Subsidie Circulaire ketenprojecten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidie Circulaire ketenprojecten

01-04-2021

Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur.

Circulair ketenproject

In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Voor 2021 is het totale subsidiebedrag (het subsidieplafond) € 4.500.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Een product- of materiaalketen staat centraal.
 • Het circulaire ketenproject is erop gericht om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
 • Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden. Als groot bedrijf mag u ook meedoen, maar u kunt geen subsidie aanvragen. Lees meer over circulaire ketensamenwerkingsverbanden en een uitleg van andere termen.
 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst, het proces of het businessmodel dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld. Bij de aanvraag onderbouwt u hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten. Lees meer over circulaire ketensamenwerkingsverbanden en een uitleg van andere termen.
 • Als penvoerder bent u een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband zit. U dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
 • Let op: u kunt 1 keer per kalenderjaar een subsidie voor een Circulair ketenproject ontvangen. Als 1 van de aanvragers in het samenwerkingsverband in 2021 al subsidie heeft ontvangen, wordt de hele aanvraag afgewezen.
 • Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie. Daarbij bekijken wij onder meer of de resultaten van de subsidie aan een niet in Nederland gevestigd bedrijf positief zijn voor het behalen van de doelstelling van de subsidieregeling.
 • Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let op: bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (één van) de ondernemers in het samenwerkingsverband. De procesbegeleider is dus niet de penvoerder. Lees meer over procesbegeleiders en een uitleg van andere termen.
 • De deelnemers in het project voeren activiteiten uit die vallen onder experimentele ontwikkeling of gaan om proces- en organisatie-innovatie.
  • Experimentele ontwikkeling: u verkrijgt, combineert, geeft vorm aan en gebruikt bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden. Hiermee ontwikkelt u nieuwe of verbeterde producten, werkwijzen of diensten.
  • Procesinnovatie: u past een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode toe (waaronder aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software).
  • Organisatie-innovatie: u past een nieuwe organisatiemethode toe in de bedrijfsvoering, in de organisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming.
 • Voor primaire landbouwbedrijven geldt een uitzondering. U kunt wel subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling, maar niet voor proces- en organisatie-innovatie. Neem voor vragen hierover contact met ons op.
 • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op downcycling komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
 • Als ketensamenwerkingsverband ontwikkelt u een circulaire dienst of circulair product, proces of businessmodel. Uit uw aanvraag moet blijken dat u en andere ondernemers in het samenwerkingsverband dit ook daadwerkelijk gaan toepassen.
 • De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient u een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.

Aanvragen

Voor het kalenderjaar 2021 vraagt u aan van 1 april 9:00 uur tot en met 30 september 2021 12:00 uur. Een van de mkb-ondernemers in het samenwerkingsverband is de penvoerder van het samenwerkingsverband. Als penvoerder dient u de aanvraag in.

eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal niveau 1 met machtiging RVO diensten op niveau eH 1 nodig. U heeft vanaf 1 juli 2021 minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig met machtiging RVO diensten op niveau eH 2+. Heeft u dit niet? Vraag dan een nieuwe eHerkenning aan. Houd rekening met een aanschaftijd van 2 weken.

Nog helemaal geen eHerkenning? Regel dan meteen een eHerkenningsmiddel met niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau eH 2+.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel

2 bijlagen meesturen

Bij uw aanvraag stuurt u 2 bijlagen mee. Het modelprojectplan en het machtigingsformulier. Alle deelnemers vullen een machtigingsformulier in. Hiermee geven zij de penvoerder toestemming om de subsidie voor hen aan te vragen.
 

Direct regelen

Na uw aanvraag

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Wij toetsen of uw aanvraag volledig is en of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling. De inhoudelijke beoordeling is op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Wordt op een dag het subsidieplafond bereikt? Dan is er een loting van alle volledige aanvragen die op die dag binnen zijn gekomen. Met die loting bepalen wij de volgorde van behandeling.

Keuren we uw aanvraag goed? Dan ontvangt u als penvoerder binnen 2 weken een voorschot op de subsidie voor alle deelnemers. Dit voorschot is 100% van de toegekende subsidie. Als penvoerder betaalt u deze subsidie uit aan elke deelnemer. Wijzigt er tijdens de uitvoering iets in uw project? Als penvoerder geeft u dit direct aan ons door.

Binnen twee maanden na afloop van uw project stuurt u ons een kort verslag over de uitvoering en resultaten van het project volgens het model eindverslag.

Wijzen we uw aanvraag af? Bekijk wat de reden hiervan is. Misschien kan het Versnellingshuis Nederland Circulair! u verder helpen.

Achtergrond

Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen.

De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden. Want de praktijk leert dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven samenwerken in de keten. Denk aan afnemers en toeleveranciers. Samenwerken gaat niet vanzelf. Er is onderling vertrouwen en kennisdeling nodig. Een ervaren procesbegeleider, die de sector, regio en het samenspel tussen partijen kent, helpt daarbij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.