Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

01-04-2021

De Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

SpUk SLA is open van 1 april 2021 09:00 uur tot 1 november 2021 17:00 uur.

Voor wie is de regeling?

De uitkering is bestemd voor gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. Heeft u het akkoord nog niet ondertekend? Doe ook mee.

Gemeenten en provincies kunnen een uitkering aanvragen voor een eigen project. Ook mogen ze samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvraagt mag per keer wisselen. U kiest zelf een penvoerder die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

Projecten

U vraagt de uitkering aan per project. Er zijn verschillende soorten projecten. De voorwaarden verschillen per soort project.

Emissieverlagende projecten

Emissieverlagende projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht: stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). De laatste 2 zijn stoffen die in de lucht via chemische processen worden omgezet in schadelijk fijn stof.

Het gaat er bij deze projecten om dat deze verontreinigende stoffen niet in de lucht komen (emissie). Het gaat dus niet om projecten die de verontreiniging bijvoorbeeld afvangen, filteren en/of opslaan, maar om het voorkomen van de luchtverontreiniging.

Minstens 70% van de kosten moet zijn voor technische, sociale of juridische maatregelen gericht op emissieverlaging.

Met de rekentool berekent u aan de hand van de emissieverlaging hoeveel gezondheidswinst het project oplevert (uitgedrukt in vermeden schadekosten). De uitkering die u krijgt mag niet hoger zijn dan deze gezondheidswinst.

Meer gezondheidswinst is met name te bereiken:

 • bij grotere verlagingen van emissies;
 • op lagere hoogtes boven het aardoppervlak;
 • in dichter bevolkte gebieden.

Pilotprojecten

In de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord staan pilots genoemd. De stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord stelt deze vast. Aan deze pilots kunt u meedoen met financiering uit deze uitkering. Het gaat om pilots voor de volgende sectoren en onderwerpen: 
 1. Mobiliteit
 2. Mobiele werktuigen
 3. Industrie
 4. Houtstook
 5. Binnenvaart en havens
 6. Landbouw
 7. Internationaal luchtbeleid
 8. Participatie

Overige projecten

Overige projecten zijn:
 • innovatieve maatregelen: voor uw project gebruikt u technieken, maatregelen of sociale innovaties die nieuw zijn voor Nederland. Of u gebruikt een nieuwe combinatie van deze technieken. Ze zijn gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Uw project is gericht op het oplossen van knelpunten, het beperken van risico’s of het verkrijgen van kennis door onderzoek en testen.
 • kennis- of adviesproducten: het product is het eindresultaat van een onderzoek, verkenning, inventarisatie, toets of berekening. Het project is gericht op het inventariseren of evalueren van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • communicatie- of participatieactiviteiten: u organiseert activiteiten waardoor particulieren, bedrijven en organisaties zich bewust worden van de oorzaken en gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Of u organiseert een actieve inbreng van deze groepen.
U moet het project indienen als een van deze 3. Kies die waar het zwaartepunt ligt. Maar in het project mogen ook aspecten van de andere 2 zitten.

Budget

Het totale budget is in 2021 € 12.669.000. Als deze regeling een succes is, dan stelt het ministerie in een later jaar nog een keer ongeveer dit bedrag beschikbaar. De voorwaarden worden dan mogelijk aangepast.

Voorwaarden

De uitkering bedraagt 50% van de kosten. De andere 50% betaalt u zelf of u zorgt voor andere financiering. Let op: deze aanvullende financiering mag niet van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden komen (anders dan u zelf). De totale kosten van het project bedragen minstens € 25.000. Het maximum is afhankelijk van het soort project:

 • voor emissieverlagende projecten: maximaal € 500.000
 • voor pilotprojecten: maximaal € 500.000
 • voor overige projecten: maximaal € 100.000

De kosten in uw aanvraag moeten gemaakt zijn vanaf 1 januari 2021. Onder de kosten vallen directe kosten, maar ook voorbereidingskosten, bouwkosten, begeleidingskosten en de kosten voor startmetingen en monitoring. Een complete omschrijving staat in artikel 6 van de regeling.

U moet de btw waar mogelijk verrekenen met het btw-compensatiefonds.

Het project start binnen 6 maanden nadat u bericht kreeg dat de uitkering aan u is toegekend. Uw project is binnen 3 jaar na de verleningsdatum afgerond.

Alle voorwaarden van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in tussen 1 april 2021 09:00 uur en 1 november 2021 17:00 uur. U heeft hiervoor eHerkenning niveau eH2+ nodig met machtiging 'RVO diensten eH2+'.

Direct regelen

Dient u meerdere aanvragen in? U krijgt maximaal 5 uitkeringen toegewezen in 2021. Alle ontvangen uitkeringen tellen mee. Ook als er een uitkering is ontvangen voor een project van een samenwerkingsverband. Dit geldt voor zowel de penvoerder als voor alle deelnemende aanvragers. Ook pilotprojecten tellen mee.
Let op: het gaat hierbij om het ontvangen van een uitkering, niet om het aantal aanvragen. Stel, u dient 3 aanvragen in. Als 2 projecten worden verleend en één wordt afgewezen, staat de teller daarna dus op 2.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt uw aanvraag al voorbereiden door bijvoorbeeld de juiste documenten te verzamelen en de rekentool in te vullen. Wij hebben op een rijtje gezet wat u al kunt doen: Aanvraag voorbereiden SpUk SLA.

Webinar over de regeling

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaven wij op 11 maart 2021 een webinar over deze regeling. De opname van het webinar vindt u als SLA-deelnemer op de samenwerkingsruimte van het SLA. De presentatie kunt u hier bekijken:

Na uw aanvraag

De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Moet u uw aanvraag eerst nog aanpassen of aanvullen? Dan geldt de datum waarop de tweede, verbeterde versie bij ons binnen is. Is het budget op? Dan loot de minister tussen de aanvragen van die laatste dag.

De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 13 weken worden verlengd. U krijgt 80% als voorschot. De andere 20% krijgt u na vaststelling.

U moet het de minister laten weten als u:

 • het project niet op tijd start;
 • het project niet (helemaal) op tijd af krijgt;
 • niet uw kennis en ervaring en/of uw kennis- en adviesproducten deelt;
 • weet van andere omstandigheden die van belang zijn. Ze kunnen tot een wijziging of het intrekken van de uitkering leiden.

U deelt met de andere SLA-partijen uw ervaringen, de resultaten en eventuele kennis- of adviesproducten. U doet dit binnen 3 maanden na afronding.

De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeenten en de systematiek van 'Single information, Single audit' (SiSa-systematiek).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.