Veelgestelde vragen Regeling groenprojecten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Regeling groenprojecten

De veelgestelde vragen van Groenbeleggen en financieren.
 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen groen en duurzaam?

Groen sparen en beleggen wordt vaak in één adem genoemd met duurzaam sparen en beleggen. Toch zijn er belangrijke verschillen. Wie groen spaart of belegt, investeert in groene projecten die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. Daarvoor gelden fiscale voordelen. Wie duurzaam belegt doet dat meestal in duurzame beleggingsfondsen. Deze fondsen bestaan uit aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en/of (staats)-obligaties. De selectie van deze aandelen en obligaties gebeurt op basis van criteria die per bank verschillen. Duurzaam sparen is ook mogelijk, bij een beperkt aantal banken. Voor duurzaam sparen en beleggen gelden geen fiscale voordelen.

Heeft groene stroom ook iets te maken met groen sparen en beleggen?

Groene stroom is duurzaam opgewekte elektriciteit, soms door middel van projecten die wel een groenverklaring hebben (bijvoorbeeld windmolens in de Flevopolder), soms ook niet (bijvoorbeeld het bijstoken van biomassa in kolencentrales). Als afnemer van groene stroom hebt u in ieder geval wel de garantie dat die stroom met behulp van duurzame bronnen is opgewekt.

Voor ons project ontvangen wij subsidie. Kunnen we nu nog aanspraak maken op groene financiering?

Het antwoord is ja! Uiteraard kunnen wij alleen dat gedeelte groen verklaren, waarvoor ook financiering vereist is. Voor bijvoorbeeld een project met een omvang van € 134.034 met een subsidie van € 34.034 bedraagt het 'groene' projectvermogen maximaal € 100.000. Bij de aanvraag dient u dus altijd te vermelden of er voor het project subsidies zijn aangevraagd of verstrekt.

Is het mogelijk dat ik als ondernemer direct bij RVO.nl een aanvraag voor groenverklaring indien, zonder tussenkomst van een groenfonds?

Nee, dat is niet mogelijk. Alleen een kredietinstelling of een beleggingsinstelling die door de overheid erkend is als groenfonds kan een aanvraag doen voor een groenverklaring. U moet dus eerst met deze instelling contact opnemen. Zie hiervoor de lijst met banken met een groenfonds.

Hoe lang duurt de procedure voor groenverklaring?

De beoordelingsprocedure voor het verkrijgen van een groenverklaring duurt gemiddeld vijf weken. Als wij aanvullende informatie nodig hebben voor de beoordeling, kan het langer duren.

Wilt u zelf een groenfonds of groenbank worden?

Diverse instellingen hebben inmiddels de status van groene instelling. Op de lijst van de Belastingdienst vindt u een overzicht van instellingen die aangewezen zijn als groene instelling. Ook voor andere partijen is dit uiteraard mogelijk. Banken en beleggingsinstellingen die hoofdzakelijk krediet verstrekken aan respectievelijk vermogen beleggen in groene projecten, komen in aanmerking voor de aanwijzing tot groene instelling.

In de toelichting op de Regeling groenprojecten 2016 staat daarover:

‘Slechts bepaalde financiële instellingen kunnen deelnemen aan de regeling. Een kredietinstelling of een beleggingsinstelling kunnen worden aangewezen als ‘groene instelling’. In de eerste plaats zullen op grond van artikel 5.14, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling hoofdzakelijk (voor ten minste 70 procent van het ingelegde vermogen) moeten bestaan in het deelnemen in projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos. Deze projecten worden bijvoorbeeld gehouden door een exploitatiemaatschappij. De deelneming van de groene instelling kan bestaan in het verstrekken van een lening aan of het verwerven van aandelen in deze exploitatiemaatschappij. De door de Minister van Financiën aan te wijzen instellingen moeten kredietinstellingen of beleggingsinstellingen zijn, die voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn in artikel 5.14, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat ze dienen te voldoen aan regels van toezicht. De aangewezen instellingen moeten hoofdzakelijk kredieten verstrekken ten behoeve van of hoofdzakelijk vermogen beleggen in projecten waarvan de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Minister van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken, schriftelijk heeft verklaard dat deze in het belang zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos.’

Lees de volledige tekst van Afdeling 5.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dat gedeelte gaat over groene beleggingen.

Wat de mogelijke groene projecten zijn, leest u op Projectcategorieën.

Groene instelling worden

Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen om tot groene instelling benoemd te worden? En aan welke voorwaarden een groene instelling moet voldoen? Deze informatie staat in artikel 28 en 29 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 Hoofdstuk 5.

