Berekening SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Berekening SDE++

27-09-2021

Heeft u een beschikking van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ontvangen? Op deze pagina leest u hoe uw subsidiebedrag wordt berekend.

De hoogte van uw SDE++-bijdrage is afhankelijk van uw aanvraagbedrag. En van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2-uitstoot. Bij hogere opbrengsten krijgt u een kleinere SDE++-bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijgt u een grotere SDE++-bijdrage. Dit alles tot een bepaalde ondergrens. 

De SDE++ 2021 is open van 5 oktober 9:00 uur tot 11 november 17:00 uur. Vanaf 21 september kunt u uw subsidieaanvraag alvast in concept klaarzetten. Uw definitieve aanvraag dient u dan vanaf 5 oktober (9:00 uur) in.

Aanvraag in concept klaarzetten

Subsidiebeschikking

De subsidie die wij u toewijzen in de beschikking is het maximum bedrag over de hele looptijd van de subsidie (12 of 15 jaar). Wij bepalen dit maximum aan de hand van het opgegeven vermogen en de productie. De productie heeft een bovengrens op basis van een maximum aantal vollasturen per technologie.

Wat is de uiteindelijke hoogte van de subsidie die u krijgt uitgekeerd? Dat berekenen we per jaar. Het gaat telkens om de hoeveelheid energie die u produceert. Of om de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot. Ook de hoogte van de opbrengsten telt mee. U krijgt subsidie tot een maximum aantal vollasturen per jaar. Verder heeft de subsidie een maximale looptijd. Die looptijd is afhankelijk van de technologie.

De formule om het totale subsidiebedrag te berekenen is:
Maximale SDE++-bijdrage = (basisbedrag of aanvraagbedrag – basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag) *vollasturen* vermogen looptijd in jaren.

Meten productie

Wanneer u gebruikmaakt van de SDE++, moet u per beschikking uw productie of verminderde CO2-uitstoot meten. U mag uw productie-installatie met meerdere brutoproductiemeters bemeteren. Met uw meetbedrijf spreekt u af hoe dat gebeurt.

Bijstelling van uw subsidie

Iedere maand betalen wij u een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie.

Wij bepalen de voorschotten met een voorlopig correctiebedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve correctiebedragen vast en publiceert deze in de Staatscourant.

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stellen wij de bedragen bij. Dit doen wij aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of u te weinig of te veel SDE++-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.

De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE++-subsidie tegoed. Wij betalen dit bedrag in één keer aan u uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u te veel SDE++-subsidie ontvangen. Dit bedrag verrekenen wij met de toekomstige voorschotten.

Soms duurt het langer voordat wij uw subsidie bijstellen. Dit is het geval als er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar. Of als het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld.

De voorlopige en definitieve correctiebedragen vindt u op de pagina Wet- en regelgeving SDE. Over het hoe en waarom leest u meer in de folder 'Uw SDE(+)subsidie bijgesteld' (zie 'Downloads' onderaan deze pagina).

Banking

Voor SDE++-aanvragen is meestal 'banking' van toepassing. Dit betekent dat u de subsidiabele jaarproductie die u niet benut heeft, in latere jaren kunt inhalen (forward banking). Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (backward banking). U kunt die productie dus gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Voor deze laatste vorm van banking geldt dat dit kan tot een maximum van 25% van de subsidiabele jaarproductie.

Voor ‘Waterstofproductie door elektrolyse’ en de ‘Elektrische boiler’ is alleen forward banking mogelijk. Dit kan tot een maximum van 100% van de subsidiabele jaarproductie. In de eerste jaren is de inzet van gebankte productie niet toegestaan. Dit geldt voor de 'Elektrische boiler' tot en met 2024 en voor 'Waterstof door elektrolyse' tot en met het jaar 2026.

Rekenmodel Banking

Met het rekenmodel Banking kunt u uw SDE+- of SDE++-subsidie berekenen op basis van de fluctuaties in de jaarproductie van uw productie-installatie. Voor de categorieën 'Zon-PV' vanaf de SDE+ 2018 is een apart rekenmodel Banking beschikbaar. In het rekenmodel staan voorbeeldberekeningen, die u kunt aanpassen aan uw situatie. De rekenmodellen vindt u bij 'Downloads' onderaan deze pagina. De modellen zijn niet van toepassing voor:

  • projecten Windenergie op Zee;
  • projecten Windenergie met windfactor;
  • projecten Bij- en Meestook;
  • waterstofproductie door elektrolyse;
  • elektrische boiler.

SDE banking

Negatieve elektriciteitsprijzen

Is de prijs van elektriciteit negatief gedurende een aaneengesloten tijdblok van 6 uur of langer? Dan ontvangt u geen SDE++-subsidie voor de invoeding van hernieuwbare elektriciteit. Negatieve elektriciteitsprijzen komen voor wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag. 

Dit geldt niet voor kleine projecten (projecten met een nominaal vermogen per aansluiting op het elektriciteitsnet van minder dan 500 kW). En dit geldt ook niet voor projecten die u vóór 1 december 2015 hebt ingediend.

Voor windenergieprojecten ligt de ondergrens op 3 MW per aansluiting op het elektriciteitsnet.

In het overzicht kunt u aflezen in welke periodes sprake was van negatieve elektriciteitsprijzen.

Hoge elektriciteitsprijzen

Zijn de elektriciteitsprijzen gedurende meerdere maanden hoog? Dan kunnen de definitieve correctiebedragen hoger uitvallen dan de voorlopige correctiebedragen, waarop uw voorschot gebaseerd was. De kans bestaat dat u hierdoor te veel subsidie heeft ontvangen. Dit leidt tot een negatieve bijstelling. Mocht dit in 2021 op u van toepassing zijn, dan ontvangt u hierover bericht.

Onder 'Downloads' op deze pagina vindt u meer informatie hierover. En een rekenvoorbeeld dat u dan kunt toepassen op uw situatie.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.