Zon SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zon SDE++

Gesloten
17-12-2020

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Tijdens de openstellingsronde SDE++ kunt u subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. De SDE++ 2020 sloot op 17 december 17:00 uur. U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen.
De SDE++ 2021 opent 21 september. Zodra er meer bekend is over de technieken binnen de SDE++ 2021, worden de pagina’s geactualiseerd.

Zon-PV

U kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV). Het gaat om zonnepanelen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 6 categorieën.

Voor zon-PV worden de volgende categorieën opengesteld in de SDE++ 2020:

 • ≥ 15 kWp en < 1 MWp
 • ≥ 1 MWp gebouwen
 • ≥ 1 MWp veld
 • ≥ 1 MWp veld, zonvolgend
 • ≥ 1 MWp drijvend op water
 • ≥ 1 MWp drijvend op water, zonvolgend

Realisatietermijn

De installatie moet binnen de volgende termijnen gerealiseerd zijn:

 • Zon-PV < 1 MWp: 1,5 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwgebonden systemen: 3 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp veld en drijvende systemen: 4 jaar

Haalbaarheidsstudie met tekening

Voor een subsidieaanvraag stuurt u bij uw haalbaarheidsstudie altijd een kaart of tekening mee waarop de aangevraagde zon-PV-installatie is getekend. Zijn of komen er op de beoogde locatie meer installaties, dan geeft u dit duidelijk aan. Voor de categorie 'Zon-PV' met een vermogen lager dan 1 MW kunt u voor uw haalbaarheidsstudie volstaan met een kaart of tekening waarop de aangevraagde zon-PV-installatie is getekend en het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen over de  haalbaarheid van uw project in eLoket.

Vergunningen

In een aantal situaties hebt u voor de plaatsing van zonnepanelen één of meer vergunningen nodig. Deze moeten afgegeven zijn door een bevoegd gezag op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient. Het kan gaan om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning. Worden de zonnepanelen niet op een bestaand dak geplaatst, maar in een veldopstelling, op een nieuw te bouwen gebouw, of aan een gevel (in het zicht)? Dan hebt u een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. Dit geldt ook voor drijvende systemen en installaties die deel uitmaken van een carport of op een monumentaal pand. In deze gevallen stuurt u de verleende Omgevingsvergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.

 • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. Voeg die toe aan uw subsidieaanvraag.
 • Watervergunning. Hebt u voor uw Zon-PV installatie een vergunning nodig vanwege het Waterbesluit (hoofdstuk 6, paragaaf 5, 6 of 7)?. Stuur dan de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Vergunningseis tender op aanvraagbedrag op rijksgronden:
Wanneer u de tender heeft gewonnen voor de realisatie van Zon-PV op rijksgrond, waarbij in de tender het SDE++- aanvraagbedrag is opgenomen, voldoet een ontwerpvergunning op grond van de Wabo.  
Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en de watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Grootverbruikersaansluiting

De categorie 'Zon-PV' is er alleen voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting. (Het gaat om een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruikmaken van de salderingsregeling. Het is ook mogelijk om uw installatie aan te sluiten op het net via meerdere grootverbruikersaansluitingen.

U mag uw productie-installatie ook aansluiten op het elektriciteitsnet via de grootverbruikersaansluiting van een naastgelegen perceel. Uiteraard realiseert u uw installatie op de locatie waarvoor de subsidie is afgegeven. Wilt u een productie-installatie op 2 naastgelegen locaties realiseren? Of heeft uw locatie meerdere huisnummers? Beschrijf dit dan duidelijk in uw subsidieaanvraag.

Heeft u een zon-PV-project met niet-gebouwgebonden installaties, zoals een veld- of watersysteem? En heeft dit project een SDE-beschikking vanaf 2016? Dan is het mogelijk om voor de investeringskosten voor de netaansluiting Energie-investeringsaftrek aan te vragen. Bent u een producent met een kleinverbruikersaansluiting? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van:
Salderingsregeling
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Netlevering en Niet-netlevering

Voor de categorieën 'Zon-PV' in de SDE++ bestaat een onderscheid tussen 'netlevering' en 'niet-netlevering (eigen gebruik)'. Hiervoor gelden verschillende basisenergieprijzen en correctiebedragen. U hebt een groter financieel voordeel als u de opgewekte elektriciteit zelf gebruikt, omdat u geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en transportkosten betaalt. Daarom geldt voor 'eigen gebruik' een hoger correctiebedrag.

De werkwijze is als volgt:

 • In het eLoket-formulier geeft u aan hoeveel van de productie u gebruikt voor niet–netlevering (eigen verbruik).
 • De subsidieverlening baseren we op de basisenergieprijs voor netlevering.
 • De voorschotten stellen we ieder najaar in op basis van de verdeling tussen netlevering en niet-netlevering over een recente periode van 12 maanden. Bij het instellen van het eerste voorschot maken we gebruik van de verdeling tussen netlevering en niet-netlevering die u hebt opgegeven in het aanvraagformulier.
 • Tot slot is er een bijstelling van de voorschotten. Die berekenen we op basis van de meetwaarden netlevering en niet-netlevering zoals die door CertiQ is gelabeld in het betreffende kalenderjaar.

