Service menu right

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

Gesloten

Een samenwerkingsproject is gericht op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties. Ook het doen van activiteiten hierbinnen valt hieronder, zoals kennisontwikkeling en kennisdeling. Met de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij kunt u hiervoor in 2019 ondersteuning krijgen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Voor wie?

De volgende doelgroepen of een samenwerkingsverband daarvan konden subsidie aanvragen:

 • vissers
 • visserijorganisaties
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • (semi)overheden

Vraagt u de subsidie aan als samenwerkingsverband? Hier moeten minimaal 2 van de bovenstaande doelgroepen in zitten.

Er moet altijd een wetenschappelijke organisatie in het samenwerkingsproject zitten. U hoeft als aanvrager niet zelf in het kennissysteem te zitten.

Hieronder vindt u een toelichting bij de doelgroepen:

Vissers

Vissers zijn natuurlijke personen die zich bezighouden met visserijactiviteiten. Vissers oefenen hun hoofdberoep uit aan boord van een vissersvaartuig dat in bedrijf is.

Visserijorganisaties

Visserijorganisaties zijn organisaties waarvan uit de doelstellingen in de statuten blijkt dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Meer informatie over ANBI’s leest u op de website van de Belastingdienst.

(semi)Overheden

Onder (semi)overheden verstaan we:

 • Een publiekrechtelijke instelling:
  • een rechtspersoon.
  • een instelling die specifiek tot doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
   • de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd;
   • het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling;
   • de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.
 • Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS): een rechtspersoon die is opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale en lokale overheden en andere overheden van verschillende lidstaten in staat om een groepering met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 6 miljoen. Er was veel interesse in de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. Daarom is het budget van € 4 miljoen naar € 6 miljoen verhoogd.

Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen per project. De kosten die onder deze subsidie vallen moeten minimaal € 150.000 zijn.

In uw aanvraag geeft u aan of u 100% subsidie wilt ontvangen. Wij beoordelen of uw project innovatieve kenmerken heeft. Is dit niet zo? Dan kunt u voor maximaal 50% van de kosten subsidie krijgen. U krijgt de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen.

DoelgroepOndernemingMKBSoort projectSubsidiepercentage
visserjajaalle50%
visserjaneealle30%
(semi)overheid--alle100%
ANBI--project met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatiejajaproject met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatienee-project met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatiejaneeproject met innovatieve kenmerken30%

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Aanvragen

De subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon deze subsidie aanvragen van 2 september tot en met 14 november 2019. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het aanvragen van een voorschot of vaststelling.

Verlening en verdeling subsidie

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 6 miljoen.

Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer over de verlening en verdeling subsidie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten. U ontvangt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie bij ons aan te vragen. Vaststelling aanvragen doet u via mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze subsidie.

Subsidie in eerdere jaren

Heeft u in 2017 of 2018 subsidie aangevraagd? U leest meer over die subsidiejaren op deze informatiepagina’s: