Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 en 2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 en 2018

Gesloten
14-09-2020

Met de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 en 2018 kunt u ondersteuning krijgen voor een samenwerkingsproject. Dit project moet zich richten op het opzetten van een kennissysteem en/of het delen of ontwikkelen van kennis binnen een kennissysteem. Een kennissysteem is een netwerk, partnerschapsovereenkomst of vereniging met wetenschappers en vissers of visserijorganisaties.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

Vissers

Vissers zijn natuurlijke personen die zich bezighouden met visserijactiviteiten. Vissers oefenen hun hoofdberoep uit aan boord van een vissersvaartuig dat in bedrijf is.

Visserijorganisaties

Visserijorganisaties zijn organisaties die het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigen. Dit blijkt uit de doelstellingen in hun statuten.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

ANBI's zijn instellingen die voldoen aan de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Overheden en semioverheden

Onder (semi)overheden verstaan we:

  • een publiekrechtelijke instelling: een rechtspersoon of instelling die specifiek tot doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, waarvan:
    • de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen;
    • het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling;
    • de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd;
  • een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS): een rechtspersoon die is opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Een EGTS stelt regionale, lokale en andere overheden van verschillende lidstaten in staat om een groepering met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren.

Samenwerkingsverbanden

In een samenwerkingsverband zitten minimaal 2 van de bovenstaande doelgroepen.

Budget

Het budget voor deze subsidie bedroeg in 2017 € 7 miljoen en in 2018 € 4 miljoen. Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen per project. De kosten die onder deze subsidie vallen, moeten minimaal € 150.000 zijn.

Lees meer over de kosten waarvoor u subsidie krijgt en het subsidiepercentage per doelgroep op de pagina Verlening en verdeling subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018.

Voorwaarden

Is deze subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een daarvan is dat er een wetenschappelijke organisatie bij het samenwerkingsproject betrokken is. Lees meer over de voorwaarden.

Na uw aanvraag

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend, dan beoordelen wij die volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget.

Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissingsbrief over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dat is nodig om de (resterende) subsidie betaald te krijgen.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.