Service menu right

Regeling Reductie Energiegebruik

Gesloten

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.

De regeling is gesloten. Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen.

Beoordeling en selectie van de aanvragen

Heeft u een aanvraag ingediend? Dan zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze binnen 6 weken na sluiting van de aanvraagperiode beoordelen.

Het ministerie rangschikt de aanvragen op basis van de verwachte effectiviteit als het gaat om het benaderen van huiseigenaren en het realiseren van energiebesparende maatrelen door huiseigenaren. Ook beoordeelt het ministerie of de projecten daadwerkelijk in 2020 kunnen worden afgerond.

U ontvangt de beschikking in december 2019. Is de beschikking positief, dan wordt het geld begin 2020 overgemaakt.

Over de RRE

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Budget

Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste € 9 miljoen, en maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van BZK stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Om eind 2020 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kan de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten. Daarnaast rapporteren de gemeenten via hun jaarrekening (Sisa-systematiek).

Aanvragen

Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 maximaal één aanvraag per gemeente indienen. Een aanvraag bevat ten minste:

  • een omschrijving van de activiteiten waarvoor de gemeente de specifieke uitkering aanvraagt en de wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan het doel van de regeling. Dit doel is het verlagen van de CO2-uitstoot door reductie van energiegebruik in woningen. Daarbij gaat het om woningen die particulier eigendom zijn en die niet bedoeld zijn voor verhuur;
  • het beoogde aantal woningen dat de gemeente met deze uitkering wil bereiken. Dit houdt in dat de eigenaren voorlichting over energiebesparing krijgen en/of energiebesparende maatregelen treffen;
  • een omschrijving van de wijze waarop de gemeente de activiteiten gaat uitvoeren en welke partijen daarbij betrokken zijn;
  • een koppeling met het gemeentebeleid: hoe passen de geplande activiteiten binnen het beleid van de gemeente op het gebied van energiebesparing;
  • een begroting van de activiteiten. Hieronder vallen ook de organisatie- en uitvoeringskosten zolang deze bijdragen aan de activiteit. Wel is het zaak om deze kosten te beperken zodat zo veel mogelijk geld besteed wordt aan maatregelen die het energiegebruik voor 31 december 2020 verminderen;
  • de verwachte begin- en einddatum van de activiteiten;
  • het bereik van het project: het geschatte aantal woningen waarvoor een energiebespaaradvies is afgegeven of waar maatregelen zijn genomen. Het aantal bewoners dat een bijeenkomst bezoekt telt wel als bereik, een huis-aan-huis-bezorgde brief niet.

Inrichting en uitvoering maatregelen

Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al in de gemeente lopen of gaan lopen in het kader van het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn:

  • De gemeente geeft huiseigenaren vouchers om energiebesparende maatregelen te treffen. Een (huis aan huis) brief of een verstrekte voucher geldt niet als een bereikte woning. Een informatieavond in de wijk telt wel mee. Vouchers tellen mee als ze zijn ingewisseld.
  • De gemeente zoekt samenwerking met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten.
  • De gemeente sluit aan bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord.
Uiterlijk 31 december 2020 moeten de maatregelen uitgevoerd zijn. Als de beoogde 1.000 woningen voor 31 december 2020 niet behaald zijn, dan gaan het ministerie van BZK en de gemeente met elkaar in gesprek om te bekijken of de maatregelen alsnog iets later gerealiseerd kunnen worden. Wordt het aantal woningen waarvoor de uitkering is aangevraagd niet behaald, dan moet de gemeente het bedrag terugbetalen van het aantal woningen waarvoor geen advies is gegeven of maatregelen zijn genomen.

Achtergrond

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.