Berekening SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Berekening SDE++

Gesloten
13-04-2021

Heeft u de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) aangevraagd? Hieronder leest u hoe uw subsidiebedrag wordt berekend.

De subsidie die u krijgt toegewezen, is een maximumbedrag. De uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie die u produceert en het vastgestelde correctiebedrag. De subsidie geldt tot een maximum aantal vollasturen en heeft een maximale looptijd, afhankelijk van de categorie.

Basisbedrag en aanvraagbedrag

Elke technologie kent een eigen basisbedrag. Het basisbedrag is de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie of om CO2-uitstoot te reduceren. Dit basisbedrag is het maximale bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen. U kunt ook voor een lager bedrag subsidie aanvragen. Hierdoor maakt u meer kans op subsidie. Uw aanvraagbedrag is dus lager of gelijk aan het basisbedrag.

Deze regeling is gesloten. U kunt op dit moment geen subsidie meer aanvragen.

Correctiebedragen en basisenergieprijs/basisbroeikasgasbedrag

Produceert en levert u met een van de technologieën energie in de vorm van elektriciteit, warmte, groen gas of waterstofgas of slaat u CO2 ondergronds op? Dan komen daar opbrengsten uit voort. Die opbrengsten worden vastgelegd in het correctiebedrag. Het correctiebedrag wordt onder andere bepaald door de marktwaarde.

Nieuw in de SDE++ is dat de waarde van de garanties van oorsprong (GvO’s) voor de categorieën ‘Wind’ en ‘Zon-PV’ onderdeel is van het correctiebedrag. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van de GvO’s jaarlijks opnieuw vast. Is er sprake is van vermeden inkoop of opbrengsten uit de verkoop van CO2-emissierechten binnen het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS)? Dan nemen we dit ook mee in het correctiebedrag.

Het basisbedrag of aanvraagbedrag ligt vast over de looptijd van de subsidie. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

De maximale SDE++-bijdrage is gelijk aan het basisbedrag of aanvraagbedrag minus het correctiebedrag. Voor de categorieën met betrekking tot ‘Zon-PV’ maken we onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (‘netlevering’) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering’). Er zijn in de categorie ‘Zon-PV’ dan ook 2 correctiebedragen.

Voor het correctiebedrag is een ondergrens vastgesteld: de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Het correctiebedrag kan dus niet lager worden dan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. Deze bedragen zijn gebaseerd op het tweederde deel van de gemiddelde verwachte opbrengsten over de gehele looptijd van de SDE++-subsidie. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, krijgt u de maximale subsidie.

Subsidie-intensiteit

Bij SDE++-aanvragen kijken we naar de subsidiebehoefte per ton CO2-reductie. De maximale subsidie-intensiteit waarop u met een SDE++-techniek in 2020 aanspraak kunt maken, is € 300 per ton CO2-reductie.

Wordt het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden? Dan rangschikken we op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit. Dit betekent dat projecten met een lagere subsidie-intensiteit voorrang krijgen. Wordt het budgetplafond overschreden met projecten met dezelfde subsidie-intensiteit? Dan wordt er tussen deze projecten geloot.

U kunt uw aanvraag indienen met een aanvraagbedrag met 4 decimalen. Het rangschikkingsbedrag ronden we af op 3 decimalen.

De subsidie-intensiteit is afhankelijk van het bedrag waarvoor u een aanvraag indient (aanvraagbedrag), de langetermijnprijs en de emissiefactor.

De subsidie wordt aangevraagd, gemeten en uitgekeerd per gemeten eenheid elektriciteit, warmte, groen gas, waterstof of opgeslagen CO2. Daarom is het nodig om deze eenheden om te rekenen naar subsidie-intensiteit, zodat we een rangschikking kunnen maken. De subsidie-intensiteit berekenen we met een van de volgende formules:

  • Subsidie-intensiteit, alle categorieën behalve CO2-afvang en –opslag (CCS)

Subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/kWh] - langetermijnprijs [euro/kWh]) / (emissiefactor [kg CO2/kWh] / 1.000)

  • Subsidie-intensiteit CCS

Subsidie-intensiteit [euro/ton CO2] = (aanvraagbedrag [euro/ton CO2] - langetermijnprijs [euro/ton CO2]) / (emissiefactor [kg CO2/ton CO2] / 1.000)

Rekentool

RVO heeft een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in welke fase u subsidie kunt aanvragen voor een bepaalde categorie productie-installaties bij een bepaald aanvraagbedrag (de kostprijs met een redelijke winstmarge per kWh geproduceerde energie of ton afgevangen en opgeslagen CO₂ van uw project). In de Regeling aanwijzing categorieën van de SDE++ 2020 zijn per categorie productie-installaties fasegrenzen gepubliceerd. Op de dag waarop het subsidiebudget is uitgeput worden de aanvragen gerangschikt op subsidie-intensiteit in euro/ton CO₂ emissiereductie, afgerond op 3 decimalen. De rekentool rekent uw aanvraagbedrag om naar het rangschikkingsbedrag om u inzicht te geven hoe hoog deze is voor uw aanvraagbedrag in de betreffende categorie productie-installaties.

Gefaseerde openstelling en rangschikking

De SDE++ 2020 heeft 4 fasen. Tijdens elke fase kunt u alleen subsidie aanvragen tot een bepaalde subsidie-intensiteit per ton CO2-emissiereductie. Dit is de fasegrens. Tijdens volgende fasen wordt dit bedrag stapsgewijs opgehoogd. U mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. U maakt daarmee meer kans op subsidie.

