Duurzaamheidseisen vaste biomassa SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaamheidseisen vaste biomassa SDE++

Tijdelijk gesloten
26-07-2021

Wilt u vaste biomassa inzetten voor de productie van elektriciteit en warmte? Dan kunt u hiervoor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. Op dit moment is de regeling gesloten: u kunt geen aanvraag indienen.

Deze regeling sloot op 17 december 2020 om 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen.

In dat geval moet u aantonen dat de biomassa voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen die hiervoor gelden.

Categorieën

U hoeft niet altijd aan te tonen dat de ingezette biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Deze verplichting geldt alleen voor de volgende categorieën:

 1. Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (binnen de SDE+/SDE++ is het sinds 2018 niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor deze categorie)
 2. Een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets
 3. Een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe
 4. Een ketel op houtpellets voor stadsverwarming

Voor andere typen installaties, zoals die staan in de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën, gelden de duurzaamheidseisen niet.

Aantonen duurzaamheid

U kunt op verschillende manieren aantonen dat de herkomst van de ingezette biomassa duurzaam is. Dit kunt u doen door biomassa te kopen die is gecertificeerd volgens een goedgekeurd certificatieschema en/of door een (aanvullende) verificatie uit te laten voeren in de toeleveringsketen. Hierbij zijn verschillende combinaties mogelijk:

 • een goedgekeurd certificatieschema
 • een combinatie van meerdere goedgekeurde certificatieschema’s
 • een combinatie van één of meer goedgekeurde certificatieschema’s en aanvullende verificatie
 • alleen verificatie

Uiteindelijk is het belangrijk dat voor alle leveringen van biomassa alle duurzaamheidseisen zijn afgedekt.

Verderop op deze pagina vindt u een overzicht van de certificatieschema's die door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn goedgekeurd, en van de voor de certificering en verificatie erkende conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI’s).

Jaarlijkse rapportage

U toont aan dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet, door jaarlijks een rapportage naar RVO te sturen. Daarin benoemt u de duurzaamheidskenmerken van alle vaste biomassa die is ingezet in uw installatie. U gebruikt hiervoor de volgende documenten:

Bij de rapportage voegt u een conformiteitsjaarverklaring, die is afgegeven door een erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI). De eisen waaraan de conformiteitsjaarverklaring moet voldoen en de manier waarop de verificatie uitgevoerd moet worden, staan in het Verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen (zie de downloads onderaan deze pagina). Meer informatie over de rol van, en de eisen aan CBI’s vindt u in de betreffende paragraaf later op deze pagina.

Transparante keten

Om de duurzaamheid van de biomassa te kunnen aantonen moet alle relevante informatie in de gehele biomassaketen van bosbeheereenheid/inzamelpunt tot aan de energieproducent worden doorgegeven. Aan de wijze van doorgeven in de keten (ketenbeheer, Chain of Custody) worden eisen gesteld. Certificatieschema’s die zijn goedgekeurd voor het doorgeven van duurzaamheidsinformatie vindt u terug in onder het kopje goedgekeurde certificatieschema’s. Ook het verificatieprotocol kan worden toegepast voor borging van de keten. Als extra toelichting op de wettelijke eisen daaraan is er een leidraad Chain of Custody opgesteld. Hierin leest u welke informatie u moet doorgeven en hoe.

Voorschotten

Ontvangt u SDE+/SDE++-subsidie? Dan krijgt u van RVO jaarlijks een voorschot. Dit voorschot verrekenen we met het daadwerkelijke subsidiebedrag waar u recht op heeft op basis van de gegevens in de rapportage die u bij RVO indient. U mag biomassa inzetten voor energieproductie waarvan de duurzaamheid niet (voldoende) is aangetoond. Maar voor de energie, geproduceerd uit deze biomassa, wordt geen subsidie verstrekt.

Conformiteitbeoordelingsinstanties (CBI's)

CBI’s hebben een rol bij het aantonen van duurzaamheid. Zij kunnen 3 typen werkzaamheden uitvoeren:

 1. Afgeven van een certificaat aan marktpartijen volgens een certificatieschema, dat geheel of gedeeltelijk is goedgekeurd door de minister van EZK. Claims/conformiteitsverklaringen die voortkomen uit zo’n schema mogen gebruikt worden om conformiteit aan de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van het desbetreffende certificeringsschema;
 2. Afgeven van een verificatieverklaring aan een marktpartij volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen met als doel conformiteit aan (een deel van) de wettelijke duurzaamheidseisen aan te tonen;
 3. Afgeven van een conformiteitsjaarverklaring aan een energieproducent, volgens de eisen van het verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze verklaring is vereist voor het verkrijgen van SDE+/SDE++-subsidie voor het aangetoonde deel duurzaam geproduceerde elektriciteit en/of warmte.

