Service menu right

Voorwaarden SDE++

Gesloten

Wilt u gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)? Dan moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Daarnaast zijn er voorwaarden per categorie.

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor alle SDE++-categorieën:

Alleen voor (beoogde) producenten

De SDE++-subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO-reducerende technieken toepassen. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Alleen de beoogd producent kan SDE++-subsidie aanvragen. Als u niet van plan bent om zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren, bent u geen beoogd producent.

Per categorie 1 aanvraag

Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installatie, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.

Haalbaarheidsstudie

Soms is het verplicht om een haalbaarheidsstudie met bijvoorbeeld een exploitatieberekening van het project uit te voeren. Een voorbeeld van een exploitatieberekening vindt u op deze pagina onder downloads. Vóór de volgende openstellingsronde wordt bekend gemaakt welke verplichte onderdelen een haalbaarheidsstudie moet bevatten. Dit leest u op de pagina Haalbaarheidsstudie SDE++ .

Vergunningen

Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u bij uw aanvraag. Welke vergunningen van toepassing zijn, verschilt per categorie. Bekijk daarvoor de voorwaarden per categorie (zie later op deze pagina).

Let op: Met ingang van de SDE++-najaarsronde 2020 is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht bij subsidieaanvragen voor biomassaprojecten (mits van toepassing).

Fasebedrag

Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren. U kunt uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw businesscase. Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase en dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.

Andere subsidies

Als u gebruikmaakt van SDE++-subsidie, kunt u geen gebruik maken van de postcoderoosregeling, de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Heeft u naast de SDE++ nog andere subsidies ontvangen? Dan toetsen wij 1 jaar na het in gebruik nemen van de installatie of uw SDE-steun voldoet aan de voorwaarden van het Milieusteunkader (MSK) van de Europese Commissie. Dat doen we met de MSK-toets.

Toestemming van de eigenaar

Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan heeft u vooraf, of op het moment van de aanvraag, toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig om de installatie te realiseren en te exploiteren. U gebruikt hiervoor het 'Model toestemming locatie-eigenaar'. Dit vindt u op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.

Transportindicatie

Bent u een elektriciteitsproducent, dan heeft u een transportindicatie van de netbeheerder nodig. Daaruit moet blijken dat de benodigde transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. U leest hier meer over op de pagina Bijlagen bij uw aanvraag.

Voorwaarden per categorie

Naast de algemene voorwaarden gelden er voorwaarden per categorie. Die vindt u op de onderstaande pagina’s. Na de publicatie van de Kamerbrief hierover, worden deze pagina’s gevuld. De al bestaande pagina’s krijgen dan een update.

Categorieën SDE++

HoofdcategorieSubcategorie
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare warmte (WKK)
Hernieuwbaar gas
CO2-reducerende warmte
CO2-reducerende productie
  • CO2-afvang en -opslag
  • Waterstof door elektrolyse

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SDE++-subsidie aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Lees hoe u dat doet en welke bijlagen u moet bijvoegen in het Stappenplan aanvragen SDE++.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *