Service menu right

Regeling Reductie Energiegebruik

Gesloten

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.

De regeling is gesloten. Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen.

Impact Coronavirus

Komen uw plannen voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) in de knel door het coronavirus? Wij denken met u mee. Het coronavirus kan voor moeilijkheden zorgen bij het uitvoeren van uw RRE-plannen. Veiligheid staat voorop, van u, uw medewerkers en van bewoners van huizen die mee willen doen.

U kunt doorgaan met het uitvoeren van de RRE-maatregelen mits u voldoet aan de coronarichtlijnen. U mag uw werkwijze aanpassen aan de omstandigheden en wanneer de beperkende maatregelen voorbij zijn, kunt u de draad weer oppakken. Wij weten op dit moment niet hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zullen zijn. Hierdoor kunnen wij op dit moment de impact en te nemen maatregelen moeilijk overzien.

U mag uw plannen ook licht wijzigen, bijvoorbeeld van informatiebijeenkomsten naar vouchers. Zolang de maatregel maar bijdraagt aan het verstrekken van informatie aan particuliere woningeigenaren of het reduceren van energiegebruik bij particuliere woningen. U hoeft geen actie te ondernemen richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor lichte aanpassing van uw plannen of om te melden dat werkzaamheden uitlopen. Mocht u nog vragen hebben stuurt u dan een bericht naar regeling.energiegebruik@minbzk.nl. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Budget en aanmeldingen

Per gemeente bedroeg de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen, en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van BZK stelde in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

In onderstaande lijst staan alle gemeenten die zich voor de RRE hebben aangemeld.

Over de RRE

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE was dat de activiteiten waarvoor de uitkering werd aangevraagd, bijdroegen aan de beoogde CO2-reductie. Om in 2021 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kon de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten. Daarnaast rapporteerden de gemeenten via hun jaarrekening (Sisa-systematiek).

Aanvragen

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 maximaal één aanvraag per gemeente indienen. Een aanvraag moest minimaal het volgende bevatten:

  • een omschrijving van de activiteiten waarvoor de gemeente de specifieke uitkering aanvraagt en de wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan het doel van de regeling. Dit doel is het verlagen van de CO2-uitstoot door reductie van energiegebruik in woningen. Daarbij gaat het om woningen die particulier eigendom zijn en die niet bedoeld zijn voor verhuur;
  • het beoogde aantal woningen dat de gemeente met deze uitkering wil bereiken. Dit houdt in dat de eigenaren voorlichting over energiebesparing krijgen en/of energiebesparende maatregelen treffen;
  • een omschrijving van de wijze waarop de gemeente de activiteiten gaat uitvoeren en welke partijen daarbij betrokken zijn;
  • een koppeling met het gemeentebeleid: hoe passen de geplande activiteiten binnen het beleid van de gemeente op het gebied van energiebesparing;
  • een begroting van de activiteiten. Hieronder vallen ook de organisatie- en uitvoeringskosten zolang deze bijdragen aan de activiteit. Wel is het zaak om deze kosten te beperken zodat zo veel mogelijk geld besteed wordt aan maatregelen die het energiegebruik voor 31 maart 2021 verminderen;
  • de verwachte begin- en einddatum van de activiteiten;
  • het bereik van het project: het geschatte aantal woningen waarvoor een energiebespaaradvies is afgegeven of waar maatregelen zijn genomen. Het aantal bewoners dat een bijeenkomst bezoekt telt wel als bereik, een huis-aan-huis-bezorgde brief niet.

Inrichting en uitvoering maatregelen

Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al in de gemeente lopen of gaan lopen in het kader van het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn:

  • De gemeente geeft huiseigenaren vouchers om energiebesparende maatregelen te treffen. Een (huis aan huis) brief of een verstrekte voucher geldt niet als een bereikte woning. Een informatieavond in de wijk telt wel mee. Vouchers tellen mee als ze zijn ingewisseld.
  • De gemeente zoekt samenwerking met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten.
  • De gemeente sluit aan bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord.
Uiterlijk 31 maart 2021 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn. Als de beoogde 1.000 woningen voor 31 maart 2021 niet behaald zijn, dan gaan het ministerie van BZK en de gemeente met elkaar in gesprek om te bekijken of de maatregelen alsnog iets later gerealiseerd kunnen worden. Wordt het aantal woningen waarvoor de uitkering is aangevraagd niet behaald, dan moet de gemeente het bedrag terugbetalen van het aantal woningen waarvoor geen advies is gegeven of maatregelen zijn genomen.

Achtergrond

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.