Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Gesloten
01-02-2021

Met deze Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen provincies een ontzorgingsprogramma opzetten. Het ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Deze regeling is gesloten. Alle 12 provincies maken gebruik van de rijksbijdrage van 24 miljoen. Vanaf 2021 worden hiermee ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren geholpen met het verduurzamen van hun vastgoed. Bent u als maatschappelijk vastgoedeigenaar geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met uw eigen provincie.

Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met het verduurzamen van hun gebouwen. De kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren hebben vaak een gebrek aan kennis en capaciteit om hun vastgoed te verduurzamen. Met de regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed krijgen zij ondersteuning en begeleiding op maat van de provincies. Deze regeling is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange termijn (Klimaatakkoord) en de korte termijn (Urgenda-vonnis).

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

De ontzorgingsprogramma’s van de provincies moeten zich richten op kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. In de regeling worden daaronder verstaan:

 • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in eigendom
 • eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwen in eigendom
 • culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom
 • stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Budget

Het totale budget is € 24 miljoen. De specifieke uitkering is maximaal € 2 miljoen per provincie verminderd met het bedrag aan compensabele btw.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar:

 • de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de activiteiten binnen de looptijd. De activiteiten moeten onder andere passen bij het beleid van de provincie en aansluiten bij regionale netwerken en structuren;
 • het beoogde bereik van de doelgroep(en);
 • de uitwerking van de visie op het stimuleren van de vraagbundeling;
 • de omschrijving van de borging en deling van opgedane regionale kennis en ervaring.

De provincie kan de uitkering inzetten voor activiteiten zoals begeleiding en advisering. Niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

De activiteiten in de aanvraag moeten voor 1 januari 2024 afgerond kunnen zijn.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na de sluitingsdatum (13 november 2020) ontvangt u een beslissing van het ministerie van BZK.

De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de provincie en de systematiek van ‘single information, single audit’ (SiSa-systematiek).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.