CBI’s die werkzaamheden mogen uitvoeren

Voor het duurzaamheidskader zoals hier toegepast, zijn alleen certificaten en verklaringen geldig die zijn afgegeven door CBI’s die daarvoor door de minister van EZK zijn erkend.

Het toezicht op dit private systeem van borging van de duurzaamheid en daarmee ook op de uitvoering van werkzaamheden door CBI’s is belegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Erkenning aanvragen voor werkzaamheden

U kunt als CBI bij RVO erkenning aanvragen voor werkzaamheden voor een certificatieschema en/of voor de werkzaamheden die onderdeel vormen van het verificatieprotocol. Dit doet u door een e-mail te sturen naar duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

Voorwaarde voor erkenning is onder meer accreditatie van de CBI voor het goedgekeurde certificatieschema danwel het verificatieprotocol. Accreditatie voor werkzaamheden voor het verificatieprotocol kunt u aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. In het geval van werkzaamheden voor een goedgekeurd certificatieschema wordt de bijbehorende accreditatie beoordeeld in de procedure voor erkenning.

De voorwaarden voor erkenning van een CBI zijn opgenomen in het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Schemabeheerders

Alleen certificatieschema’s die (geheel of gedeeltelijk) zijn goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunnen gebruikt worden om de duurzaamheid van de biomassa aan te tonen.

U kunt als schemahouder een aanvraag voor goedkeuring indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

De Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen (ADBE) adviseert de minister bij het goedkeuren van certificatieschema’s. Op de website van ADBE vindt u ook meer informatie over de adviesprocedure. De adviesprocedure is een belangrijk onderdeel van de goedkeuring.

Goedkeuring vind plaats op basis van de actuele set schemadocumenten. Nieuwe schemadocumenten dienen aan RVO te worden toegestuurd ter beoordeling van de mogelijke impact op de goedkeuring.

Goedgekeurde schema's

Onderstaande tabel is een overzicht van de door de minister van EZK goedgekeurde certificatieschema’s. De beschikkingen in deze tabel vormen de juridische basis voor de goedkeuringen. De tabel is door-klik-baar en alleen bedoeld ter verheldering van de inzetbaarheid.

Goedgekeurde schema's

Schema en te gebruiken claimsGoedgekeurde documentversiesGeografische scopeToepasbaarheidGoedkeurings- beschikking1
ATFS
(ATFS certified)
ATFSVSCategorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking20-09-2018
Better Biomass
(Better Biomass certified)
BBWereldwijdCategorie 1-5 deels goedgekeurd, zie beschikking05-11-2018
Categorie 1-5 uitbreiding goedkeuring16-04-2019
Categorie 1 -5 uitbreiding goedkeuring21-09-2020
Bonsucro2BonsucroWereldwijdCategorie 5 deels goedgekeurd, zie beschikking16-07-2020
FSC3
(International)
(FSC 100% en FSC controlled wood)
 
FSC int.FSC V5 landen4Categorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking05-11-2018
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring19-12-2019
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring20-04-2020
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring06-04-2021
FSC USA
(FSC 100% en FSC controlled wood)
FSC US VS5Categorie 1,2 deels goedgekeurd19-12-2019
GGL
(GGL certified (RBA) en GGL certified en GGL controlled)
GGL WereldwijdCategorie 5 deels goedgekeurd, zie beschikking24-01-2019
Uitbreiding goedkeuring
Categorie 1 t/m 4, zie beschikking
08-10-2019
Aanvullende Schemadocumenten bij goedkeuring20-05-2020
SBP6
(SBP compliant en SBP controlled)
SBP WereldwijdCategorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking20-09-2018
SBP7
(NL SDE compliant (ID2D))
 WereldwijdUitbreiding goedkeuring
Categorie 1 t/m 4, zie beschikking
24-01-2019
SBP8
(NL SDE compliant (ID2E))
(NL SDE controlled (ID2D))
(NL SDE controlled (ID2E))
 WereldwijdUitbreiding goedkeuring, categorie 1,2 deels goedgekeurd19-12-2019
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring20-04-2020
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring16-07-2020
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring17-11-2020
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring05-01-2021
Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring12-04-2021
   Aanvullende schemadocumenten bij goedkeuring29-04-2021
SFI9
(SFI certified forest content)
SFIVS en CanadaCategorie 1,2 deels goedgekeurd, zie beschikking18-03-2019
Aanvullend schemadocument bij goedkeuring10-10-2019
Aanvullend schemadocument bij goedkeuring05-06-2020
Aanvullend schemadocument bij goedkeuring10-03-2021
ISCC Solid Biomass NL
(ISCC solid biomass NL compliant)
ISCCWereldwijdCategorie 1 t/m 5 deels goedgekeurd, zie beschikking16-07-2019


De schemadocumenten die vermeld staan in beschikkingen in de Staatscourant zijn te downloaden via de websites van de betreffende schemabeheerders of opvraagbaar per e-mail: duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl.

