Service menu right

RVV Nieuwbouw 2020

De heffingsvermindering bouw van huurwoningen - RVV Nieuwbouw 2020 - is op 2 januari 2020 geopend. Deze RVV-categorie (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) biedt u fiscaal voordeel als u investeert in de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur. De regeling is bestemd voor woningcorporaties en verhuurders.

Tot en met 2 februari 2020 kon u een conceptaanvraag voor de RVV Nieuwbouw 2020 indienen. Vanaf 3 februari 2020 is het mogelijk om uw definitieve aanvraag te doen.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vanaf januari 2020 geld beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Voor de eerste 10 jaar is er opgestapeld € 1 miljard beschikbaar.

De regelgeving voor de RVV biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen, bijvoorbeeld bij uitputting van het beschikbare budget. Mocht de regeling (tijdelijk) worden gesloten omdat de heffingsverminderingbedragen op € 0 worden gesteld, dan laten we u dat tijdig weten.

Bedrag heffingsvermindering

Hoeveel heffingsvermindering u ontvangt, hangt af van de gemeente waar u de nieuwbouwwoningen realiseert:

  • Realiseert u de nieuwbouw in een van de gemeenten in het gemeente-overzicht RVV Nieuwbouw 2020? Dan ontvangt u een heffingsvermindering van € 25.000 per woning bij een minimale investering van € 62.500.
  • Realiseert u de nieuwbouw in een andere gemeente? Dan ontvangt u een heffingsvermindering van € 12.500 per woning bij een minimale investering van € 31.250.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor RVV Nieuwbouw 2020 moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • U bouwt zelfstandige sociale huurwoningen met een huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens.
  • De bepalende start van de bouwwerkzaamheden (het slaan van de 1e heipaal) is op of na 1 januari 2020. 
  • U zorgt dat de bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na de aanvraag zijn afgerond en dat de woningen op dat moment als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Aanvragen

U kunt de RVV Nieuwbouw 2020 aanvragen op mijn.rvo.nl. Van 2 januari 2020 tot en met 2 februari 2020 kon u een conceptaanvraag indienen. Vanaf 3 februari 2020 kunt u uw definitieve aanvraag doen.

Lees wat u voor uw aanvraag moet doen in het Stappenplan RVV Nieuwbouw 2020.

Na uw aanvraag

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO te sturen.

Investeringskosten

Bij de toekenning van de heffingsvermindering gaan we uit van de investeringskosten. Onder investeringskosten nieuwbouw verstaan we: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot bouw van huurwoningen. Bedoeld zijn bouwkosten in de zin van de NEN2699 en daarnaast aankoop en gebruiksrechten van grond, en infrastructurele voorzieningen voor zover noodzakelijk ten behoeve van het gebruik van de woningen.

Als er voor de nieuwbouw een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Omzetten heffingsvermindering RVV Nieuwbouw 2017

Mogelijk komt uw eerder aangemelde voorgenomen investering (RVV Nieuwbouw 2017) in aanmerking voor een hogere heffingsvermindering onder de voorwaarden van RVV Nieuwbouw 2020. De mogelijkheden en voorwaarden daarvoor vindt u terug in onderstaand document.