Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

26-05-2021

Werkt u bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wilt u bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor uw zorginstelling.

Doel

De SOW geeft uw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp'ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. De subsidieregeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten.

Voorbeelden zijn projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. De SOW biedt subsidie die u deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Budget

Het budget voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen, voor projecten in de periode 2021 en 2022. U kunt per activiteit minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 subsidie aanvragen. Alleen voor de activiteit 'nieuwe technologieën' (g) geldt een maximum van € 25.000 subsidie. De subsidie draagt 30% tot 75% bij aan de totale kosten, afhankelijk van de activiteit(en) waarvoor u aanvraagt.

Lees meer over de subsidiabele kosten

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw organisatie en project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden

Activiteiten

Er zijn 7 verschillende activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Als uw organisatie werkzaam is in meerdere wijken, is het mogelijk om subsidie voor een andere wijk voor eenzelfde activiteit aan te vragen.

a. Verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding 'procesbegeleider intercollegiale toetsing'.

b. Het verbeteren van de samenwerking binnen de wijkverpleging door het invoeren van een herkenbaar en aanspreekbaar team wijkverpleging.

c. Meer samenwerking met andere organisaties in de keten.

d. Verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.

e. Verminderen administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.

f. Verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.

g. In gebruik nemen van nieuwe technologieën. 

Lees meer over deze activiteiten en de subsidiabele kosten.
Laat u inspireren en helpen met tips, handreikingen en goede voorbeelden uit de praktijk.

Quickscan

Wilt u een aanvraag voor de SOW indienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. Dit is nog niet de aanvraag zelf, maar een toetsing vooraf. Wij bekijken samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Vul de Quickscan in. U kunt voor meerdere activiteiten 1 Quickscan indienen.

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag digitaal indienen van 3 mei, 9:00 uur tot en met 30 juni 2021, 17:00 uur. U heeft hiervoor een aantal dingen nodig:

  • eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning niveau 3 aan. Houd rekening met een aanvraagtijd van ongeveer 1 week;
  • een activiteitenplan;
  • een begroting;
  • bij samenwerkingsverbanden:
    • een verklaring tot samenwerking (activiteiten b en c);
    • een machtiging voor de penvoerder door de samenwerkingspartijen (activiteiten b en c);
    • eventueel een verklaring van de zorgverzekeraar (activiteit b).

Een model activiteitenplan, een format begroting, model verklaring tot samenwerking, machtiging voor de penvoerder en verklaring van de zorgverzekeraar vindt u op de aanvraagpagina. U hoeft geen de-minimisverklaring met de aanvraag mee te sturen.

U mag voor meerdere activiteiten tegelijkertijd een aanvraag indienen. Dit geldt voor zowel de activiteiten die u indient als samenwerkingsverband (b en c), als voor de activiteiten die u indient als individuele organisatie (a en d tot en met g). U mag ook per activiteit een aparte aanvraag indienen.

Heeft uw organisatie al een plan voor verbeteringen en eventuele samenwerkingspartners paraat? Dan duurt het schrijven van een aanvraag enkele dagen tot een week. Is dit er nog niet, tel hierbij dan de tijd op die hier nog voor nodig is. Deze tijd verschilt per organisatie.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen alleen aanvragen die volledig zijn ingevuld en voorzien van de benodigde documenten. Uw aanvraagdatum is de datum waarop wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit duurt maximaal 13 weken. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Als u meer dan € 125.000 subsidie vanuit de SOW heeft ontvangen, overlegt u achteraf een accountantsverklaring. Daarnaast dient u een inhoudelijk en financieel verslag in. De bijlagen die u nodig heeft voor de verantwoording komen later op onze website.

Meer weten?

Achtergrond

Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieke mensen en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en dit zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het 'Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging' en 'Toekomstperspectief Wijkverpleging'.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.