw aanvraag. Geef hierop aan waar de niet-productieve investeringen gebeuren.

Soms hebben wij de volgende documenten nodig:

 • Onderbouwing van redelijkheid van kosten
  Heeft u offertes of ander bewijs om de kosten van uw project uit te leggen? Stuur deze dan mee bij uw aanvraag.
 • Samenwerkingsovereenkomst POP3
  Vraagt u namens een samenwerkingsverband aan? Dan stuurt u een samenwerkingsovereenkomst mee bij uw aanvraag. U gebruikt hiervoor het document Samenwerkingsovereenkomst POP3.
 • Beslissing op andere subsidies
  Betaalt u de projectkosten met geld dat u krijgt van andere subsidies? Dan stuurt u bewijs mee van de subsidie die aan u toegekend of betaald is.
 • Vergunningsdocument
  Heeft u vergunningen nodig voor het project? Stuur voor elke vergunning die u al heeft het vergunningsdocument mee bij uw aanvraag.
 • Btw-verklaring
  Dit is een btw-verklaring van de deelnemers in het samenwerkingsverband die de btw niet kunnen verrekenen. U stuurt deze verklaring alleen op als u kosten voor derden opvoert in uw begroting.
 • Andere bijlagen
  U mag andere bijlagen meesturen om uw aanvraag uit te leggen.

Vragen over uw aanvraag?

Wilt u bijvoorbeeld weten of u voor sommige kosten subsidie krijgt? Stuur deze vraag dan naar Weideakkervogels@rvo.nl

Na uw aanvraag

Na de aanvraagperiode ordenen wij alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. Is er niet genoeg budget om alle aanvragen met dezelfde rangschikking subsidie te geven? Dan loten wij tussen deze aanvragen.

U krijgt binnen 22 weken na het einde van de openstelling een brief met de beslissing op uw aanvraag. Hierin staat of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen.

Beoordeling

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Heeft u uw aanvraag compleet en op tijd ingestuurd? Dan kijken we welke aanvragen recht hebben op het budget. Wij ordenen de aanvragen met voorwaarden.

Wij beoordelen uw aanvraag op effectiviteit, haalbaarheid en efficiëntie. Zo kijken we voor welk deel uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Wetten en regels

Meer informatie over de wetten en regels vindt u bij hoofdstuk 4.6 in de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies. U vindt die op de website van Overheid.nl.

Achtergrond

De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Subsidie in 2018

Heeft u in 2018 subsidie aangevraagd? Kijk dan op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels 2018.