Service menu right

Berekening SDE+

Gesloten

Wilt u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvragen? Hieronder leest u hoe uw subsidiebedrag wordt berekend.

De subsidie die u krijgt toegewezen, is een maximumbedrag. De uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie die u produceert en het vastgestelde correctiebedrag. De subsidie geldt tot een maximum aantal vollasturen en heeft een maximale looptijd, afhankelijk van de categorie.

Basisbedrag

De kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie is vastgelegd in het basisbedrag voor de technologie. Dit is een gemiddelde: de som van investerings- en exploitatiekosten, plus een redelijke winstmarge, gedeeld door de te verwachten hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt een basisbedrag per categorie per SDE+-ronde vast. Het fase- of basisbedrag dat in uw subsidiebeschikking staat, geldt vervolgens de gehele subsidieperiode.

Correctiebedragen en basisenergieprijs

De marktwaarde van de geleverde energie is vastgelegd in het correctiebedrag. Bij de bepaling van het correctiebedrag wordt uitgegaan van gemiddelde energieprijzen per categorie, zoals die gedurende het productiejaar werkelijk zijn opgetreden. De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld.

  • De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen 2019 staat in PBL notitie 3391.
  • PBL-notitie: 3648 beschrijft de berekening van de definitieve correctiebedragen voor 2018.

De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. EZK stelt de basisenergieprijs per SDE+-ronde vast. Deze geldt vervolgens de gehele subsidieperiode. Onder Publicaties vindt u de notities over de correctiebedragen en basisenergieprijzen.

Vollasturen

De SDE+-subsidie is gemaximeerd aan de hand van het maximumaantal vollasturen per jaar. Het aantal vollasturen is het aantal uren dat een productie-installatie op het nominale vermogen volledig produceert. Het aantal vollasturen kan worden bepaald door de totale jaarproductie te delen door het nominale vermogen van de installatie.

Bij windprojecten wordt per project het maximumaantal vollasturen bepaald, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Dit gebeurt aan de hand van de netto P50-waarde voor de productie uit het windrapport, dat deel uitmaakt van de haalbaarheidsstudie.

SDE+-bijdrage

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. De hoogte van de SDE+-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE+, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE+, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

Bijstelling van uw subsidie

Iedere maand betaalt RVO u een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie.

De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door PBL wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van EZK de definitieve correctiebedragen vast en worden deze in de Staatscourant gepubliceerd.

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stelt RVO de bedragen bij aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of u te weinig of te veel SDE+-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.

De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE+-subsidie tegoed. RVO betaalt dit bedrag in één keer aan u uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u te veel SDE+-subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten.

Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld.

De voorlopige en definitieve correctiebedragen vindt u op de pagina Wet- en regelgeving SDE. Over het hoe en waarom leest u meer in de folder 'Uw SDE(+)subsidie bijgesteld' (zie de downloads onderaan deze pagina).

Subsidieperiode

De subsidieperiode is 8 jaar voor de categorieën bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en de categorie ketel voor industriële stoom uit houtpellets. Voor de categorieën AWZI/RWZI en de andere biomassacategorieën is dit 12 jaar. Voor de categorieën windenergie, waterkracht, osmose, zon-PV, geothermie en zonthermie is de subsidieperiode 15 jaar.

Banking

De SDE+ kent 2 vormen van banking:

  1. Onderproductie (forward banking) - Wanneer u minder energie produceert dan de subsidiabele jaarproductie, neemt u het productietekort mee naar een volgend jaar om daarin het productietekort en de gemiste subsidie in te halen. Ook kunt u de gemiste productie in een extra jaar aan het einde van de subsidieperiode inhalen.
  2. Overproductie (backward banking) - Wanneer u meer energie produceert dan de subsidiabele jaarproductie, neemt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie mee naar een volgend jaar om een productietekort in een bepaald jaar aan te vullen.  Deze vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie.

Zon-PV

Vanaf de SDE+ 2018 wordt voor de categorieën Zon-PV onderscheid gemaakt tussen netlevering en niet-netlevering. Een productieoverschot in enig jaar wordt als neutraal meegenomen in het bankingsaldo. Op het moment dat het productieoverschot wordt benut, wordt een splitsing gemaakt op basis van de verhouding netlevering / niet-netlevering in het jaar daarvoor. Ook hier geldt dat het maximumpercentage voor het meenemen van het productieoverschot is vastgesteld op 25% van de subsidiabele jaarproductie.
 
Beide vormen van banking zijn niet van toepassing op windprojecten waarvoor de windfactor geldt. De windfactor is een alternatief voor banking, waarmee het risico voor de exploitant om subsidie mis te lopen wordt afgedekt. Daarnaast gelden afwijkende banking regels voor projecten Windenergie op Zee en Bij- en Meestook.
 

SDE banking

Rekenmodel Banking

Voor het berekenen van SDE+-subsidie op basis van de fluctuaties in de jaarproductie van uw productie-installatie is het rekenmodel Banking beschikbaar. Voor de categorieën Zon-PV vanaf de SDE+ 2018 is een apart rekenmodel Banking beschikbaar. In het rekenmodel staan voorbeeldberekeningen, die u kunt aanpassen aan uw situatie. Bij de downloads vindt u de rekenmodellen. De modellen zijn niet van toepassing voor: 

  • projecten Windenergie op Zee
  • projecten Windenergie met windfactor
  • projecten Bij- en Meestook

Meer weten?