Service menu right

Stappenplan Stimulering Duurzame Energieproductie

Tijdelijk gesloten

Wilt u de subsidie Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) aanvragen? Doorloop de 9 stappen van subsidieaanvraag tot uitvoering van uw project. Voor de Engelse versie gaat u naar step-by-step plan SDE+.

Stap 1 - Vraag uw identificatiemiddel aan

U heeft een identificatiemiddel nodig om SDE+-subsidie aan te vragen:

Vraag het identificatiemiddel op tijd aan. De aanvraag kost enkele dagen.

Stap 2 - Maak uw aanvraag aan

 • Log in op het eLoket via de knop Aanvragen op mijn.rvo.nl (kijk onder Direct Regelen).
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren'.
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Zorg voor alle verplichte vergunningen en bijlagen.
 • Gaat u elektriciteit produceren? Vanaf SDE+ najaar 2019 geldt een aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Uit de transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt.
  Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie.
 • Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. Met ingang van de SDE+-najaarsronde 2019 moet u hiervoor het 'Model toestemming locatie-eigenaar' gebruiken. Deze vindt u op mijn.rvo.nl onder Direct regelen.
 • Houd in uw projectplanning rekening met de benodigde acties om daadwerkelijk subsidie te ontvangen.
 • U kunt uw aanvraag in het eLoket in concept aanmaken en tussentijds opslaan.

Stap 3 - Dien uw aanvraag in

 • U kunt uw aanvraag indienen als de SDE+-regeling open is. De openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u uw aanvraag indient. Aanvragen die ontvangen worden om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17:00 uur tot 17:00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.
 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of alle verplichte vergunningen en bijlagen zijn bijgevoegd.
 • Verzend uw aanvraag.
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer.
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'.

Stap 4 - RVO.nl behandelt uw aanvraag

 • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen ontvangen om 17:00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
 • Op de sluitingsdag van de openstellingsronde is 17:00 uur de eindtijd van ontvangst.
 • Ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken we deze op volgorde van aanvraagbedragen. Bij de categorieën hernieuwbaar gas delen we het aanvraagbedrag door een correctiefactor van 0,706. We ronden het bedrag af op 3 decimalen.
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijk bedrag? Dan loten we tussen deze aanvragen.
Hoe beoordelen wij uw aanvraag?
 • Volledigheidstoets: Wij behandelen uw subsidieaanvraag alleen als die volledig is. De volledigheidsdatum bepaalt de rangschikking van uw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets: Wij controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens.
 • Als wij vragen hebben, benaderen wij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.

Stap 5 - U ontvangt een beschikking

 • Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking. De subsidie die RVO.nl u toekent in de beschikking is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaat RVO.nl uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van de subsidie berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag.  
 • Volgens het Besluit SDE heeft de minister 13 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met 'Beschikking' te doorlopen. Verlenging van deze periode kan eenmalig met ten hoogste 13 weken.

Stap 6 - Realiseer uw project

 • Voordat u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om de kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.
 • Binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking moet u aan RVO.nl afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en ook de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie.
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Stap 7 - U vraagt uw EAN-code aan

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder uw EAN-code op van uw duurzame productie-installatie. Bij meerdere productie-installaties ontvangt u meerdere EAN-codes.
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas).
 • De netbeheerder, of in geval van warmte het meetbedrijf, moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie.
 • Lees meer informatie op Certiq.nl/kies-uw-energiebron of op Vertogas.nl.

Stap 8 - U ontvangt de SDE+-subsidie

 • De aanvraag van het voorschot is op basis van verwachte productie.
 • Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
 • Elk jaar stellen wij het voorschotbedrag vast.
 • Uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Zij geven ons de meetgegevens door.
 • Achteraf passen we jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit noemen wij bijstellen van uw subsidie. Meer hierover leest u op de pagina 'Berekening'
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ of Vertogas bij ons aanleveren.

Stap 9 - RVO.nl stelt uw subsidie vast

 • Dien een vaststellingsverzoek in na afloop van uw subsidieperiode (na 5, 8, 12 of 15 jaar).
 • Aan de hand daarvan stellen wij uw subsidie definitief vast.
 • Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen we terug.