Service menu right

Sanering varkenshouderijen

Gesloten
16-11-2020

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kon u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder worden.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

84% van de varkenshouderijen in Nederland ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s. De Sanering varkenshouderijen helpt die risico’s te verminderen. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Budget

Voor de Sanering varkenshouderijen is nu € 455 miljoen beschikbaar.

Het budget was eerst € 180 miljoen. Op 16 juni 2020 heeft minister Carola Schouten € 275 miljoen extra voor deze subsidie vrijgemaakt. Er is nu genoeg budget voor alle goedgekeurde aanvragen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is een vergoeding voor het:

 • helemaal of voor een deel vervallen van de varkensrechten;
 • waardeverlies van de productiecapaciteit die u gebruikt voor het houden van varkens.

Vergoeding vervallen varkensrechten

Wageningen University & Research (WUR) heeft de vergoedingen voor de varkensrechten vastgesteld. Dit is € 151 voor concentratiegebied Zuid en € 52 voor het concentratiegebied Oost.

Eigendom en gebruik varkensrechten

Huurt of least u ook varkensrechten? Wanneer u de rechten laat vervallen moeten deze in uw bezit zijn. Deze mag u op dat moment dus niet meer verleasd hebben. U mag nog wel rechten bijkopen voordat u ze laat vervallen.

U laat minimaal 80% van uw varkensrechten vervallen. Hoeveel dit er zijn staat in de beslissing op uw subsidieaanvraag. Op mijn.rvo.nl meldt u dat u de productierechten wilt laten vervallen. U moet alle rechten laten vervallen, waar u dat kalenderjaar geen gebruik van heeft gemaakt. Daarnaast meldt u het aantal rechten dat u zelf in dat jaar heeft gebruikt voor het houden van varkens. Deze vervallen dan automatisch in het kalenderjaar erna.

Vergoeding waardeverlies productiecapaciteit

U ontvangt een vergoeding per m2 voor het waardeverlies van de dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders. Hierbij houden we rekening met de levensduur van de dierenverblijven. De vergoeding is 65% van deze gecorrigeerde vervangingswaarde. In bijlage 3 van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) vindt u een tabel met gecorrigeerde vervangingswaarden. We bepalen de waarde als u gestopt bent met uw bedrijf. Wat u moet doen om te stoppen, leest u bij de Veelgestelde vragen algemeen.

Subsidiebedrag berekenen

Heeft u subsidie aangevraagd? En wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen als u stopt met uw varkenshouderijlocatie? Bereken dan een indicatie van het subsidiebedrag. Dit is dus een schatting van het bedrag dat u uiteindelijk krijgt.

Voor de berekening heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het aantal varkensrechten dat u wilt laten vervallen
 • de regio waarbinnen uw varkenslocatie ligt (concentratiegebied Oost of Zuid)
 • de datum waarop het dierenverblijf voor het eerst gebruikt werd voor het houden van landbouwhuisdieren
 • de datum waarop u uw aanvraag naar ons verstuurt
 • het aantal m2 per dierenverblijf

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag goedgekeurd? Op mijn.rvo.nl vraagt u een voorschot aan. Ook vraagt u hier vaststelling aan.

Hieronder leest u welke handelingen wij binnen welke tijd van u verwachten.

Binnen 8 maanden na de beslissing

Binnen 8 maanden na de beslissing op uw aanvraag stopt u uw bedrijf. Dat betekent dat u:

 • op de locatie stopt met varkens houden;
 • op de locatie geen andere diersoorten houdt die vallen onder intensieve veehouderij;
 • de meststoffen van varkens van de locatie verwijdert;
 • minimaal 80% van de varkensrechten laat vervallen, van het gemiddeld aantal varkenseenheden in 2018;
 • uw gemeente of provincie laat weten dat intensieve veehouderij niet meer mogelijk is op uw locatie;
 • uw gemeente vraagt om het bestemmingsplan aan te laten passen;
 • uw gemeente of provincie de omgevingsvergunning beperkte milieutoets laat intrekken, als u die heeft;
 • uw gemeente of provincie de omgevingsvergunning milieu laat intrekken. Of u laat deze zo aanpassen dat intensieve veehouderij na de wijziging niet meer mogelijk is op uw locatie;
 • Gedeputeerde staten de vergunning Wet natuurbescherming laat intrekken, als u die heeft.

De voorschotaanvraag voor 70% doet u ook binnen 8 maanden na de beslissing.

Binnen 24 maanden na de beslissing

U laat de productiecapaciteit slopen en verwijderen. Daarna vraagt u vaststelling van de subsidie aan.

Voorschot aanvragen

Binnen 6 weken na goedkeuring van uw aanvraag krijgt u 10% voorschot. Als u bent gestopt met uw bedrijf, vraagt u 70% voorschot aan. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor een voorschot stuurt u kopie mee van:

 • het bericht waaruit blijkt dat u minimaal 80% van uw varkensrechten heeft laten vervallen;
 • de melding bij uw gemeente of provincie, volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer;
 • uw verzoek aan uw gemeente om het bestemmingsplan aan te passen;
 • een bewijs dat de gemeente de aanvraag om uw bestemmingsplan te veranderen in behandeling heeft genomen;
 • de ingetrokken omgevingsvergunning beperkte milieutoets, als u die heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken omgevingsvergunning milieu, als u die heeft;
 • de aangepaste of ingetrokken vergunning Wet natuurbescherming, als u die heeft.

Wanneer krijgt u 70% voorschot?

Hebben wij uw complete aanvraag voor het voorschot op tijd ontvangen? Dan controleert de NVWA hierna of u gestopt bent met uw bedrijf. Krijgt u van ons bericht dat u volgens NVWA alle gevraagde punten hiervoor heeft afgehandeld? Dan ontvangt u binnen 6 weken na dit bericht 70% voorschot van uw subsidie.

Als u niet alle gevraagde punten heeft afgehandeld, krijgt u geen subsidie. U betaalt het eerste voorschot van 10% aan ons terug.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de dierenverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders laten slopen en verwijderen? Dan heeft u hierna 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Wanneer krijgt u de laatste 20% van uw subsidie?

Na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag krijgt u een controle. Deze gaat over het laten slopen en verwijderen van de productiecapaciteit. Hieronder vallen de gebouwen die u gebruikt voor uw varkenshouderij:

 • dierenverblijven
 • mestsilo’s
 • voersilo’s
 • mestkelders

Blijkt bij de controle dat u deze gebouwen heeft laten slopen en verwijderen? Dan stellen wij uw subsidie vast. Hierover ontvangt u van ons een brief. Binnen 6 weken hierna krijgt u de laatste 20% van uw subsidiebedrag.

Blijkt uit de controle dat u de productiecapaciteit niet heeft laten slopen en verwijderen? Dan stellen wij uw subsidie vast op € 0. U betaalt het totaal aan voorschot van 80% aan ons terug.

Wetten en regels

In de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Sanering varkenshouderijen en de aanpassingen hierop.

Meer weten?

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over Sanering varkenshouderijen? Kijk dan op de pagina's Veelgestelde vragen met antwoorden of uw vraag erbij zit:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.