Berekening steunpercentage

Met een groenverklaring kunt u een lening afsluiten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring. Het totaal van de rentekortingen over de looptijd bepaalt de hoogte van de steun die u ontvangt.

De steun (in de vorm van de rentekorting) die u over een langere periode ontvangt wordt contant gemaakt tot de waarde op het tijdstip van toekenning daarvan.

De formule die wij hiervoor hanteren:

formule groenregeling.

N = de looptijd van de groenverklaring
CF = het rentevoordeel van de groenverklaring na aftrek van belasting
r = de discontovoet

Voor de berekening van de contante waarde gebruiken we de discontovoet die de Europese Commissie bepaalt. De hoogte van de steun hangt verder af van:

 • het deel van de investering dat u met een lening financiert
 • de looptijd van de lening
 • het belastingtarief

Om de hoogte van de steun op het moment waarop u de groenverklaring ontvangt te bepalen, hanteren we de volgende maximale rekenfactoren:

 • een maximale looptijd van de lening van 10 jaar
 • lineair aflossen van de lening tot een restwaarde van 0
 • de gehele groene investering financiert u met een lening
 • te behalen rentevoordeel van 0,75% punt voor aftrek van belasting
 • discontovoet die de Europese Commissie maandelijks voor Nederland vaststelt
 • tarief voor te betalen vennootschapsbelasting van 25%.
De gekozen waarden zijn maximale waarden. Hiermee borgen we dat de werkelijke steun lager zal zijn dan de berekende waarde en de bedragen in artikel 15 van de Regeling groenprojecten ook in een uitzonderlijk individueel geval niet worden overschreden.

In de tabel staat een voorbeeldberekening van de hoogte van de steun op basis van de discontovoet van 1 juni 2016. Voor de volgende periodes geldt:

 • Voor een lening van 10 jaar is dat 2,98% van het groene projectvermogen
 • Voor een lening van 1 jaar is dat 0,56% an het groene projectvermogen
 • Voor een lening van 2 jaar is dat 0,56% + 0,50% an het groene projectvermogen
 • etc.

Alle te gebruiken rekenfactoren zijn vast. De uitzondering daarop is de discontovoet die de Europese Commissie maandelijks vaststelt en publiceert. Op de website van RVO.nl zal een rekentool komen te staan waar u de actuele discontovoet kunt invullen. Daarmee kunt u de actuele hoogte van de steun berekenen.

Tabel voorbeeldberekening met looptijd 10 jaar :
 

Projectvermogen100
Percentage lening (vreemd vermogen)100
Looptijd lening10
Rentevoordeel in %0,75%
EU referentierente/discontovoet0,99%
Vennootschapsbelasting in %25%
Eind van jaar ..012345678910
Resterend projectvermogen/lening10090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,00
Rentevoordeel (over voorgaand jaar)00,750,68
0,60
0,530,450,380,300,230,150,08
Rentevoordeel na belasting00,560,510,450,390,340,28
0,23
0,170,110,06
Netto contante waarde aan begin van jaar 0 van voordeel genoten in jaar0,000,560,500,440,380,320,270,210,160,100,05
 Totaal netto contante waarde van genoten voordeel2,98
Voordeelpercentage als percentage van projectvermogen2,98%

Is mijn bedrijf een kleine of middelgrote onderneming (kmo)?

Projecten in de landbouwsector ontvangen alleen een groenverklaring als de projectuitvoerder een kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangegeven of u -als projectbeheerder- een kmo bent. De Europese Commissie stelde een gebruikersgids op. U kunt deze als leidraad nemen om te bepalen of uw bedrijf een kmo is.

Bekijk de gebruikersgids

Hoe voldoe ik aan de eisen van duurzaam geproduceerd hout?

Duurzaam geproduceerd hout is hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bronnen (bos). Ook is in de hele keten, van bron tot aan eindgebruiker, vastgelegd dat dit hout gevolgd wordt. Wanneer een schakel in de keten niet gecertificeerd is, betekent dit dat er geen onafhankelijke controle plaatsvond. Dan verliest het hout of houtproduct zijn certificaat. Dit betekent dat de aannemer gecertificeerd moet zijn. Lees meer over goedgekeurde certificatie systemen.

Naast certificering is het noodzakelijk dat voor aanvang van het project beschreven is waar en hoeveel hout u toepast. Dit toont u aan met onder meer het bestek, een technische omschrijving of hoeveelhedenstaat.

Als het project is afgerond, kunnen wij controleren of aan de eisen van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout is voldaan. Het is daarom noodzakelijk een administratie bij te houden van het in het project gebruikte hout. In de groenverklaring kan hiervoor een voorwaarde zijn opgenomen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.