Berekening SDE++ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Berekening SDE++

Gesloten
12-05-2021

Heeft u een beschikking Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ontvangen? Hieronder leest u hoe uw subsidiebedrag wordt berekend.

De hoogte van de SDE++-bijdrage is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO2-uitstoot. Bij hogere opbrengsten krijgt u een kleinere SDE++-bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijgt u een grotere SDE++-bijdrage. Dit alles tot een bepaalde ondergrens.

Subsidiebeschikking

De subsidie die wij u toewijzen in de beschikking is het maximum bedrag over de hele looptijd van de subsidie (12 of 15 jaar). We bepalen dit maximum aan de hand van het opgegeven vermogen en de productie. De productie is gemaximeerd op basis van een maximum aantal vollasturen per technologie.

Wat de uiteindelijke hoogte is van de subsidie die u krijgt uitgekeerd? Dat berekenen we per jaar. Het gaat telkens om de hoeveelheid energie die u produceert. Of om de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot. Ook de hoogte van de opbrengsten telt mee. U krijgt subsidie tot een maximum aantal vollasturen per jaar. Verder heeft de subsidie een maximale looptijd. Die looptijd is afhankelijk van de technologie.

De formule om het totale subsidiebedrag te berekenen is:
Maximale SDE++-bijdrage = (basisbedrag of aanvraagbedrag – basisenergieprijs of basisbroeikasgasbedrag) *vollasturen* vermogen looptijd in jaren.

Meten productie

Wanneer u gebruikmaakt van de SDE++, moet u per beschikking uw productie of verminderde CO2-uitstoot meten. U mag uw productie-installatie met meerdere brutoproductiemeters bemeteren. Met uw meetbedrijf spreekt u af hoe dat gebeurt.

Bijstelling van uw subsidie

Iedere maand betalen wij u een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie.

De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van EZK de definitieve correctiebedragen vast en publiceert deze in de Staatscourant.

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stellen wij de bedragen bij, aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of u te weinig of te veel SDE++-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.

De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE++-subsidie tegoed. Wij betalen dit bedrag in één keer aan u uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u te veel SDE++-subsidie ontvangen. Dit bedrag verrekenen wij met de toekomstige voorschotten.

Soms duurt het langer voordat wij uw subsidie bijstellen, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld.

De voorlopige en definitieve correctiebedragen vindt u op de pagina Wet- en regelgeving SDE. Over het hoe en waarom leest u meer in de folder 'Uw SDE(+)subsidie bijgesteld' (zie de downloads onderaan deze pagina).

Banking

Voor SDE++-aanvragen is meestal banking van toepassing. Dit betekent dat u de subsidiabele jaarproductie die u niet benut heeft, in latere jaren kunt inhalen (forward banking). Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (backward banking). U kunt die productie gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Deze laatste vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie.

Voor ‘Waterstofproductie door elektrolyse’ en de ‘Elektrische boiler’ is alleen forward banking mogelijk. Deze is gemaximeerd op 100% van de subsidiabele jaarproductie. In de eerste jaren is de inzet van gebankte productie niet toegestaan. Voor de Elektrische boiler tot en met 2024 en voor Waterstof door elektrolyse tot en met het jaar 2026.

Rekenmodel Banking

Voor het berekenen van SDE+- en SDE++-subsidie op basis van de fluctuaties in de jaarproductie van uw productie-installatie is het rekenmodel Banking beschikbaar. Voor de categorieën Zon-PV vanaf de SDE+ 2018 is een apart rekenmodel Banking beschikbaar. In het rekenmodel staan voorbeeldberekeningen, die u kunt aanpassen aan uw situatie. Bij de downloads vindt u de rekenmodellen. De modellen zijn niet van toepassing voor:

  • projecten Windenergie op Zee
  • projecten Windenergie met windfactor
  • projecten Bij- en Meestook
  • waterstofproductie door elektrolyse en Elektrische boiler

 

SDE banking

Negatieve elektriciteitsprijzen

Is de prijs van elektriciteit gedurende een aaneengesloten tijdblok van 6 uur of langer negatief? Dan ontvangt u geen SDE++-subsidie voor de invoeding van hernieuwbare elektriciteit.
Dit geldt niet voor kleine projecten (projecten met een nominaal vermogen per aansluiting op het elektriciteitsnet van minder dan 500 kW). En dit geldt ook niet voor projecten die u vóór 1 december 2015 hebt ingediend.
Voor windenergieprojecten ligt de ondergrens op 3 MW per aansluiting op het elektriciteitsnet.
In het overzicht kunt u aflezen van welke periodes sprake was van negatieve elektriciteitsprijzen.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.