Service menu right

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord), kavel V

Gesloten

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V (700 MW) stelt het Rijk een vergunning beschikbaar. Marktpartijen vragen deze vergunning aan zodra de tenderprocedure open is. Publicatie van de tender is gepland in het vierde kwartaal van 2019.

Marktconsultatie

Consultatie concept exploitatiemodel

Vanaf 5 december 2019 t/m 20 december 2019 17.00 uur staat het concept exploitatiemodel Hollandse Kust (noord) Kavel V open voor een informele consultatie. In het model staan ook de kosten die aan het Rijksvastgoedbedrijf betaald moeten worden. Het exploitatiemodel is alleen in het Nederlands beschikbaar. U vindt het onderaan deze pagina bij de downloads. Stuur uw reactie naar woz@rvo.nl.

Regeling vergunningverlening

De conceptregeling vergunningverlening Windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) stond open voor een informele consultatie van 15 oktober 2019 tot 1 november 2019 17:00 uur. De conceptregeling en een overzicht (geanonimiseerd) van vragen en antwoorden treft u aan onderaan deze pagina.

Onderzoeken, webinars en events

RVO.nl laat diverse onderzoeken verrichten naar de windenergiegebieden. Daarnaast geeft RVO.nl een samenvattende beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V in de Project and Site Description (PSD). Een eerste workshop is gehouden in april en er zijn webinars georganiseerd. Op 8 oktober 2019 is tijdens de Offshore Energy beurs in de Amsterdam RAI een workshop gehouden. Alle informatie is beschikbaar via offshorewind.rvo.nl

Beschrijving Hollandse Kust (noord) kavel V

In de Project and Site Description (PSD) oktober 2019 en bijlage A, B en C vindt u een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) V - inclusief een overzicht van beschikbare onderzoeksgegevens. Het kavelbesluit is gepubliceerd en staat in de Staatscourant. De ministeriele (tender)regeling volgt later dit jaar. Beide stukken worden samengevoegd in Appendix A: een overzicht van de relevante wet- en regelgeving.

Omdat een samenvatting van de MER-studie beschikbaar is via Bureau Energieprojecten, verschijnt Appendix B (samenvatting MER-studie) voor HKVWFS V niet. Appendix C, Boundaries and Coordinates  versie augustus 2019, is beschikbaar via offshorewind.rvo.nl.

Het Magazine 'Hollandse Kust where wind and water works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Kavelbesluit

Op 11 april 2019 is de kennisgeving van het definitieve kavelbesluit van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) gepubliceerd in de Staatscourant. Van 12 april tot en met 24 mei 2019 lag het definitieve kavelbesluit van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpkavelbesluit, konden beroep indienen tegen dit definitieve kavelbesluit. Op 9 mei is het Kavelbesluit inclusief toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 12 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak over het ingestelde beroep en verklaarde dit niet ontvankelijk en ongegrond. Daarmee is het kavelbesluit onherroepelijk.

Overeenkomsten Rijksvastgoedbedrijf

De windparken Hollandse Kust (noord) V vallen voor een deel binnen de 12-mijlszone. Hiervan is de overheid eigenaar. Dit betekent dat u voor het deel dat binnen de 12-mijlszone ligt 3 overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Deze overeenkomsten regelen:

  1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
  2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT Platform;
  3. de overeenkomst voorafgaand aan het vestigen van het opstalrecht en het aangaan van de huurovereenkomst.
Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten, waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zo ver nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.

Vergoeding recht van opstal

Het Rijksvastgoedbedrijf stelde de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vast op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB voor kavel V forfaitair uit van 700 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

Alleen voor een forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt, moet u deze vergoeding betalen. Voor kavel V is dat 25,68%. De vergoedingen voor het eerste jaar van exploitatie zijn vastgesteld op:

  • Kavel V € 704.659,20 (exclusief indexatie)
Deze vergoeding betaalt u vanaf de dag dat 4 jaar is verstreken nadat de vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald gaat worden, zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op:

  • Kavel V: € 116.844,- / jaar
Deze reserveringskosten (geïndexeerd) moet u betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huur voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,29 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel V is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 130 km. De huurprijzen voor de kabels en leidingen - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68 %) - zijn vastgesteld op:

  • Kavel V: € 32.950,- (eenmalig)