Service menu right

O2LAB: 7 geselecteerde projecten

O2LAB ontving in totaal 26 inzendingen voor projectvoorstellen om ondernemerschapsonderwijs te versterken. De volgende 7 projecten krijgen financiële ondersteuning vanuit het programma:

Match2Work - Prodico

Het project Match2Work is een beproefd loopbaantraject waarin leerlingen en studenten kennis maken met bedrijven in de regio en aan de hand door hen ingebrachte casussen aan de slag gaan. Het is een eerste stap naar ondernemend zijn, koppelt theorie aan praktijk en brengt ondernemers in de regio in contact met de scholen, docenten en jongeren in contact elkaar. Voor de school is het ook een kans om het netwerk vergroten.
Het project omvat een aantal bijeenkomsten waarin ondernemers en docenten samen casussen matchen, docenten een training krijgen, leerlingen de bedrijven bezoeken en tijdens een eindevenement de resultaten presenteren. Het voordeel is dat het zowel docenten als ondernemers relatief weinig tijd kost, maar wel veel impact heeft. Match2Work is geschikt voor verschillende onderwijsniveaus. In het O2LAB project wordt Match2Work verder uitgerold in meerdere regio’s.

Lees het praktijkverhaal van project Match2Work.

LEEFwereld - HAS hogeschool

Voor startende ondernemers verandert er veel in hun ‘LEEFwereld’: leren omgaan met dagelijkse onzekerheid, presteren onder druk, eenzaamheid, creatief problemen oplossen, netwerken bouwen, afhankelijk worden van klanten en steeds weer onderhandelen, geen verkoop – geen inkomen.
In het huidige ondernemerschapsonderwijs krijgt deze realiteit nauwelijks aandacht en is er weinig aandacht voor de persoon die wil gaan ondernemen. Vaker ligt de nadruk op de bedrijfscontext en -ideeën en de toetsing daarvan.
Het O2LAB project gaat de leerbehoeften van studenten, en ook van externe ondernemers, expliciet maken. Dat leidt tot een set van leeruitkomsten die ingezet of zelfs sturend kunnen worden voor de inrichting van ondernemend onderwijs en de beoordelingsmethodiek. Zo blijft het ondernemerschapsonderwijs aantrekkelijk voor de studenten. De leeruitkomsten dienen herkenbaar te zijn voor het werkveld en worden daarom in nauwe samenwerking opgesteld met de externe ondernemers. De ambitie is om in een vervolg een naslagwerk te ontwikkelen, dat breed beschikbaar zal zijn voor onderwijsinstellingen in het ondernemend onderwijs.

De leeromgeving als onderneming - Scalda

Sinds 2011 heeft het ROC Scalda in het kader van Regioleren een bedrijfsmatig leerbedrijf opgezet waarin studenten van de opleiding ICT direct vanaf het eerste jaar in een ‘echt’ bedrijf werken dat opdrachten uitvoert voor bedrijven in de regio.
Regioleren betekent een heel andere manier van leren dan de klassieke focus op kennisoverdracht. Studenten, docenten, ondernemers en professionals bij overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan oplossingen voor echte, regionale vraagstukken.
Als eerste formuleren deze partijen hun eigen én de gedeelde ambities, doelen en agenda. Daarna verzamelen zij de opdrachten en kennisvragen die in de regio spelen en vertalen die vragen in uitvoerbare projecten in een bedrijfsmatige setting.
Bedrijven denken mee en geven aan hoe bedrijfsleven optimaal kan worden ingezet. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: Welke kennis en vaardigheden kunnen zij toevoegen aan het onderwijsmodel? Wat hebben ze daarvoor nodig? Hoe kunnen we docenten, studenten en medewerkers uit het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen in een duurzaam model? Het O2LAB project doet onderzoek naar deze en andere vergelijkbare ondernemende leeromgevingen in het kader van Regioleren. Wat zijn successen, knelpunten, en welke verbeteringen zijn mogelijk? De uitkomsten gieten we in een projectaanpak, inclusief voorstellen om het gedachtegoed van het Regioleren landelijk te delen.

