Service menu right

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand

Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand.

De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:

  • kwetsbare ouderen;
  • mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
  • mensen met een psychische aandoening.

Mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Budget

Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.
Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan u maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

In de grafieken hieronder ziet u de stand van zaken voor het subsidiebudget. Deze informatie werken we regelmatig bij.

De stand van zaken op 4 augustus 2020 van het budget Wijkverpleging is als volgt. Van de totale € 53,7 miljoen voor wijkverpleging is voor € 15,2 miljoen (28,3%) aan subsidieaanvragen ontvangen.

De stand van zaken op 4 augustus 2020 van het budget huisartsen, ggz en wmo (HGM) is als volgt. Van de totale € 23,3 miljoen voor HGM is voor € 19,5 miljoen (83,5%) aan subsidieaanvragen ontvangen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Bekijk alle voorwaarden

Aanvragen

De subsidie kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. Voor het aanvragen heeft u eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons bericht over de subsidie. Dit neemt enige tijd in beslag. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Na subsidieverlening voert u het project uit volgens het projectplan, binnen de maximale projectduur van 9 maanden.

Wijzigingen doorgeven

Tijdens de looptijd van het project kunnen zich wijzigingen in het projectplan voordoen. Vertraging, stopzetting of andere belangrijke wijzigingen moet u, voordat de wijziging ingaat, aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór de einddatum van het project, via mijn.rvo.nl. Zonodig passen wij dan de subsidieverlening aan.

Het niet op tijd doorgeven van wijzigingen in uw projectplan kan leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling aanvragen

Vaststelling voor SET COVID-19 2.0 vraagt u aan via mijn.rvo.nl.

Direct regelen

Online leernetwerk en stappenplan

Wordt of is uw aanvraag gehonoreerd? Dan kunt u gebruikmaken van het ondersteuningsprogramma SET-up van VitaValley. Dit programma biedt tips en tools om u te helpen bij de duurzame inbedding van digitale zorg op afstand in uw organisatie. Onderdeel hiervan is een online leernetwerk. Hier kunt u vragen stellen, elkaar ondersteunen in het zoeken naar de juiste oplossingen en eigen kennis en kunde delen om anderen weer verder te helpen. Ook biedt het programma een handig stappenplan. U kunt bij uw subsidieaanvraag aangeven dat VitaValley contact met u mag opnemen voor deelname aan dit leernetwerk.

SET en SET COVID-19

De SET COVID-19 2.0 is in het leven geroepen naast de al bestaande en nog steeds opengestelde Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) én volgt de noodregeling SET COVID-19 op. Deze laatste regeling stond in maart 2020 open en moest al binnen enkele dagen sluiten, omdat het subsidieplafond was bereikt. De SET COVID-19 2.0 verschilt op diverse onderdelen van de SET COVID-19. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg gebruikmaken van de nieuwe noodregeling. Ook als zij eerder een aanvraag voor de SET en/of de SET COVID-19 hebben gedaan.

Zie ook

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *