Service menu right

Windgebied Hollandse Kust - zuid - kavels I en II

Gesloten

Voor de realisatie van de kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden vergunningen beschikbaar gesteld. De tender voor de vergunning van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) I en II was open van 15 tot en met 21 december 2017 tot 17.00 uur.

Vergunningen voor Hollandse Kust (zuid) kavels I en II onherroepelijk

Op 19 maart 2018 reikte Minister Wiebes de vergunningen uit voor kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aan Chinook CV, een dochter van Nuon / Vattenfall.

Twee partijen dienden bij RVO.nl bezwaar in tegen de afgifte van de vergunningen aan Chinook CV. Beide bezwaren zijn inmiddels ingetrokken. De vergunningen zijn nu onherroepelijk.

Aanvragers tender Hollandse Kust (zuid) kavels I en II

Er kwamen vier aanvragen binnen voor deze tender, van Chinook (Nuon-Vattenfall), Statoil, Innogy, Witwind (een consortium bestaande uit Van Oord, Eneco en Diamond Generating Europe). Alle aanvragen voldeden aan de strenge eisen:

  • de technische haalbaarheid
  • de economische haalbaarheid
  • financiële haalbaarheid
  • tijdige realisatie (4 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is)
  • conform de voorschriften uit de kavelbesluiten

Hierna is de  in de regeling voorgeschreven vergelijkende toets uitgevoerd. Beoordeling van de aanvragen verliep op de volgende criteria a t/m f:

a) de kennis en ervaring van de betrokken partijen
b) de kwaliteit van het ontwerp voor het windpark
c) de capaciteit van het windpark
d) de maatschappelijke kosten
e) de kwaliteit van de inventarisatie en analyse van de risico’s
f) de kwaliteit van de maatregelen ter borging van kostenefficiëntie

Voor de criteria e en f, waarmee de meeste punten mee te behalen viel en doorslaggevend voor de ranking heeft een groep van onafhankelijke experts een advies uitgebracht. De criteria e en f zijn opgesplitst in risico’s voor de elektriciteitsprijzen en garanties van oorsprong, risico’s tijdens de bouw en risico’s tijdens de exploitatieperiode. Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen heeft de expertcommissie een beoordelingssystematiek vastgelegd.

De risico’s voor de elektriciteitsprijzen en garanties van oorsprong had de zwaarste wegingsfactor. De experts waren van mening dat de winnaar Chinook CV dit risico het beste buiten het project heeft geplaatst.  RVO.nl heeft het  advies van de experts overgenomen.

De onafhankelijke experts waren:

•    Ir. Diederik Samsom (voorzitter)
•    Dr. Sander Lensink
•    Drs. Daan Dijk
•    Prof. Dr. Annelies Huygen
•    Drs. Albert Jochems

Beschrijving Hollandse Kust (zuid) kavels I en II

In de Project and Site Description (PSD) en de bijlagen A, B en C is een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) I en II opgenomen inclusief een overzicht aan beschikbare onderzoeksgegevens.
Het Magazine 'Hollandse Kust where wind and water works'  laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.