Kenmerken SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kenmerken SDE++

Gesloten
17-12-2020

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is op dit moment gesloten; u kunt geen aanvraag indienen.

De subsidie SDE++ heeft de volgende kenmerken. Sommige zijn gelijk aan die van de voormalige regeling SDE+, andere zijn nieuw.

Subsidiëring onrendabele top

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die u ontvangt.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ kent 4 fases. Tijdens de eerste fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag/ton CO stapsgewijs opgehoogd. U mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Zie ook de rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2020 bij downloads.

Bekijk de fasegrenzen voor 2020 op de pagina Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Subsidie-intensiteit

De rangschikking van SDE++-aanvragen wordt bepaald door de subsidiebehoefte per ton CO. De maximale subsidie-intensiteit waarop SDE++-technieken in 2020 aanspraak kunnen maken, is € 300 per ton CO. Technieken met een hogere subsidie-intensiteit kunnen ook aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt mogelijk niet de gehele onrendabele top vergoed. Voor 2020 gaat dit om de technieken:

  • waterstofproductie door elektrolyse
  • aquathermie uit oppervlaktewater (TEO)
  • vergassing van biomassa
  • osmose
  • vrije stromingsenergie (< 50 cm)
  • waterkracht (≥ 50 cm)

De stimulering van technieken met een hogere subsidie-intensiteit dan € 300 per ton CO past niet bij een kosteneffectieve energietransitie zoals met de SDE++ wordt beoogd.

Rangschikking

De fases binnen een openstellingsronde hebben een beperkte duur. Aanvragen die ontvangen worden om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Op de dag dat de budgetgrens overschreden wordt, worden SDE++-aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte. Dit sluit beter aan bij de verwachte subsidie-uitgaven. Dit betekent dat er meer CO-reductie gerealiseerd wordt met hetzelfde subsidiebudget.

De rangschikkingsmethodiek van de SDE++ verandert ten opzichte van de SDE+:

  1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO.
  2. Om een vergelijking van alle opties mogelijk te maken wordt bij de rangschikking rekening gehouden met de CO-emissiefactor per categorie productie-installaties. Daarbij gaat het om de kosten per vermeden ton CO-emissies. Voor de technieken die elektriciteit gebruiken of opwekken om CO te reduceren, wordt rekening gehouden met de verwachte effecten op de emissies in de elektriciteitssector.

De subsidie-intensiteit wordt berekend op basis van de volgende formule:
basisbedrag* – langetermijn-productprijs/CO2-emissiefactor

*De subsidieaanvrager kan voor een lager bedrag aanvragen dan het basisbedrag. In dat geval is de subsidie-intensiteit lager en maakt de aanvraag kans op een hogere rangschikking met meer kans op budget.

Rekentool rangschikkingsbedrag SDE++ 2020

De rekentool geeft aan in welke fase u subsidie kunt aanvragen voor uw productie-installatie bij een door u gekozen aanvraagbedrag. Daarnaast rekent de rekentool uw aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag in euro/ton CO₂-emissiereductie dat gebruikt wordt ingeval van budgetuitputting. Op de dag waarop het budget is uitgeput worden aanvragen die op die dag zijn ontvangen gerangschikt op rangschikkingsbedrag voor de verdeling van het budget dat nog voor die dag beschikbaar is.

Emissiehandel ETS

Het emissiehandelssysteem ETS is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Voor de meeste nieuwe SDE++-categorieën geldt dat het merendeel van de verwachte projecten plaatsvindt bij bedrijven die deelnemen aan het ETS. Bij de berekeningen gaat het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) ervan uit dat een groot deel van deze projecten zorgen voor vermeden kosten ten aanzien van de aankoop van ETS-rechten. Dit levert voor niet-ETS-deelnemers een nadeel op. Op dit moment bekijken PBL en RVO hoe marktpartijen met én zonder ETS-voordelen een subsidie kunnen krijgen die beter bij hun situatie past.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.