Subsidie praktijkleren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Praktijkleren

Tijdelijk gesloten
14-01-2022

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022, 9:00 uur tot 16 september 2022, 17:00 uur.

Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Coulance bij aantal weken begeleiding

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, brengen wij de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment wij coulant omgaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Coulance bij duur van de opleiding

U krijgt alleen subsidie voor de duur van de opleiding. Voor bijvoorbeeld een 3-jarige opleiding kunt u voor 3 studiejaren subsidie krijgen. Door de coronapandemie en coronamaatregelen wordt de nominale opleidingsduur in studiejaar 2020/2021 waarschijnlijk vaker overschreden. Daar kunt u niets aan doen. Daarom houden wij voor het studiejaar 2020/2021 geen rekening met de duur van de opleiding.

Budget

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2021 is als volgt:

Subsidie per onderwijscategorie

OnderwijscategorieBudget
Vmbo/VSO/PRO€ 1,3 miljoen
Mbo€ 251,5 miljoen
Hbo€ 17,7 miljoen
Wo€ 2,2 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie.

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na 16 september besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Heeft u zelf de aanvraag ingediend? U ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Heeft uw intermediair de aanvraag namens u ingediend? Uw intermediair ontvangt halverwege december de beslissing per post.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag (PL210XXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Administratie en controle

We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Lees meer over Administratie en controle.

Wetten en regels

Raadpleeg de geldende wetteksten over deze regeling op overheid.nl. Als onderwijswetgeving geldt voor vmbo de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), voor mbo de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en voor hbo/promovendi en toio's de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). 

Meer weten?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.