Service menu right

O2LAB: stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs

Onze snel veranderende maatschappij vraagt om een wendbare, ondernemende beroepsbevolking. O2LAB stimuleert ondernemerschapsonderwijs omdat dit bijdraagt aan het ondernemender maken van studenten, scholieren en werkenden.

O2LAB is onderdeel van het mkb-actieplan van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Met het O2LAB-programma wil de overheid blijvend aandacht voor ondernemendheid en ondernemerschap (O2) in het onderwijs stimuleren, door:

  • een goede verankering van ondernemerschap en ondernemendheid in het onderwijs van primair tot post initieel onderwijs na te streven
  • kennisdeling binnen en over ondernemerschapsonderwijs te stimuleren en de synergie tussen de vele goede initiatieven te versterken
  • het stimuleren van innovatie in het onderwijs en methoden op het gebied van ondernemendheid en ondernemerschap

Op het terrein van ondernemerschap en ondernemendheid is al veel ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld expertisecentra, incubators, leergemeenschappen, fieldlabs, living labs, campussen en keuzedelen voor ondernemerschap in het mbo. Een belangrijke vraag voor O2LAB is op welke manieren deze initiatieven verder gefaciliteerd kunnen worden.

Opzet programma

Het programma is gestart met een verkenning waarin we doelgroepen rond ondernemend onderwijs vroegen - via interviews en enquêtes – naar de knelpunten en de behoeften. Sinds mei organiseren we meet ups met de doelgroepen om concrete ideeën en voorstellen uit te werken. We betrekken alle doelgroepen actief bij het vormgeven van een nieuw programma dat ondernemerschapsonderwijs faciliteert en verder brengt.

Enkele programmalijnen die het O2LAB in gang heeft gezet:

  • Studiegids: Een landelijk overzicht van ondernemerschapsonderwijs, van basisschool tot en met praktijk cursussen voor ondernemers
  • Onderzoek naar de methoden van ondernemerschapsonderwijs en de effectiviteit ervan, voor wie en in welke context
  • Drijfverenonderzoek: het in beeld brengen wat bij leerlingen en studenten de keuze voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs motiveert
  • Agendering O2 onderwijs: voorlichten over O2 in algemene zin
  • Community: een community of practice, of platform waar actievelingen in dit domein bij elkaar komen, kennisdelen en leren van elkaar en gezamenlijk hun impact vergroten
  • Ondersteuning van concrete voorstellen. We vroegen partijen uit het veld tijdens de meet ups naar oplossingen voor hun knelpunten. Hiervoor hebben we een beoordelingskader gemaakt, waaraan RVO.nl de voorstellen toetst

Beoordeling projectideeën

U kon tot 1 oktober 2019 voorstellen voor projectideeën indienen. Van de in totaal 26 ontvangen projectvoorstellen krijgen 7 projecten vanuit het programma financiële ondersteuning. De beoordeling van de ingediende ideeën vond plaats op basis van een aantal criteria.

Lees meer over de 7 geselecteerde projecten.

In het voorjaar 2020 is er opnieuw gelegenheid om projectvoorstellen in te dienen. Meer informatie hierover volgt nog.

Belangstelling of meedenken?

U kunt actief meedenken en input leveren aan het programma. Op 29 mei, 24 juni en 19 september zijn hier al 3 meet-ups voor georganiseerd.

Wilt u op de hoogte blijven of actief betrokken zijn? Stuur dan uw naam, organisatienaam en e-mailadres naar het programmabureau O2LAB, via O2LAB@rvo.nl.

O2LAB – Ondernemerschap in het onderwijs