Aanvragen Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvragen Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

Gesloten
22-02-2021

Duurzaamheid blijft hoog op de overheidsagenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. De SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie.

De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

In de voorlichtingsfilm SDE++ ziet u in heldere stappen hoe de SDE++ werkt.

Openstellingsronde SDE++ 2021

Fase

Start- en einddatum

Fasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)

Fase 121 september, 9:00 uur tot 27 september, 17:00 uur60
Fase 227 september, 17:00 uur tot 4 oktober, 17:00 uur80
Fase 34 oktober, 17:00 uur tot 11 oktober, 17:00 uur115
Fase 411 oktober, 17:00 uur tot 14 oktober 17:00 uur300


Kijk voor meer informatie over de fasering, de maximale subsidiebedragen en de rangschikking van de aanvragen op de pagina Kenmerken SDE++.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden.

Daarnaast zijn er voorwaarden per categorie. Voor de SDE++ 2021 worden deze nader uitgewerkt na publicatie in de Staatscourant.

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor alle SDE++-categorieën:

 • Alleen voor (beoogde) producenten
  De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. U bent een beoogd producent als u van plan bent om zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
   
 • Per categorie 1 aanvraag
  Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installatie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.
   
 • Haalbaarheidsstudie
  Bij meerdere categorieën is het verplicht om een haalbaarheidsstudie met een exploitatieberekening van het project als bijlage bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. Een voorbeeld van een exploitatieberekening vindt u op deze pagina onder downloads. Voor de volgende openstellingsronde wordt bekend gemaakt welke verplichte onderdelen een haalbaarheidsstudie moet bevatten. Dit leest u op de pagina Haalbaarheidsstudie SDE++.
   
 • Vergunningen
  Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u bij uw aanvraag. Welke vergunningen van toepassing zijn, verschilt per categorie. Bekijk daarvoor het document SDE++ 2020 Vereiste vergunningen bij downloads.
   
 • Fasebedrag
  Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren. U kunt uw subsidieaanvraag indienen op honderdsten van eurocenten per eenheid product (per kilowattuur of ton CO2). Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw project. Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.
   
 • Andere subsidies
  Als u voor een productie-installatie gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kunt u voor die installatie geen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit met uitzondering voor projecten met een Zon-PV veldopstelling waar mogelijkheden zijn om voor de investeringskosten voor de netaansluiting, EIA aan te vragen (251117 Energielijst). Heeft u naast de SDE++ nog andere subsidies ontvangen? Dan toetsen wij 1 jaar na het in gebruik nemen van de installatie of uw SDE++-subsidie voldoet aan de voorwaarden van het Milieusteunkader (MSK) van de Europese Commissie. Dat doen we met de MSK-toets. Wanneer blijkt dat meer financiële ondersteuning wordt gegeven dan is toegestaan en er sprake is van overstimulering, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uit te betalen SDE++-subsidie. Voor de nieuwe categorieën ‘Elektrische boiler’, ‘Restwarmtebenutting’ en ‘CCS (Carbon Capture and Storage)’ wordt altijd, dus ook als geen andere financiële ondersteuning wordt ontvangen, getoetst of sprake is van overstimulering.
 • Toestemming van de eigenaar
  Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan heeft u, om de installatie te realiseren en te exploiteren, vooraf toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig. U gebruikt hiervoor het 'Model toestemming locatie-eigenaar'. Dit vindt u op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.
 • Transportindicatie
  Gaat u elektriciteit produceren? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Uit deze indicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de indicatie zijn afgegeven voor de openstellingsronde waarvoor u subsidie aanvraagt. Zie hiervoor ook de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.

Categorieën

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Een deel van deze technieken viel ook onder de SDE+. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Categorieën SDE++

Hoofdcategorie

Subcategorie

Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare warmte (WKK)

 

Hernieuwbaar gas
CO2-arme warmte
CO2-arme productie

 

Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven.

Aanvraagproces

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SDE++-subsidie aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Op dit moment is de regeling gesloten.
Op deze pagina leest u hoe u aanvraagt en welke bijlagen u moet bijvoegen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beschikking. Als deze positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidiabele periode. Hoe de subsidie wordt berekend, leest u op de pagina Berekening SDE.

Stap 1 - Vraag eHerkenning aan

Om uw aanvraag te doen heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

Stap 2 - Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u verschillende bijlagen meesturen, waaronder een transportindicatie, haalbaarheidsstudie en de benodigde vergunningen. Zorg dat u deze bij de hand heeft als u uw aanvraag invult.

Stap 3 - Maak uw aanvraag aan

Kort voordat de regeling opengaat, kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten op mijn.rvo.nl. Rondt u de aanvraag niet in één keer af, dan kunt u de ingevulde gegevens tussentijds opslaan. Neem de volgende stappen:

 • Klik op Aanvragen en log met eHerkenning (of DigiD) in op het eLoket.
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren'.
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.

Uw aanvraag direct klaarzetten

Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten:

 • U moet alle bijlagen eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Mocht het bestand het maximum van 20 MB per bijlage overschrijden, dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen.
 • U kunt een gebundelde aanvraag indienen voor de windenergiecategorieën en voor vergistingsinstallaties.
 • Bij de aanvraag moet u aangeven of u een middelgrote of kleine mkb-onderneming hebt. Dit bepaalt u eenvoudig met de mkb-toets

Onder downloads vind u meer informatie over 'Gebundeld aanvragen SDE' en over 'de mkb-toets'.

Stap 4 - Dien uw aanvraag in

U kunt uw aanvraag indienen zodra de SDE++-regeling open is. Elke openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u uw aanvraag indient. Aanvragen die ontvangen worden om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt van 17:00 uur tot 17:00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Uw aanvraag direct indienen

 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.
 • Verzend uw aanvraag.
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer.
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 5 - RVO behandelt uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende:

 • Ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken we deze op subsidiebehoefte en euro per ton CO2.
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijke subsidiebehoefte? Dan loten we tussen deze aanvragen.

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

 • Volledigheidstoets: wij behandelen uw subsidieaanvraag alleen als deze volledig is. De datum waarop we de volledige aanvraag hebben ontvangen, bepaalt de rangschikking van uw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets: wij controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens.
 • Als wij vragen hebben, benaderen wij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.
 • Volgens het Besluit SDE++ ontvangt u binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Verlenging van deze periode kan eenmalig met maximaal 13 weken.

Stap 6 - U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking.

Is de beschikking positief? Dan geldt het volgende:

 • De subsidie die RVO u toekent, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaan we uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van het voorschot berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde subsidiabele energie en de hoogte van het correctiebedrag.

Na ontvangst van de beschikking kunt u starten met de realisatie van uw project. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn en wat u na de beschikking nog meer kunt verwachten, leest u op de pagina Beheren Stimulering Duurzame Energietransitie.

Is uw beschikking negatief? Dan is bezwaar en beroep mogelijk binnen zes weken na datum van afgifte van de beschikking. In uw beschikking leest u op welke wijze u een bezwaar kunt indienen.

Downloads

Hier vind u de bestanden zoals eerder in de tekst genoemd. Brochure SDE++, informatie over gebundeld aanvragen en een schema mkb-toets.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.