Service menu right

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)

Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan kunt u 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen. Vanaf 1 april vraagt u de betaling voor 2020 aan in de Gecombineerde opgave.

Met deze subsidie zorgt u voor meer soorten dieren en planten op uw landbouw- of natuurgrond. In 2016 is het SNL-a overgegaan naar het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Wilt u meer weten over het ANLb? Kijk dan op de pagina Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Voorwaarden

Om de betaling te krijgen, moet u zich elk jaar houden aan de voorwaarden. Deze zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk daarom op de website van de provincie waarin uw percelen liggen. Kijk voor alle voorwaarden in de Subsidieverordening Natuur en Landschap van uw provincie.

Basisvoorwaarden aangepast

Op 1 januari 2020 hebben we de basisvoorwaarden aangepast. Voor het grootste deel blijven de voorwaarden gelijk. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Basisvoorwaarde 5: Gebruikt u in de buurt van oppervlaktewater middelen om gewassen te beschermen? Eerst mocht u deze middelen pas gebruiken buiten de eerste 14 meter vanaf het oppervlaktewater. Vanaf 1 januari 2020 moet u altijd aan de voorwaarden voldoen, ook buiten de 14 meter.
  • Basisvoorwaarde 15 (vanaf 1 januari 2020 is dit basisvoorwaarde 14): We hebben de omschrijving van de minimumactiviteit aangepast. U houdt de grond in een goede landbouw- en milieuconditie. Dit doet u door het gras te maaien.

Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk dan op de website van Overheid.nl.

Beheerpakketten

U heeft voor SNL-a een beheerpakket gekozen om aan de voorwaarden te voldoen. Dit pakket moet u elk jaar inzetten en u kunt niet meer van pakket veranderen. Kunt u één of meer percelen uit dit pakket niet meer beheren? Dan kunt u dit melden bij RVO met een wijzigingsformulier. Kijk voor meer informatie op mijn.rvo.nl op de pagina Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a).

De pakketten voor agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond zijn:

  • weidevogelbeheer
  • akkervogelbeheer
  • botanische pakketten

Ook zijn er landschapsbeheerpakketten, bijvoorbeeld:

  • hoogstamboomgaard
  • knotbomen
  • houtwal
  • poelen

Op de website van BIJ12 vindt u meer informatie over de beheerpakketten.

Betaling aanvragen

U kunt elk jaar een betaling aanvragen. Dit kan vanaf 1 april op de pagina Gecombineerde opgave.

Extra vergoedingen

Doet u extra beheermaatregelen? U kunt een vergoeding krijgen bovenop het bedrag dat u voor de subsidie krijgt. Dit is een toeslag voor ruige stalmest en/of een vergoeding voor lastminute-beheer.

Toeslag ruige stalmest

Gaat u ruige stalmest uitrijden en doet u dat op land waarvoor u een beheerpakket Weidevogelgrasland heeft? Dan kunt u hiervoor een toeslag krijgen. U meldt het uitrijden van ruige stalmest met een formulier. U doet dit bij uw provincie. Kijk voor meer informatie op de website van BIJ12.

Lastminute-beheer

De provincie kan ook een vergoeding geven voor extra maatregelen om uw percelen te beheren. U wilt bijvoorbeeld later maaien omdat u veel kuikens op uw land ziet. Dit is een extra maatregel die geldt als lastminute-beheer. Vraag uw gebiedscoördinator of uw provincie om meer informatie. Als u de lastminute-vergoeding krijgt, dan ontvangt u die tegelijk met uw beheervergoeding.