Service menu right

Sanering varkenshouderijen

Bijna open

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid of Oost? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. Door minder varkenshouderijlocaties moet de geuroverlast in deze veedichte gebieden minder worden.

84% van de varkenshouderijen in Nederland ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Dit veroorzaakt gezondheidsrisico’s. De Sanering varkenshouderijen helpt die risico’s te verminderen. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Budget

Voor de Sanering varkenshouderijen is € 180 miljoen beschikbaar.

Met de geurscore bepalen wij wie subsidie krijgt. Een extern bedrijf berekent deze geurscore. Hoe hoger de geurscore hoe groter de kans dat u een subsidie krijgt.

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan zijn er een aantal voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan vanaf 25 november 2019 om 9:00 uur. Uw aanvraag moet op 15 januari 2020 bij ons binnen zijn. U kunt ons bellen op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 1 of hoger nodig.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is een vergoeding voor het:

  • helemaal of voor een deel vervallen van de varkensrechten;
  • waardeverlies van de productiecapaciteit die u gebruikt voor het houden van varkens.

Vergoeding vervallen varkensrechten

U ontvangt een marktconforme vergoeding voor uw ingeleverde varkensrechten. De hoogte van deze vergoeding stelt de minister van LNV vlak voor de openstelling vast.

Vergoeding waardeverlies productiecapaciteit

U ontvangt een vergoeding per m2 voor het waardeverlies van de dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders. Hierbij houden we rekening met de levensduur van de dierenverblijven. De vergoeding is 65% van deze gecorrigeerde vervangingswaarde. In bijlage 3 van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) vindt u een tabel met gecorrigeerde vervangingswaarden.

Wet- en regelgeving

In de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Sanering varkenshouderijen.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de Sanering varkenshouderijen? Kijk dan eerst in ons overzicht met veelgestelde vragen.