Service menu right

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Bijna open

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. Vanaf 9 april 9:00 uur tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur kunt u hiervoor een aanvraag doen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten geldt een aantal voorwaarden zoals: 

 • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een keten en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Grote bedrijven mogen ook meedoen, maar kunnen geen subsidie aanvragen.
 • Eén van de mkb-ondernemers is de penvoerder. Deze moet namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag indienen.
 • Een ondernemer kan één keer per kalenderjaar een subsidie voor een Circulair ketenproject ontvangen.
 • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Er mag echter geen sprake zijn van belangenverstrengeling.
 • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatieinnovatie. Bij experimentele ontwikkeling is sprake van het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Bij procesinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode (waaronder aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software). Bij organisatieinnovatie is sprake van de toepassing van een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming.
 • Voor primaire landbouwbedrijven geldt een uitzondering. Zij kunnen wel subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling, maar niet voor proces- en organisatie-innovatie. Neem voor vragen hierover contact op.
 • Het gaat om het stimuleren van initiatieven die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. De regeling sluit projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ uit. Bij ‘downcycling’ worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing, zoals gebruik als brandstof of opvulmateriaal.
 • Op grond van de aanvraag moet blijken dat het door het circulair ketensamenwerkingsverband ontwikkelde circulaire product, proces, dienst of businessmodel ook daadwerkelijk door de ondernemers toegepast zal worden.
 • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient het samenwerkingsverband een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.

De volledige tekst van de subsidie leest u in de publicatie van de Staatscourant.

Aanvragen

Voor het kalenderjaar 2020 kunt u via mijn.rvo.nl een aanvraag indienen in de periode van 9 april 9:00 uur tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur. Een van de mkb-ondernemers in het samenwerkingsverband is de penvoerder van het samenwerkingsverband en dient de aanvraag in.

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Vanwege aanpassing van de regelgeving waaraan RVO moet voldoen, gaat het vereiste niveau van eHerkenning waarschijnlijk in de loop van het jaar omhoog naar niveau 2 of 3. Houd hiervoor deze webpagina in de gaten.

Bij uw aanvraag stuurt u 3 bijlages mee. de downloads vindt u op mijn.rvo.nl:

 • Het modelprojectplan
 • Het machtigingsformulier: Alle deelnemers vullen een machtigingsformulier in. Hiermee geven zij de penvoerder toestemming om de subsidie voor hen aan te vragen.
 • Bewijs dat het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de penvoerder staat.

Na uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Wij toetsen of uw aanvraag volledig is op volgorde van binnenkomst en de voorwaarden van de regeling.

Als wij uw aanvraag goedkeuren, ontvangt de penvoerder binnen twee weken een voorschot op de subsidie voor alle deelnemers. Dit voorschot bedraagt 100% van de toegekende subsidie. De penvoerder betaalt deze subsidie uit aan elke deelnemer. Als er tijdens de uitvoering van het project blijkt dat er iets wijzigt in het project, deelt de penvoerder dit direct met RVO.

Achtergrond

Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten. De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt. In de praktijk blijkt namelijk dat circulaire oplossingen van bedrijven vaak alleen in samenwerking met andere partijen in de keten (zoals afnemers en toeleveranciers) van de grond komen. Daarvoor is kennis, samenwerking en vertrouwen tussen partijen nodig. Dat gaat niet vanzelf. 

De inzet van een ervaren procesbegeleider - die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent - kan ervoor zorgen dat deze samenwerking wel tot stand komt. Het Versnellingshuis Nederland circulair! is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Samen ontsluiten we een groot netwerk van andere partijen en loketten, waaronder RVO.