Service menu right

Samen leren in projecten duurzamere landbouw

24-11-2020, 12:14

Wilt u een groep agrariërs helpen samen en van elkaar te leren over duurzamere landbouw? Bijvoorbeeld over stikstofuitstoot verminderen, of duurzaam bodembeheer in veenweiden? Als u hiervoor een project opstart, kunt u misschien subsidie krijgen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Budget

U krijgt subsidie om een deel van de kosten van het project te betalen. Met de subsidie krijgt u maximaal 80% van uw kosten vergoed. Maar niet meer dan € 200.000. Hiervan betaalt u bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

Hoe is het budget verdeeld?

In 2020 is er € 1,8 miljoen beschikbaar. Dit is verdeeld over 4 categorieën:

 1. Het brongericht verminderen van de emissie van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht - € 600.000
 2. Duurzaam bodem- en (grond)waterbeheer in de veenweiden - € 500.000
 3. Kennisoverdracht van en voor akkerbouwondernemingen - € 100.000
 4. Alle onderwerpen over duurzame landbouw - € 600.000

Is na het verdelen van de subsidie nog budget over bij de eerste categorie? Dan tellen we dit bedrag op bij de 4e categorie. Het overgebleven budget van categorie 2 en 3 blijft beschikbaar voor latere openstellingen.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als u hieraan voldoet:

 • Uw project richt zich op één of meerdere van de door ons aangegeven onderwerpen. Deze staan hieronder.
 • De subsidiabele kosten voor uw project zijn in elk geval € 15.000 en niet meer dan € 200.000.
 • Uw project start binnen 3 maanden nadat u het besluit heeft gekregen dat uw project is goedgekeurd.
 • Uw project is afgerond binnen 3 jaar na de start.
 • Het personeel dat het project uitvoert is hiervoor gekwalificeerd en opgeleid.

Wat zijn de onderwerpen?

 • Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht.
 • Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
 • Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen.
 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen.
 • Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen.
 • Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf.
 • Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken.
 • Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.
 • Verminderen van uitstoot methaan in de veehouderij.
 • Duurzaam bodembeheer en (grond)waterbeheer in de veenweiden.
 • Verminderen van lachgasuitstoot bij bemesting.
 • Vastleggen van koolstof in de bodem.
 • Verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn.
 • Op een duurzame manier verbeteren van het verdienvermogen van landbouwondernemingen.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 30 oktober tot en met 11 december 2020, 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw aanvraag direct regelen

Het projectplan en de Verklaring kennisbehoefte

Bij het aanvragen van de subsidie stuurt u een projectplan mee. Hierin staat:

 • het probleem of het doel van het project;
 • een plan van aanpak;
 • welke activiteiten de deelnemers gaan doen;
 • de projectfases, de belangrijke momenten;
 • hoeveel geld het kost;
 • het resultaat.

Wij beoordelen uw projectplan op 4 criteria:

 1. de impact van het project
 2. de kwaliteit van de combinatie van aanvrager en samenwerkingsverband
 3. de kwaliteit van het projectplan
 4. de kosteneffectiviteit

Voor elk van deze criteria krijgt u een score van één tot maximaal 5 punten. De criteria wegen niet allemaal evenveel mee voor de eindscore. De bovenste 2 wegen allebei dubbel mee. De onderste 2 niet. Die wegen allebei één keer mee.

U stuurt ook een Verklaring kennisbehoefte mee. Hierin wordt de kennisbehoefte van de groep agrariërs verklaard. En een contactpersoon van de groep ondertekent deze.

Gebruik onze formats bij uw aanvraag

Op mijn.rvo.nl vindt u formats voor het projectplan en de Verklaring kennisbehoefte. Deze gebruikt u bij uw aanvraag. In het format voor het projectplan staat ook een toelichting. Hierin leest u meer over het beoordelen van uw projectplan en hoe het budget wordt verdeeld.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen alle aanvragen. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan beoordelen wij uw projectplan. U ontvangt een beslissing op uw aanvraag 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode. Dat betekent uiterlijk 11 maart 2021. Krijgt u subsidie? Dan houdt u zich tijdens en na het project aan de Algemene verplichtingen.

Tijdens het project

Voorschot

U krijgt automatisch een voorschot. Dit krijgt u bij de start van het project, en tijdens de werkzaamheden. Het voorschot is voor de kosten van de uitvoering van het project. Lees meer op Voorschot tijdens uitvoering subsidieproject.

Inhoudelijke of financiële veranderingen

U voert het project uit volgens het projectplan. Zijn er toch inhoudelijke of financiële veranderingen? Dan vraagt u daar vooraf toestemming voor. Dit doet u ook op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Projecten langer dan een jaar

Duurt uw project langer dan een jaar? Dan stuurt u elk jaar een schriftelijke rapportage van de voortgang naar ons op. Ook dit doet u op mijn.rvo.nl.

Na het project

Aan het einde van het project stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Daarvoor doet u een verzoek tot vaststelling op mijn.rvo.nl. We beoordelen dan of de gestelde doelen zijn gehaald, en welke kosten zijn gemaakt. Daarna maken wij een definitieve berekening en krijgt u de rest van het bedrag.

Projecten met een subsidie van minder dan € 25.000, krijgen dit bedrag gelijk na het toekennen.

Wetten en regels

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.