1Kolom verwijst naar de originele beschikking met een overzicht van de dekking van de duurzaamheidseisen.
2Als voorwaarde voor goedkeuring geldt dat gecertificeerd is tegen het document 'SCH-Bonsucro-additional-requirements-bagasse-Netherlands'. Daarnaast is het momenteel niet mogelijk erkenning te verlenen aan CBI’s die certificeringswerkzaamheden uitvoeren voor Bonsucro, omdat het Bonsucro certificeringsschema tot op heden hun CBIs niet faciliteert zich voor Bonsucro te laten accrediteren door een onafhankelijke derde instelling die het beschermingsniveau biedt dat met nationale accreditatie wordt geboden (zie artikel 3 van het Besluit).
3De goedkeuring betreft de claims 'FSC 100%' en 'FSC Controlled Wood'. Let op FSC mix en FSC mix credit zijn dus geen bruikbare claims op de conformiteitsjaarverklaring bij het duurzaam bosbeheer.
4De actuele lijst FSC V5 landenschema's is te downloaden. Deze geografische beperking geldt alleen voor FSC 100%. FSC COC en FSC Controlled Wood kennen wel een wereldwijde scope.
5De geografische scope betreft de Verenigde Staten, beperkt tot alle 48 aaneengesloten staten (dus niet Alaska en Hawaii).
6Betreft een SBP Chain of Custody goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 5D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting. Deze voorwaarde vervalt zodra gecertificeerd is tegen ID5E.
7Betreft een SBP groepsmanagement goedkeuring, waarbij een combinatie met instructiedocument 2D een vereiste is voor SDE+/SDE++. Zie beschikking voor toelichting.
8Betreft verschillende goedkeuringen: Voor gecontroleerde biomassa in groepscertificering, alleen in combinatie met certificering tegen ID2D en voor de risicogebaseerde werkwijze, alleen in combinatie met certificering tegen ID2E.
9Deze goedkeuring betreft de claim 'SFI certified forest content'. Deze goedkeuring heeft geen betrekking op de claim 'SFI Certified Sourcing'. 'SFI certified forest content' kan niet worden gebruikt voor het aantonen van gecontroleerde biomassa.

* Uitsluitend voor 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naast de in de bovengenoemde tabel goedgekeurde schema’s een aanvullende mogelijkheid opengesteld om de duurzaamheid van biomassa aan te tonen. Meer informatie hierover leest u terug onder het kopje 'Uitzondering in 2019'.

Cumulatief overzicht van goedgekeurde duurzaamheidscriteria per biomassa categorie

Certificatieschema's in procedure

Op de website van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen is te zien welke schema's er nog in de goedkeuringsprocedure zitten.

Erkende CBI's

Vanaf 1 januari 2019 moeten CBI’s die certificaten of verificatieverklaringen willen afgeven, in het kader van het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, erkend zijn voor die werkzaamheden.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de door de minister van EZK erkende CBI’s. Niet de tabel, maar de beschikkingen vormen de juridische basis voor de erkenningen.

Overzicht erkende CBI's

NaamSchemaBeschikking
NEPcon (ook bekend als Preferred by Nature)SBP22 november 2018
FSC4 december 2018
Control UnionSBP22 november 2018
FSC4 december 2018
Verificatieprotocol4 december 2018
GGL21 februari 2019
SCSSBP22 november 2018
FSC21 februari 2019
QSBetter Biomass4 december 2018
Bureau VeritasATFS21 februari 2019
SFI5 juni 2020
NSFATFS21 februari 2019
SFI6 februari 2020
PwCATFS21 februari 2019
SFI13 februari 2020
DekraBetter Biomass25 maart 2019
KPMGSFI14 januari 2020
DNV GLSBP

18 maart 2020

Forest Certification LLC

SBP

6 mei 2021
FSC

Consultatie Verificatieprotocollen

Per 1 januari 2021 is het huidige 'Verificatieprotocol duurzaamheid vaste biomassa voor energietoepassingen – versie januari 2021' van toepassing. Dit 2021-protocol is onder de alinea Downloads te vinden.

Vanaf 26 juli tot en met 18 september 2021 loopt er een internetconsultatie voor de update van bovengenoemd protocol. Tevens is er in deze periode een consultatie voor een nieuw verificatieprotocol voor installaties die vanwege de RED II nu ook duurzaamheid moeten gaan aantonen.

U kunt reageren met het reactieformulier. Zorg dat het ingevulde reactieformulier uiterlijk 18 september 2021 is toegestuurd aan: duurzaamheidbiomassa@rvo.nl .

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.