RVV Verbouw tot huurwoningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RVV Verbouw tot huurwoningen

Gesloten
04-11-2020

U kunt geen nieuwe aanvraag meer doen voor de heffingsvermindering RVV Verbouw tot huurwoningen. U kunt nog wel uw investering als gerealiseerde investering aanmelden.

De heffingsvermindering verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen - RVV Verbouw tot huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Stand van zaken

De RVV biedt de mogelijkheid om de bedragem van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsverminderingbedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief. Dit betekent dat de heffingsvermindering op 1 juli 2018 is gesloten voor aanmeldingen van voorgenomen investeringen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor RVV Verbouw tot huurwoningen:

  • Een heffingsvermindering van € 10.000 per woning bij een minimale investering van € 25.000 en geldt voor geheel Nederland.
  • Een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens als voor de investering voorlopige investeringsverklaringen zijn verstrekt voor 1 januari 2018.
  • Een huurprijs lager dan de 1e aftoppingsgrens als voor de investering voorlopige investeringsverklaringen zijn verstrekt op of na 1 januari 2018.
  • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
  • U moet verhuurderheffing betalen.
  • De bepalende start van de werkzaamheden (minimaal ‘het optrekken van de wanden’) was op of na 1 januari 2014.
  • U zorgt dat de bouwwerkzaamheden binnen 5 jaar na de aanvraag zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Per 31 januari 2017 werden verschillende voorwaarden gewijzigd. U kunt deze nalezen in onderstaande download.

Na uw aanvraag

Sinds 1 juli 2018 is het niet meer mogelijk om een voorgenomen investering voor RVV Verbouw tot huurwoningen te doen. Het is enkel mogelijk om na de realisatie uw gerealiseerde investering aan te melden via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u de voorlopige investeringsverklaring nodig. Wilt u eerst nog meer informatie over hoe u uw realisatiemelding voorbereidt? Lees dan eerst het Stappenplan RVV algemeen - vanaf stap 4.

Na afronding van uw aanvraag bent u verplicht om een administratie bij te houden met daarin een weergave van de netto kosten. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing geeft instructies over de registratie van de netto kosten, met verwijzing naar artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). U vindt dit artikel op pagina 10 in het publicatieblad van de Europese Unie.

Houd in uw administratie duidelijk de opbrengsten en kosten bij van de investeringen die in aanmerking komen voor de RVV. Maak bijvoorbeeld een Excel-overzicht waarin u voor alle objecten op projectniveau de kosten, opbrengsten en activiteiten inzichtelijk maakt. De onderliggende stukken in uw eigen RVV-administratie dienen als basis. Dit overzicht voegt u toe aan uw DAEB-administratie. U hoeft deze gegevens niet naar RVO.nl te sturen.

Investeringskosten

Onder verbouw verstaan we het strippen van vastgoed (bijvoorbeeld tot aan het casco) om huurwoningen te realiseren. De fundering van het oorspronkelijke gebouw moet in ieder geval blijven bestaan. Verbouw tot zelfstandige huurwoningen van voormalige verzorgings- of verpleeghuizen, waar zorg en verblijf tezamen geheel op basis van de Wet langdurige zorg of een vergelijkbare wettelijke regeling voor zorg met verblijf werden gefinancierd, komen eveneens in aanmerking voor deze heffingsvermindering.

Onder investeringskosten verbouw tot huurwoningen wordt verstaan: door de belastingplichtige betaalde investeringskosten die drukken op de belastingplichtige en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de activiteiten met betrekking tot verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen. Het gaat daarbij om kosten van (ver)bouwkundige activiteiten die rechtstreek te relateren zijn aan de realisatie van de woningen. 

Als er voor de verbouw tot huurwoningen een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht zijn verkregen voor dezelfde activiteiten, dan brengt u deze bijdragen in mindering op de investeringskosten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.