Verlening en verdeling Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verlening en verdeling Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018

Gesloten
14-09-2020

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Dit budget bedroeg in 2017 € 7 miljoen en in 2018 € 4 miljoen.

De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en voor 25% uit nationale gelden.

Maximale subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen per project. De kosten die onder deze subsidie vallen, moeten minimaal € 150.000 zijn. In onderstaand schema ziet u hoe hoog het percentage van de subsidiabele kosten is, dat u maximaal als subsidie kunt ontvangen.

In uw aanvraag geeft u aan of u 100% subsidie wilt ontvangen. Wij beoordelen of uw project innovatieve kenmerken heeft. Is dit niet zo? Dan kunt u voor maximaal 50% van de kosten subsidie krijgen. U krijgt de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen.

Subsidiepercentage per doelgroep

Soort organisatieOndernemingMKBSoort projectSubsidiespercentage
visserjajaalle50%
visserjaneealle30%
(semi)overheid--alle100%
ANBI--project met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatiejajaproject met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatienee-project met innovatieve kenmerken100%
visserijorganisatiejaneeproject met innovatieve kenmerken30%

 

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de koop van grond en/of de btw-kosten.

Er zijn ook kosten niet subsidiabel. U leest in de subsidiespelregels bij niet-subsidiabele kosten welke dit zijn. Voor deze subsidie zijn ook operationele kosten en de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren niet subsidiabel.

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten uit project

Het is mogelijk dat het project waarvoor u een aanvraag indient, tijdens de uitvoering netto-inkomsten of besparingen oplevert. Deze inkomsten worden verrekend met de subsidiabele kosten.

Levert het project na beëindiging nog inkomsten op en zijn de subsidiabele kosten hoger dan € 1 miljoen? Dan worden ook deze netto-inkomsten verrekend met de subsidie. Kunt u de netto-inkomsten al vooraf objectief bepalen? Dan geeft u deze op bij de subsidieaanvraag. Zijn deze netto-inkomsten vooraf niet te bepalen? Dan houden wij rekening met de netto-inkomsten die u nog uit het project ontvangt binnen 3 jaar na de einddatum van het project.

Rangschikkingscriteria verdeling budget

Het budget voor de subsidie wordt verdeeld op basis van de rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar deze meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

Een aanvraag wordt hoger gerangschikt als het project:

 • gaat om een kennissysteem dat makkelijk toegankelijk is voor vissers (20%). Een project scoort hoger als de deelname van vissers groot is en het voor vissers aantrekkelijk is gemaakt om deel te nemen aan het kennissysteem. Dit betekent ook dat de kennisvragen van vissers op een onafhankelijke en onpartijdige manier behandeld worden;
 • meer bijdraagt aan kennisverspreiding (20%). Een project scoort hoger als alle kennis die ontwikkeld of gedeeld wordt, bij een zo veel mogelijk vissers terecht komt;
 • meer gericht is op het genereren van kennis die toepasbaar is in de praktijk (20%), zoals ervaringsleren;
 • meer bijdraagt aan samenwerking tussen vissers en partners in de visserijketen (10%). Een project scoort hoger door in de structuur of de activiteiten van het kennissysteem het leren van of samenwerking met ketenpartners (zoals horeca, retail- of detailhandel) te borgen;
 • meer bijdraagt aan samenwerking tussen vissers en partners in sectoren buiten de visserijketen (10%). Een project scoort hoger door in de structuur of de activiteiten van het kennissysteem het leren van of samenwerking met andere sectoren (landbouw of andere maritieme sectoren) te borgen;
 • meer bijdraagt aan ecologische verduurzaming van de visserijsector (15%). Dit houdt in dat de visserij minder negatieve effecten of meer positieve effecten heeft op natuur en milieu ten opzichte van de gebruikelijke visserijmethoden;
 • meer vernieuwend is in de structuur van samenwerking tussen vissers en wetenschappers (5%). U kunt denken aan kennisdeling op afstand, bijvoorbeeld met hulp van ICT.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017-2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.