Dakopstelling

Maak voor uw aanvraag een goede analyse van het dak waarop u de installatie gaat plaatsen. Daarmee zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het beschikbare dakoppervlak goed en houd rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Laat ook door een expert bepalen of het dak voldoende draagkracht heeft voor de installatie.

Zonvolgende systemen

Bij zonvolgende systemen draaien de panelen automatisch mee met de stand van de zon. U kunt hiermee een hogere energieproductie boeken. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen. Maar ze hebben ook een hoger aantal vollasturen die voor subsidie in aanmerking komt. Daardoor zijn de basisbedragen en correctiebedragen hetzelfde. Voor zonvolgende systemen is een haalbaarheidsstudie verplicht. Daarbij is de eis opgenomen om aanvullend een energieopbrengstberekening mee te sturen. Op basis daarvan kunnen we het maximaal aantal vollasturen vaststellen.

Zonnepark met deels zonvolgende en deels niet-zonvolgende zonnepanelen

Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor een zonnepark waarbij niet alle zonnepanelen zonvolgend zijn? Dan moet u twee aparte aanvragen indienen: één aanvraag voor het deel dat zonvolgend is en één aanvraag voor het deel dat niet-zonvolgend is. Alleen voor de aanvraag voor het zonvolgende deel hoeft u dan de energieopbrengstberekening op te stellen. Het is niet mogelijk om na indiening van de subsidieaanvraag van categorie te wisselen.

Contractvermogen en omvormervermogen

Uw subsidieaanvraag voor een zon-pv productie-installatie gaat vergezeld met een transportindicatie. Hieruit moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. U vraagt deze transportindicatie aan voor een bepaald opgesteld (nominaal) vermogen en een gewenst contractvermogen.

Tevens kunt u in uw subsidieaanvraag aangeven wat het omvormervermogen van de installatie is. Hiermee wordt het totaal opgestelde omvormervermogen van de installatie bedoeld. In sommige gevallen zal het omvormervermogen lager zijn dan het totaal opgestelde vermogen van de installatie en het contractvermogen van uw transportindicatie. Is het omvormervermogen hoger dan het gewenste contractvermogen? Voeg dan een bijlage toe met een onderbouwing. Geef in uw onderbouwing aan wat er met de productie gebeurt op het moment dat deze hoger is dan het gewenste contractvermogen. Deze productie kan immers op dat moment niet aan het net geleverd worden.

Zonthermie

Voor de categorie 'Zonthermie' kunt u een aanvraag voor de SDE++ 2020 indienen. Het gaat dan om installaties waarbij u uitsluitend gebruikmaakt van 'afgedekte' collectoren. Ze hebben een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in.

In de SDE++ 2020 zijn er twee vermogensklassen voor zonthermie. Omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn, is voor deze categorie een lager basisbedrag berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn verschillend voor kleine en grote installaties.

Categorieën:

 • ≥ 140 kWth en < 1 MWth
 • ≥ 1 MWth

Voor kleinere systemen kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE).

Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in vierkante meter vermenigvuldigd met een factor 0,7. Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie? Dan moet het lichtabsorberende oppervlak een geïntegreerd geheel zijn met de lichtdoorlatende laag. De lichtdoorlatende laag zorgt daarbij voor isolatie, zoals een glazen plaat of buis.

Let op: De beglazing van een kas is weliswaar een lichtdoorlatende laag en PVT heeft ook een lichtdoorlatende laag, maar beide vormen geen geïntegreerd geheel met het lichtabsorberende oppervlak. Om die reden zijn ze niet subsidiabel. U kunt voor PVT-panelen wel subsidie aanvragen in de categorie 'Zon-PV'.

Realisatietermijn

De realisatietermijn voor zonthermie is drie jaar.

Vergunningen

In een aantal situaties hebt u voor de plaatsing van zonnecollectoren één of meer vergunningen nodig. Deze moet het bevoegd gezag afgeven vóórdat u uw subsidie aanvraag indient.

Het kan gaan om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning. Plaats u de zonnecollectoren niet op een bestaand dak? Maar kiest u voor een veldopstelling, plaatsing op een nieuw te bouwen gebouw, op een monumentaal pand of aan een gevel (in het zicht)? Dan hebt u een vergunning nodig vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U stuurt zowel de verleende vergunning als de vergunningsaanvraag mee met uw subsidieaanvraag. Let op: een tijdelijke vergunning op grond van de kruimellijst van het Besluit Omgevingsrecht volstaat niet.
 • Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). Voert u activiteiten uit op of om werken van Rijkswaterstaat, zoals (snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen of dijken? Dan hebt u voor uw installatie een Wbr-vergunning nodig. Voeg die toe aan uw subsidieaanvraag.
 • Watervergunning op grond van het waterbesluit. Combineert u uw zonthermie-project met warmteopslag in de bodem? Dan hebt u een vergunning nodig. Stuur de verleende vergunning mee met uw subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning en watervergunning, ga dan naar het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.