Veelgestelde vragen RVV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen RVV

Bent u een verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen? Dan kunt u fiscaal voordeel aanvragen met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV).

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de RVV.

Veelgestelde vragen

Door de impact van corona loopt onze investering vertraging op. Hierdoor kunnen wij de gerealiseerde investering niet op tijd aanmelden. Hoe gaat RVO hiermee om?

Door de coronacrisis is het mogelijk dat uw realisatie van de voorgenomen investering vertraagt. Hierdoor haalt u misschien niet de gestelde realisatietermijn om in aanmerking te komen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Voor deze realisatietermijn is een verlenging afgekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De realisatietermijn die verstrijkt in 2020, 2021 en 2022 wordt met 1 jaar verlengd. Let op dat u het jaartal van verstrijken bepaalt aan de hand van de datum van de aanmelding voorgenomen investering en niet de datum van de voorlopige investeringsverklaring.

Wat is een brief bevoegd gezag? (heffingsvermindering)

Gaat u als verhuurder een voorgenomen investering aanmelden voor sociale huur? Dan kan dat alleen nadat de verplichte (omgevings-)vergunning is verleend. Het kan voorkomen dat een vergunningverlening later komt dan het moment waarop de verhuurder besluit of hij wel of niet meerdere investeringen moet nemen. Is dit het geval? Dan is het al voldoende als het bevoegd gezag (vaak de gemeente) per brief heeft toegezegd die vergunning te verlenen.

Het bevoegd gezag bepaalt of er een zo'n brief wordt opgesteld en wat de inhoud daarvan is. Het bevoegd gezag kan bovendien in de brief opnemen dat de vergunning wordt verstrekt onder voorwaarde dat wordt voldaan aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2014 en de welstandseisen. Uiteraard verstrekt het bevoegd gezag deze brief pas nadat deze de activiteit heeft getoetst. De toetsing vindt plaats op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

Voor bovenstaande situatie mag de verhuurder gebruik maken van deze brief bij het aanmelden van een voorgenomen investering. Maar de brief vervangt nooit de vereiste vergunning en ook niet de datumopgave van de vergunning verstrekking. Zodra deze datum bij de verhuurder bekend is, moet de verhuurde deze opgeven.

Voordat de verhuurder daadwerkelijk kan starten met de activiteit, zal hij altijd de vereiste vergunning(en) nodig hebben. Wordt de vergunning niet verleend of afgewezen? Dan is de aanvrager verplicht RVO hiervan op de hoogte te brengen.

Welke woningen komen in aanmerking voor heffingsvermindering en vrijstelling?

Vallen uw woningen onder de verhuurderheffing? Dan komt u in aanmerking voor een heffingsvermindering of een vrijstelling. Voor zorgwoningen en woningen voor kort verblijf (‘short stay’) gelden andere regels.
De Belastingdienst geeft een uitleg op onderstaande pagina’s:

Afhankelijk van het investeringsmoment komen woningen in aanmerking voor een heffingsvermindering:

  1. Vóór de investering: bestaande sociale huurwoningen die onder de heffing vallen. Hieronder vallen investeringen voor klein- en grootschalige verbouw, sloop, samenvoeging en/of verduurzaming.
  2. Ná de investering: dezelfde woningen als onder punt 1 (met uitzondering van sloop en samenvoeging) en nieuw gebouwde sociale huurwoningen.

Voor de vrijstelling aankoop woningen komen woningen in aanmerking die na de aankoop vallen onder de verhuurderheffing. Voor de vrijstelling tijdelijke woningen komen in aanmerking de nieuw gerealiseerde huurwoningen die vallen onder de verhuurderheffing.

Komen zorgwoningen in aanmerking voor heffingsvermindering en vrijstelling?

Ja, als de huurder het huurcomponent zelf betaalt. Bekijk de uitleg hierover onder de vraag Welke woningen komen in aanmerking voor heffingsvermindering en vrijstelling?

Hoelang moeten de huurprijzen onder de eerste aftoppingsgrens blijven na de eerste verhuur?

De regeling beoogt met de investeringscategorieën nieuwbouw en verbouw tot huurwoningen (in de zin van de wet maatregelen woningmarkt 2014 II) bij te dragen aan realisatie van goedkope betaalbare woningen voor huishoudens met lage inkomens waarbij huurtoeslag mogelijk is. De gerealiseerde woningen dienen daarbij onder de verhuurderheffing te vallen. De intentie van de regeling is dat deze woningen langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep.

RVO controleert de realisatie door een geanonimiseerde lijst uit de huurderadministratie op te vragen waarop de woningen en kale maandhuren staan vermeld bij eerste verhuur. Indien naderhand op enige wijze geconstateerd wordt dat huren binnen een kort tijdsbestek disproportioneel zouden worden verhoogd naar een huur boven de liberalisatiegrens, dan zou oneigenlijk gebruik van de regeling verondersteld kunnen worden.

Wij hebben een aanmelding gerealiseerde investering gedaan. Wanneer ontvangen wij de definitieve investeringsverlaring?

Wij streven ernaar deze aanmelding binnen 8 weken te behandelen. Als het nodig is verlengen wij deze termijn met 8 weken. Wilt u een vermindering krijgen op de verhuurderheffing voor dit boekjaar? Dan moeten wij de investeringsverklaring voor 1 oktober 2021 hebben afgegeven. Meldt u tussen 10 juni en 1 oktober 2021 een gerealiseerde investering bij ons aan? Dan kunnen wij niet garanderen dat we de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2021 afgeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.