Wind SDE++ (land, meer of waterkering) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wind SDE++ (land, meer of waterkering)

Gesloten
20-01-2021

Wilt u windenergie opwekken op land, meer of waterkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). U kunt subsidie aanvragen voor windturbines in de categorie 'Wind op land, 'Wind op land met hoogtebeperking', 'Wind op waterkering' en 'Wind in meer'.

Let op: voor Windenergie op zee zijn er aparte tenderregelingen.

De SDE++ 2020 sloot op 17 december 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. De SDE++ 2021 opent 21 september. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Windsnelheden

Alle gemeenten in Nederland zijn ingedeeld in 6 windsnelheidscategorieën. Per windsnelheidscategorie berekenen we een apart basisbedrag. De windsnelheidscategorieën zijn:

 • ≥ 8,5 m/s (nieuwe windsnelheidscategorie vanaf SDE++ 2020)
 • ≥ 8 en < 8,5 m/s
 • ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
 • ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
 • ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
 • < 6,75 m/s

Windkaart

De windkaart windsnelheid per gemeente in Nederland toont de gemiddelde windsnelheid per gemeente in Nederland en is gebaseerd op een windkaart van het KNMI. De SDE++ 2020 maakt gebruik van de gemeentelijke indeling per 31 december 2019. Een lijst van de gemeenten vindt u in bijlage 2 van de 'Aanwijzingsregeling SDE-categorieën'. Per windcategorie is een apart basisbedrag berekend.

Op de windkaart ziet u welke windsnelheidscategorie van toepassing is op uw projectlocatie. Bij het indienen van uw subsidieaanvraag selecteerde u in het eLoket de gemeente waarin u uw project realiseert. De naam van de gemeente kan anders zijn dan de plaatsnaam van de locatie waar u het project realiseert. De gemeente Rotterdam is vanwege grote verschillen in windsnelheid onderverdeeld op wijk- en buurtniveau. Houd hiermee rekening bij de selectie van de gemeente in het eLoket.

De windkaart gebruiken we voor de windcategorieën:

 • Wind op land;
 • Wind op land met hoogtebeperking;
 • Wind op waterkering.

Wind op land met hoogtebeperking

In de SDE++ is de categorie 'Wind op land met hoogtebeperking' toegevoegd. Dit heeft te maken met landelijke wet- en regelgeving rond de aanwezigheid van een luchthaven in de omgeving. Daardoor is de tiphoogte van windturbines beperkt tot 150 meter of lager. Wilde u subsidie aanvragen voor windturbines en geldt daarvoor deze hoogterestrictie? Dan toonde u dit aan bij de indiening van uw subsidieaanvraag. 

Verdere informatie over deze hoogtebeperkingen vindt u in paragraaf 2.5.4 'Burgerluchthavens en militaire luchthavens (CNS en vliegveiligheid)' van de PBL-notitie Hoogtebeperkte categorie Wind op Land.
De viewer 'Hoogtebeperkingen Luchtvaart' is te vinden op onze pagina Bouwhoogtebeperkingen. Voor de weergavegebieden met toetsings- of restrictievlakken bij luchthavens zijn de lagen Defensie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de viewer van toepassing. In verband met de aanwezigheid van een luchthaven in de omgeving kan er een hoogterestrictie gelden. Daardoor is de tiphoogte van windturbines wettelijk beperkt tot 150 meter of lager. De viewer is slechts een hulpmiddel en kon u bij het indienen van uw aanvraag niet als zelfstandige onderbouwing gebruiken om aan te tonen dat er ook echt sprake is van een hoogterestrictie.

Wind op waterkering

In de categorie 'Wind op waterkering' vroeg u subsidie aan voor windturbines binnen een werk van Rijkswaterstaat. De windturbines kunnen ook in een beschermingszone van die waterkering staan. Welke waterkeringen in aanmerking komen, leest u in hoofdstuk 5 van bijlage II van de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017.

Ook kon u subsidie aanvragen voor windturbines binnen de beschermingszone van zeewaterkeringen. Het gaat daarbij om windturbines aan de waterkant van een waterkering die grenst aan de Noordzee, Westerschelde, Oosterschelde, Waddenzee, Dollard of Eems. In 2019 is deze categorie uitgebreid met de harde en zachte zeewering van Maasvlakte 2.

Windturbines die geplaatst worden op waterkeringen die niet onder de categorie 'Wind op waterkering' vallen, vallen onder de categorie 'Wind op land'. De kaart Wind op waterkering SDE++ geeft een overzicht van de waterkeringen en de zeewaterkeringen.

Wind in meer

Voor de categorie 'Wind in meer' geldt dat de fundering van een windturbine in het water staat van een meer van minimaal 1 vierkante kilometer. De fundering moet volledig in het water staan. Het hart van de fundering staat ten minste 25 meter van de waterkant. Het gaat dan bijvoorbeeld om het IJsselmeer of de Zeeuwse wateren.

Vervanging van windturbines

Bij de vervanging van windturbines kon u alleen subsidie aanvragen:

 • als het nominaal en te realiseren vermogen per windturbine ten opzichte van de te vervangen turbine ten minste met 1 MW toeneemt, of
 • als de te vervangen windturbine op het moment van vervanging 15 jaar op de desbetreffende locatie in gebruik is geweest en ten minste 13 jaar vóór de subsidieaanvraag in gebruik is genomen.

Windrapport en Windviewer

Bij een aanvraag voor SDE++-subsidie voor windenergie vanaf 100 kW voegde u het windrapport toe als bijlage bij de haalbaarheidsstudie. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. De gemiddelde windsnelheid die u gebruikt, baseert u op een eigen berekening met de lokale windgegevens over een aaneengesloten periode van minimaal 10 jaar. Deze gemiddelde windsnelheid mag niet hoger zijn dan de gemiddelde windsnelheid voor de betreffende locatie volgens de Windviewer. De Windviewer geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 260 meter de gemiddelde windsnelheid weer.

Voor kleine windturbines met een vermogen kleiner dan 100 kW hoeft u geen windrapport door een onafhankelijke expert op te laten stellen. Een eenvoudige energie-opbrengstberekening van uw leverancier is voldoende. Het resultaat hiervan nam u op in uw aanvraag.

Vergunningen

Meestal hebt u voor de bouw van een windturbine 1 of meer vergunningen nodig. Deze moeten zijn afgegeven door het bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indiende. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning. Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan stuurde u zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag. Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.
 • Watervergunning. Heeft u voor uw windturbine een vergunning nodig van het Waterbesluit hoofdstuk 6 paragraaf 5, 6 of 7? Dan stuurde u de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.
 • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan heeft u voor uw windturbine een Wbr-vergunning nodig. 

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.