Service menu right

SBIR oproep Satelliet- en ander datagebruik voor inzicht in bodemdaling landelijk gebied

Gesloten

Oproep voor ondernemers om nieuwe methoden te ontwikkelen op basis van satellietdata, gecombineerd met andere data, informatie en/of modellen. Het doel is de huidige inzichten in de bodemdaling in het landelijk gebied te (helpen) verbeteren.

De waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat vormen samen de ruggengraat van het waterbeheer in Nederland. Provincies zijn daarnaast ook de regisseur van de ruimtelijke ordening in Nederland. Met name (maar niet alleen) in het westen en het noorden van Nederland lopen zij dagelijks aan tegen de problemen die bodemdaling met zich meebrengt.

STOWA/SAT-WATER, samen met Rijkswaterstaat, Provincies en het Netherlands Space Office (NSO) zoeken daarom antwoord op de volgende vragen:

  • Is het mogelijk om met behulp van satellietdata, gecombineerd met aanvullende data, informatie en/of modellen, bodemdalinginformatie te genereren die primair betrekking heeft op het landelijk gebied?
  • Is het mogelijk deze informatie primair in de vorm van kaartbeelden/geodata weer te geven? Dit stelt beleid en beheer in staat de negatieve effecten en andere problemen van bodem- en maaivelddaling waar mogelijk te verhelpen.
  • Is het mogelijk om hier een bodemdalinginformatieservice voor te ontwikkelen? Een dergelijke service gaat uit van open-data-principes en Digitale Delta uitgangspunten. De service is per definitie web-based en kan de gebruikers maximaal ontzorgen en faciliteren.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Het maximumbudget per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 40.000 (incl. btw). De opdrachtgevers contracteren in fase 1 maximaal 3 haalbaarheidsonderzoeken.
Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 100.000 (incl. btw). De opdrachtgevers honoreren maximaal 2 projecten voor fase 2. Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2. In totaal stellen de opdrachtgevers een budget van € 320.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Een offerte indienen

Van 18 maart 2019 tot en met 11 april 2019, 14:00 uur kon u een offerte indienen. Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Nota van Inlichtingen en presentatie

Raadpleeg de Nota van Inlichtingen hieronder voor de antwoorden op vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 2 april. Daar vindt u ook de presentatie.

Oproep

In het voorstel toont u aan of het mogelijk is de gevraagde bodemdalinginformatie beter/nauwkeuriger te maken door de inzet van bodemdalingproxy-indicatoren (zoals grondwater en bodemvocht), met name voor onverharde (grasland)percelen.
We kiezen voor 3 typen probleemgebieden:

  1. Veenweidegebieden, in relatie tot waterbeheer (in het westen en noorden des lands);
  2. Gebieden, met slappe bodems in relatie tot de ruimtelijke ordening (en daarmee het DPRA). Ook dit soort gebieden komt met name voor in het westen en noorden van het land;
  3. Verzakkingen, vanwege het voorkomen van zoutcavernes in de provincie Overijssel.

Het te ontwikkelen product of dienst moet voor alle 3 probleemgebieden informatie kunnen aanleveren.

Gehele oproeptekst

Vanwege de complexiteit van deze oproep verwijzen wij u voor de volledige informatie graag door naar de gehele oproeptekst. Raadpleeg de oproeptekst (pdf).