Kenmerken SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kenmerken SDE++

Gesloten
10-05-2021

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is op dit moment gesloten; u kunt nu geen aanvraag indienen.

De subsidie SDE++ heeft de volgende kenmerken. Sommige zijn gelijk aan die van de voormalige regeling SDE+, andere zijn nieuw.

Subsidiëring onrendabele top

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-verminderende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die u ontvangt.

Basisbedrag en aanvraagbedrag

Elke technologie kent een eigen basisbedrag. Het basisbedrag is de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie of om CO2-uitstoot te verminderen. Dit basisbedrag is het maximale bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen. U kunt ook voor een lager bedrag subsidie aanvragen. Hierdoor maakt u meer kans op subsidie. Uw aanvraagbedrag is dus lager of gelijk aan het basisbedrag.

Correctiebedragen en basisenergieprijs/basisbroeikasgasbedrag

Produceert en levert u met een van de technologieën energie in de vorm van elektriciteit, warmte, groen gas of waterstofgas of slaat u CO2 ondergronds op? Dan komen daar opbrengsten uit voort. Die opbrengsten worden vastgelegd in het correctiebedrag. Het correctiebedrag wordt onder andere bepaald door de marktwaarde.
De maximale SDE++-bijdrage is gelijk aan het basisbedrag of aanvraagbedrag minus het correctiebedrag.

Vanaf 2020 is de waarde van de garanties van oorsprong (GvO’s) voor de categorieën ‘Wind’ en ‘Zon-PV’ onderdeel van het correctiebedrag. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van de GvO’s jaarlijks opnieuw vast. Is er sprake is van vermeden inkoop of opbrengsten uit de verkoop van CO2-uitstootrechten binnen het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS)? Dan nemen we dit ook mee in het correctiebedrag.

Voor de categorieën met betrekking tot ‘Zon-PV’ maken we onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (‘netlevering’) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering’). Er zijn in de categorie ‘Zon-PV’ dan ook 2 correctiebedragen.

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag kan dus niet lager worden dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze bedragen zijn gebaseerd op het tweederde deel van de gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, krijgt u de maximale subsidie.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ 2020 kent 4 fases. Tijdens de eerste fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO2. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag/ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. U mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Zie ook de rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2020 bij downloads.

Gefaseerde openstelling SDE++ 2020
FaseStart en eindddatumFasegrens subisidie-intensiteit
124 november, 9:00 uur tot en met 30 november, 17:00 uur65
230 november, na 17:00 uur tot en met 7 decmeber, 17:00 uur85
37 december, na 17:00 uur tot en met 14 decmeber, 17:00 uur180
414 december, na 17:00 uur tot en met 17 decmeber, 17:00 uur300

 

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die we ontvangen na 17:00 uur, tellen mee als ontvangen op de volgende werkdag. Een werkdag begint na 17:00 uur en loopt tot en met 17:00 uur van de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit. Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17:00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Bereiken budgetplafond

Wordt het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden? Dan rangschikken we op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit. Dit betekent dat projecten met een lagere subsidie-intensiteit voorrang krijgen. Wordt het budgetplafond overschreden met projecten met dezelfde subsidie-intensiteit? Dan loten we tussen deze projecten.

Subsidie-intensiteit

De rangschikking van SDE++-aanvragen wordt bepaald door de subsidiebehoefte per ton CO2. De maximale subsidie-intensiteit waarop SDE++-technieken in 2020 aanspraak kunnen maken, is € 300 per ton CO2. Technieken met een hogere subsidie-intensiteit kunnen ook aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt mogelijk niet de gehele onrendabele top vergoed. Voor 2020 gaat dit om de technieken:

 • waterstofproductie door elektrolyse
 • aquathermie uit oppervlaktewater (TEO)
 • vergassing van biomassa
 • osmose
 • vrije stromingsenergie (< 50 cm)
 • waterkracht (≥ 50 cm)

De stimulering van technieken met een hogere subsidie-intensiteit dan € 300 per ton CO2 past niet bij een kosteneffectieve energietransitie zoals met de SDE++ wordt beoogd.

U dient uw aanvraag in met een aanvraagbedrag met 4 decimalen. Het rangschikkingsbedrag ronden we af op 3 decimalen.
De subsidie-intensiteit is afhankelijk van het bedrag waarvoor u een aanvraag indient (aanvraagbedrag), de langetermijnprijs en de emissie-(uitstoot)factor.
De subsidie wordt aangevraagd, gemeten en uitgekeerd per gemeten eenheid elektriciteit, warmte, groen gas, waterstof of opgeslagen CO2. Daarom is het nodig om deze eenheden om te rekenen naar subsidie-intensiteit, zodat we een rangschikking kunnen maken.

De subsidie-intensiteit berekenen we met een van de volgende formules:

 • Subsidie-intensiteit, alle categorieën behalve CO2-afvang en –opslag (CCS)
  Subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/kWh] - langetermijnprijs [euro/kWh]) / (emissiefactor [kg CO2/kWh] / 1.000)
 • Subsidie-intensiteit CCS
  Subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/ton CO2] - langetermijnprijs [euro/ton CO2]) / (emissiefactor [kg CO2/ton CO2] / 1.000)

Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2020

De rekentool geeft aan in welke fase u subsidie kunt aanvragen voor uw productie-installatie bij een door u gekozen aanvraagbedrag. Daarnaast rekent de rekentool uw aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag in euro/ton CO2-uitstootvermindering dat gebruikt wordt ingeval van budgetuitputting. Op de dag waarop het budget is uitgeput rangschikken we de aanvragen die op die dag zijn ontvangen op rangschikkingsbedrag voor de verdeling van het budget dat nog voor die dag beschikbaar is.

Emissiehandel ETS

Het emissiehandelssysteem ETS is een marktinstrument waarmee de Europese Unie (EU) de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Voor de meeste nieuwe SDE++-categorieën geldt dat het merendeel van de verwachte projecten plaatsvindt bij bedrijven die deelnemen aan het ETS. Bij de berekeningen gaat het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) ervan uit dat een groot deel van deze projecten zorgen voor vermeden kosten ten aanzien van de aankoop van ETS-rechten. Dit levert voor niet-ETS-deelnemers een nadeel op. Op dit moment bekijken wij samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hoe marktpartijen met én zonder ETS-voordelen een subsidie kunnen krijgen die beter bij hun situatie past.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.