Beheren Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beheren Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gesloten
12-05-2021

U heeft uw SDE++-project gerealiseerd? In deze fase kunt u in aanmerking komen voor subsidievoorschotten. U ontvangt jaarlijks van ons een bijstelling.

Na afloop van de subsidiabele periode wordt de SDE-subsidie vastgesteld.

Bevoorschotten

 • Het voorschotbedrag wordt bepaald voor 1 jaar, op basis van voorlopige tarieven. Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
 • Wanneer dat voor uw categorie aan de orde is, moet u jaarlijks een voorschotraming invullen. U ontvangt daarvoor elk jaar een nieuw formulier.
 • In het geval van een zon-PV-project wordt het voorschot het eerste jaar ingeregeld op basis van de opgegeven verdeling ‘net-levering’ en ‘niet net-levering’.
 • De uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Zij geven ons de meetgegevens door. Voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie moet uw installatie, na realisatie, door een meetbedrijf worden beoordeeld. Wij ontvangen ontvangt van het meetbedrijf de meetgegevens.
 • Achteraf passen wij jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Ook wel bijstellen van uw subsidie genoemd. Meer hierover leest u op de pagina Berekening SDE.
 • Wanneer wij, op basis van de maandelijkse meetgegevens, constateren dat de productie te ver achterloopt bij de raming, dan kunnen wij de bevoorschotting tussentijds aanpassen of opschorten. Hiermee voorkomen we dat er achteraf een negatieve bijstelling plaatsvindt.
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (voor hernieuwbaar gas) of het meetbedrijf (CO2-arme warmte en CO2-arme) bij ons aanlevert.

Wijziging op uw project?

Wilt u uw subsidiebeschikking overdragen? Of wijzigt de tenaamstelling? Geeft u dit dan aan ons door. Dit doet u door middel van het 'formulier SDE wijziging subsidieontvanger'. Dit vindt u op mijn.rvo.nl/sde.  U kunt het formulier inclusief bijlagen via e-mail sturen naar sde@rvo.nl.

Wilt u bij verhuizing uw zon-PV-installatie meenemen naar uw nieuwe locatie en verandert de tenaamstelling niet? Dit doet u door een e-mail te sturen naar sde@rvo.nl. Geeft u dan in uw verzoek aan wat u wilt aanpassen. Vermeld daarbij ook uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Een verzoek wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze afkomstig is van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

Bij een verhuizing geeft u de (locatie)wijziging ook door aan CertiQ. U wordt dan op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent van duurzame energie door uw regionale netbeheerder.

MSK-toets

Ontvangt of ontving u voor uw project naast SDE-subsidie ook andere vormen van overheidssteun? Of gaat dat in de toekomst gebeuren? Dan voeren wij een jaar na realisatie van uw project de MSK-toets uit. Deze toets voorkomt dat u meer steun ontvangt dan het Europese Milieusteunkader (MSK) toestaat. U leest hier meer over op de pagina MSK-toets voor SDE-subsidie.

Rapporteer jaarlijks over biomassa

Ontvangt u SDE-subsidie voor de inzet van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit? Dan moet u in sommige gevallen jaarlijks een rapportage naar ons sturen waaruit blijkt dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet.

 • Gaat het om vaste biomassa, dan gebruikt u het format en de toelichting die u vindt op de pagina Duurzaamheidseisen vaste biomassa SDE (onder het kopje 'Aantonen duurzaamheid').
 • Gaat het om vloeibare biomassa, dan vindt u het juiste format op de pagina Biomassa SDE (onder het kopje 'Duurzaamheidseisen biomassa').

Vaststelling aanvragen

Na afloop van de subsidieperiode (5, 8, 12 of 15 jaar) dient u een vaststellingsformulier in op mijn.rvo.nl. Aan de hand daarvan stellen wij uw subsidie definitief vast. Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen we terug.

Negatieve elektriciteitsprijzen

Wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag, kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. In 2020 is de elektriciteitsprijs gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 6 uur, een aantal keer negatief geweest. Wanneer de elektriciteitsprijs negatief was, ziet u in onderstaand overzicht.

In de SDE++-regeling is opgenomen dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het net geleverde elektriciteit. Dit geldt voor SDE+ en SDE++-aanvragen die:

 • ingediend zijn ná 1 december 2015
 • een installatie hebben met een netaansluiting met een vermogen van minimaal 3 MW voor windenergieprojecten of minimaal 0,5 MW voor overige duurzame elektriciteitsprojecten.

De elektriciteit die gedurende deze periode op het net is ingevoed telt niet mee als subsidiabele productie. Ook niet in een volgend jaar (banking van deze productie is niet mogelijk). Gemiste subsidie als gevolg van negatieve elektriciteitsprijzen kan door extra productie in latere jaren wel worden ingehaald met banking.

In de bijstelling over het productiejaar 2020, die in het voorjaar van 2021 wordt opgemaakt, wordt dit door ons verrekend.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2020

DatumTijdsperiode
29-03-202010:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)
13-04-202005:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar negatief)
23-05-202012:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
24-05-202003:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
05-07-202003:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief))
09-05-202110:00 tot 17:00 (7 uur achter elkaar negatief)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.