Leren van ondernemende projecten - Welzowijs

Niet alle projecten waarin studenten experimenteren met ondernemend gedrag en ondernemerschap in samenwerking met het bedrijfsleven, verlopen even goed. Soms strandt een project, maar misschien wel vaker is de conclusie dat er 'meer in had kunnen zitten'.
De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt dus ruimte tot verbetering. Zo vult het onderwijs ondernemend gedrag op school vaak te eenvoudig of kinderachtig in, terwijl het bedrijfsleven juist volwassen gedrag vraagt. Studenten maken kennis met een bedrijf, maar daarna ontbreekt soms de stap om echt aan de slag te gaan, of verloopt de samenwerking tijdens de looptijd niet naar wens.
Het O2LAB project brengt in kaart welke factoren de kwaliteit en succes van een ondernemend project bepalen, en welke verbetermogelijkheden er zijn. In het onderzoek bevragen we een groot aantal betrokkenen, vanuit zowel het onderwijs (studenten, stagebegeleiders, (bpv) docenten), als vanuit het bedrijfsleven (stagebedrijven, werkgevers, ondernemersverenigingen). Het resultaat is een beschrijving van de huidige situatie, van succesfactoren en knelpunten rond de opzet en uitvoering van ondernemende projecten en voorstellen en quick-wins ter verbetering.

Wanneer school werkelijk mede-eigenaar wordt van de 3O’s

Vecon Business Scholen (vmbo, havo en vwo) bieden in samenwerking met de economische vakken een profiel aan, waarin leerlingen kennismaken met echte ondernemers en ervaren wat het verschil is tussen loondienst en ondernemerschap. De betrokkenheid van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden hierbij maakt het heel concreet, praktisch en aansprekend. Maar het opbouwen en onderhouden van zo’n extern netwerk is lastig voor veel scholen en docenten, niet alleen qua tijd, maar ook qua organisatie; waar te beginnen en wat vraag je dan?
Er zijn voorbeelden van scholen en docenten die daar succesvol in zijn en die mooie samenwerkingen realiseerden. In dit O2LAB project beschrijven we deze ervaringen, in de vorm van 20 cases. De cases leggen we samen met voorbeelden, formats en tips uitgebreid vast in een handleiding. Deze beschrijft ook verschillende werkvormen, zoals het opstellen van realistische leerlingopdrachten vanuit een hulpvraag van ondernemers, een gemeente of omwonenden en de begeleiding en beoordeling van de leerlingen.
De resultaten worden verspreid en gedeeld binnen het netwerk van Veconscholen en met andere belangstellende scholen in het voortgezet onderwijs.

Sociaal ondernemerschap voor mbo studenten - Nova college, Young Society, Social Enterprise lab

Het ROC Nova College gaat de al bestaande samenwerking met Young Society voor een eigentijdse invulling van het Loopbaan en Burgerschap-vak uitbreiden met een sociaal ondernemerschapsvariant. We maken studenten zo bewust van de mogelijkheden van sociaal ondernemerschap en we maken cross-overs tussen studenten van verschillende opleidingen. Ze verbreden hun beroepsbeeld en ontwikkelen (sociaal) ondernemerschapsvaardigheden.
 'Creativity boosters' dagen studenten uit bij te dragen aan een bestaande sociale onderneming met een nieuwe activiteit, dienst of product of hun eigen sociale ondernemende activiteit op te zetten. Ze gaan in groepjes aan de slag en krijgen passende begeleiding onder meer van Young society, Nova-docenten én van hbo-studenten die zelf een opleiding of minor volgen waarin sociaal ondernemen centraal staat. Tijdens het O2LAB project reflecteert SE Lab met studenten, docenten én sociaal ondernemers en de opgedane ervaringen en resultaten maken we overdraagbaar.
Het resultaat is een verslag dat de werkzame factoren en ontwikkelde competenties beschrijft en met tips & tricks voor andere onderwijsinstellingen. Ook presenteren we de resultaten voor de MBO Raad en andere mbo-instellingen voor verdere overdracht en borging binnen het mbo.

Learning Lab - Social Enterprise Lab, Universiteit Utrecht

Dit project verbindt onderwijsinstellingen aan sociaal ondernemers via Learning Labs. Studententeams vanuit verschillende studies verdiepen zich in vraagstukken van sociale ondernemers en maken zo kennis met 'een andere wereld'. Voor de sociaal ondernemers is het interessant om toegang te krijgen tot kennis en inzet van studenten. Zij hebben vaak maar beperkte mogelijkheden voor reflectie en ‘aanpakken’.
Het SE Lab heeft ervaring met bijeenbrengen van beide partijen. De afgelopen 4 jaar is samengewerkt met docenten van de universiteit Utrecht en met ondernemers in de stad en zijn diverse leercases opgezet.  
De ambitie van dit O2LAB project is om deze praktijk verder in te bedden en overdraagbaar te maken voor onderwijsinstellingen, maatschappelijk partners en ondernemersnetwerken. We maken de lessons learned inzichtelijk, en we verkennen landelijk welke stakeholders elders in Nederland belangstelling hebben. Resultaten zijn onder meer een white paper met lessons learned, impactverhalen, kengetallen, principes en concepten voor een Learning Lab, een stakeholderkaart incl. randvoorwaarden.