FaseStart en einddatumFasegrens subsidie-intensiteit (€/ton CO2)
124 november, 9:00 uur tot en met 30 november, 17:00 uur65
230 november, na 17:00 uur tot en met 7 december, 17:00 uur85
37 december, na 17:00 uur tot en met 14 december, 17:00 uur180
414 december, na 17:00 uur tot 17 december, 17:00 uur300

 

Behandeling op volgorde van binnenkomst

Subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die we ontvangen na 17:00 uur, tellen mee als ontvangen op de volgende werkdag. Een werkdag begint na 17:00 uur en loopt tot en met 17:00 uur van de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit. Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17:00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Bereiken budgetplafond

Wordt het budgetplafond op een bepaalde dag overschreden? Dan rangschikken we op die dag de projecten op volgorde van subsidie-intensiteit. Dit betekent dat projecten met een lagere subsidie-intensiteit voorrang krijgen. Wordt het budgetplafond overschreden met projecten met dezelfde subsidie-intensiteit? Dan wordt er tussen deze projecten geloot.

SDE++-bijdrage

Samengevat: De hoogte van de SDE++-bijdrage is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2 tot een bepaalde ondergrens. Bij hogere opbrengsten krijgt u een kleinere SDE++-bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijgt u een grotere SDE++-bijdrage tot een bepaalde ondergrens.

Subsidiebeschikking

De subsidie die RVO u toewijst in de beschikking, is het maximum bedrag over de hele looptijd van de subsidie (12 of 15 jaar). We bepalen dit maximum aan de hand van het opgegeven vermogen en de productie. De productie is gemaximeerd op basis van een maximum aantal vollasturen per technologie.
Wat de uiteindelijke hoogte is van de subsidie die u krijgt uitgekeerd? Dat berekenen we per jaar. Het gaat telkens om de hoeveelheid energie die u produceert. Of om de hoeveelheid CO2 die u reduceert. Ook de hoogte van de opbrengsten telt mee. U krijgt subsidie tot een maximum aantal vollasturen per jaar. Verder heeft de subsidie een maximale looptijd. Die looptijd is afhankelijk van de technologie.

Maximale SDE++-bijdrage = (basisbedrag of aanvraagbedrag – basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag) * productie of CO2-reductie

Meten productie

Wanneer u gebruikmaakt van de SDE++, moet u per beschikking uw productie of CO2-reductie meten, ingeval van CO2 afvang en opslag. U mag uw productie-installatie met meerdere brutoproductiemeters bemeteren. Met uw meetbedrijf spreekt u af hoe dat gebeurt.

Bijstelling van uw subsidie

Iedere maand betaalt RVO u een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie.

De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door PBL wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van EZK de definitieve correctiebedragen vast en worden deze in de Staatscourant gepubliceerd.

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stelt RVO de bedragen bij aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of u te weinig of te veel SDE++-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.

De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE++-subsidie tegoed. RVO betaalt dit bedrag in één keer aan u uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u te veel SDE++-subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten.

Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld.

De voorlopige en definitieve correctiebedragen vindt u op de pagina Wet- en regelgeving SDE. Over het hoe en waarom leest u meer in de folder 'Uw SDE(+)subsidie bijgesteld' (zie de downloads onderaan deze pagina).

Banking

Voor SDE++-aanvragen is meestal banking van toepassing. Dit betekent dat u de subsidiabele jaarproductie die u niet benut heeft, in latere jaren kunt inhalen (forward banking). Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (backward banking). U kunt die productie gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Deze laatste vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie.

Voor ‘Waterstofproductie door elektrolyse’ en de ‘Elektrische boiler’ is alleen forward banking mogelijk. Deze is gemaximeerd op 100% van de subsidiabele jaarproductie. In de eerste jaren is de inzet van gebankte productie niet toegestaan. Voor de Elektrische boiler tot en met 2024 en voor Waterstof door elektrolyse tot en met het jaar 2026.

Rekenmodel Banking

Voor het berekenen van SDE+ en SDE++-subsidie op basis van de fluctuaties in de jaarproductie van uw productie-installatie is het rekenmodel Banking beschikbaar. Voor de categorieën Zon-PV vanaf de SDE+ 2018 is een apart rekenmodel Banking beschikbaar. In het rekenmodel staan voorbeeldberekeningen, die u kunt aanpassen aan uw situatie. Bij de downloads vindt u de rekenmodellen. De modellen zijn niet van toepassing voor:

  • projecten Windenergie op Zee
  • projecten Windenergie met windfactor
  • projecten Bij- en Meestook
  • waterstofproductie door elektrolyse en Elektrische boiler

 

SDE banking

Negatieve elektriciteitsprijzen

Is de prijs van elektriciteit gedurende een aaneengesloten tijdblok van 6 uur of langer negatief? Dan ontvangt u geen SDE++-subsidie voor de invoeding van hernieuwbare elektriciteit.

Dit geldt niet voor kleine projecten (projecten met een nominaal vermogen per aansluiting op het elektriciteitsnet van minder dan 500 kW). En dit geldt ook niet voor projecten die u vóór 1 december 2015 hebt ingediend.

Voor windenergieprojecten ligt de ondergrens op 3 MW per aansluiting op het elektriciteitsnet.

In het overzicht kunt u aflezen van welke periodes sprake was van negatieve elektriciteitsprijzen.

Bij het bepalen van de definitieve SDE++-correctiebedragen 2020 zijn deze tijdsblokken met de negatieve elektriciteitsprijzen buiten de berekeningen gehouden. In de PBL-publicatie (pag. 45) leest u hierover meer.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.